Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) . Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

  • SŠ môžu prihlásiť partnerské projekty zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.
  • VŠ môžu v rámci partnerských projektov rozvíjať spoluprácu so súkromnými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami, podporiť kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.
  • Výška finančného príspevku na projekt je od 10 000 € do 200 000 €.
  • Pre výzvu je vyčlenených celkovo 2 470 588 €.
  • Dátum uzatvorenia výzvy je 28.2.2022.
  • Viac informácií nájdete na našej stránke:
    http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
  • Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.