Vnútorné predpisy HIK

1. Východiskové dokumenty

 1. Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ ODKAZ ]
 2. Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [ ODKAZ ]
 3. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). (2015) [ SVK]
 4. Štandardy – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo [ ODKAZ ]

2. Smernice

 1. SMERNICA č. 5/2021 o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022  [ SVK ]

3. Formuláre a tlačivá pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ

 1. Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu: [ ODKAZ ]
 2. Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu: tlačivo VHSP v slovenskom jazyku [ SVK ]
 3. Opis študijného programu: osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku [ SVK ]
 4. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku [ SVK ]
 5. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku [ SVK ]

4. VP 7/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK] [ENG] [ARCHÍV]

 1. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  1. VP 1/2021 Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK], Rozhodnutie MZ SR (7.7.2021) [SVK]
  2. Zloženie členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]
  3. VP 2/2021 Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]
  4. Harmonogram Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]
  5. Zápisnice [ODKAZ]
  6. Správy o činnosti Rady pre VSZK SZU: 2021/2022 [SVK] 2022/2023 [SVK]
 2. VP 8/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo [SVK] [ENG], Rozhodnutie MZ SR z 8.11.2021 [SVK]
 3. VP 9/2021 Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]
 4. VP 13/2022 Pravidlá prijímacieho konania [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK]
 5. VP 12/2022 Pravidlá výberu učiteľov [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK], Dodatok č.1 8.12.2022 [SVK]
 6. VP 14/2022 Pravidlá preskúmavania podnetov študentov [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK]
 7. VP 2/2022 Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK]
 8. VP 20/2022 Organizácia hodnotenia kvality vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave zainteresovanými stranami, ktorou sa podrobnejšie upravuje a dopĺňa vnútorný predpis 2/2022 [SVK]
 9. VP 10/2022 Etický kódex SZU [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK], VP 3/2023 Pravidlá posudzovania plagiátorstva [SVK]
 10. VP 15/2022 Hodnotenie študentov učiteľmi [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 23.6.2022 [SVK]
 11. SM 1/2022 O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení SZU v Bratislave [SVK]
 12. SM 6/2021 K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK]
 13. SM 3/2021 O tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]  Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok [SVK], Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok [SVK]
 14. SM 4/2021 O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť [SVK]
 15. SM 4/2022 O pravidelnom zverejňovaní informácií o študijných programoch a ich absolventoch [SVK]
 16. VP 21/2022 Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK]
 17. SM 9/2023 Smernica, ktorou sa upravuje konflikt záujmov členov kolektívnych orgánov a pracovných skupín univerzity a jej fakúlt [SVK], Príloha č.1, VYHLÁSENIE o neprítomnosti konfliktu záujmov [DOCx]

5. Habilitačné a inauguračné konanie

 1. VP 7/2022 Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ], Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
 2. VP 8/2022 Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ], Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
 3. VP 9/2022 Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ], Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
 4. Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
  1. VP 5/2022 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií [ SVK ]
  2. Lekárska fakulta [ SVK ]
  3. VP 3/2022 Fakulta verejného zdravotníctva [ SVK ]
  4. Fakulta zdravotníctva
 5. e) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov
  1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií [ SVK ]
  2. Lekárska fakulta [ SVK ]
  3. Fakulta verejného zdravotníctva [ SVK ]
  4. Fakulta zdravotníctva [ SVK ]

6. Centrum pre podporu vnútorného systému kvality [ODKAZ]

7. Štatúty

 1. Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ] – Rozhodnutie MZ SR zo dňa 23.4.2020 [ SVK ]
 2. VP 11/2022 – Štatút etickej komisie [ SVK ] – Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [ SVK ]
 3. VP 5/2022 –  Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave[ SVK ]
 4. VP 4/2022 – Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ]
 5. VP 3/2022 – Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ]
 6. VP 7/2023 – Štatút cenovej komisie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ]

8. Vnútorné predpisy

 1. Vnútorný predpis č.19/2022 o administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU [ SVK ]

9. Správy

 1. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému SZU v Bratislave [SVK]
 2. Metodický pokyn č. 8/2023, ktorým sa podrobnejšie stanovujú pravidlá prípravy, prerokovania, schvaľovania a zverejňovania hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorného systému zabezpečovania kvality na SZU a jej fakultách. [SVK]
 3. Správa o spracovaní výsledkov získavania spätnej väzby. [SVK]

10. Ukazovatele kvality na SZU [ODKAZ]