Informácie na tejto stránke sú aktuálne.

Vnútorný systém kvality

1. Východiskové dokumenty

a) Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b) Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). (2015)
d) Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015)
e) Štandardy – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

2. SMERNICE

a) SMERNICA č. 5/2021 o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022

3. FORMULÁRE A TLAČIVÁ pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ

a) Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu: https://saavs.sk/sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/
b) Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu: tlačivo VHSP v slovenskom jazyku, tlačivo VHSP v anglickom jazyku

c) Opis študijného programu: osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku, osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku
d) Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku
e) Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku

4. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

a) Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

I. Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave: Rozhodnutie MZ SR (7.7.2021)
II. Zloženie členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
III. Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
IV. Harmonogram Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
V. Zápisnice: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, Príloha č.1 k zápisnici č.5/2022, 6/2022
VI. Správy o činnosti Rady pre VSZK SZU: 2021/2022

b) Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvoRozhodnutie MZ SR z 8.11.2021
c) Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
d) Pravidlá prijímacieho konania: Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
e) Pravidlá výberu učiteľov: Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
f) Pravidlá preskúmavania podnetov študentov: (Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022)
g) Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

h) Etický kódex SZU (Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022)
i) Hodnotenie študentov učiteľmi (Rozhodnutie MZ SR z 23.6.2022)
j) O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení SZU v Bratislave
k) K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
l) O tvorivej činnosti zamestnancov: Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok (XLS), Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok (DOCX)
m) O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť

5. Habilitačné a inauguračné konanie

a) Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
(Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
)
b) Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022)

c) Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022)
d) Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

I. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
II. Lekárska fakulta

III. Fakulta verejného zdravotníctva
IV. Fakulta zdravotníctva

e) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov

I. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
II. Lekárska fakulta
III. Fakulta verejného zdravotníctva
IV. Fakulta zdravotníctva

6. Štatúty

a) Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Rozhodnutie MZ SR zo dňa 23.4.2020)
b) Štatút etickej komisie (Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022)

c) Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
d) Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
e) Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

7. Vnútorné predpisy

a) Vnútorný predpis č.19/2022 o administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU