Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9.12.2015 o 10:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Milana Tučeka, CSc. na tému: „Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí“.

Späť na predchádzajúcu stránku