Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory

Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:

– vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia,

– účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách,

– účasť na pilotovaní a zavedení nových metodických prístupov a inovatívnych nástrojov a postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a dopadoch;

– príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov;

– organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti diabetu a/alebo kardiovaskulárnych chorôb v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii.

– zavádzanie a pilotovanie/testovanie mobilných aplikácií a zdravia na diaľku nástroje na monitorovanie;

– vývoj zdravotníckych komunikačných materiálov vrátane nástrojov starostlivosti o seba pomocou sociálnych médií, príprava letákov a kampaní na zvýšenie informovanosti a zdravotnej gramotnosti o primárnej a sekundárnej prevencii cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.

Budget: 5 000 000 EUR

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie

Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity spojené s Ukrajinou

Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené so ziskom

Ponuka partnerov na spoluprácu:

Jeroen LAKERVELD

  • determinanty ovplyvňujúce obezitu, diabetes typu 2 a kardiovaskulárne ochorenia

SANO CENTRUM ZINDYWIDUALIZOWANEJ MEDYCYNY OBLICZENIOWEJ MIEDZYNARODOWA FUNDACJA BADAWCZA

  • Rakovina, NCDs, nádory mozgu, Alzheimer‘s, Parkinson‘s, diabetes, CV, farmaká

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA

  • PET/CT, echo, CT a RM, 2 typy diabetes, obezita, preklinické štúdie, klinické skúšky, hľadanie diagnostických biomarkerov, štúdium rezistencie inzulínu

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz