Jubileum prof. Trnovca

Začiatkom júla 2022 mal náš kolega, vedec, pedagóg a priateľ prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu chceme poďakovať za jeho prácu na národnej aj medzinárodnej vedeckej scéne a za jeho celoživotnú oddanosť vede. K jeho jubileu mu prajeme veľa zdravia a životného optimizmu. 

zobraziť viac

Neprevzaté doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia

Vážené absolventky/Vážení absolventi bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia, ktoré/ktorí ste sa nezúčastnili slávnostných promócií. Slovenská zdravotnícka univerzita Vám oznamuje, že doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) si môžete prevziať na Pedagogickom odbore SZU v Bratislave (Limbová 12, 1. poschodie, č. dv. 108 – u Ing. V. Paukovej) v nasledovných termínoch:  od…

zobraziť viac

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Lekárska fakulta Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 16.6.2022-23.6.2022 TU TU TU Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 15.6.2022-23.6.2022 TU TU  TU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Fyzioterapia bc./denná ukončené 13.6.2022-20.6.2022…

zobraziť viac

Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Vážení záujemcovia o Rezidentské štúdium, dovoľujeme si Vás informovať, že SZU dňa 29. júna 2022 o 11.00 h. uskutoční informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium. Informačný deň bude prebiehať online cez Microsoft Teams. Záujemcovia o online účasť – zašlite svoju žiadosť emailom do 28. júna 2022 do 12:00 hod. na emailovú adresu martina.sopoligova@szu.sk, následne…

zobraziť viac

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (február – apríl 2022)

V prvom májovom týždni ukončil svoj 3-mesačný pobyt na Ústave zdravotníckej etiky (ÚZE) FOaZOŠ SZU ako Fulbright Fellow ’22 významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA). Náplňou jeho pobytu ako hosťujúceho profesora bola výučba medicínskej etiky pre poslucháčov medicíny v anglickom jazyku a vedecko-výskumná spolupráca…

zobraziť viac

Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026

Predseda Akademického senátu SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu SZU a čl. 4 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu SZU…

zobraziť viac

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny, so statusom „dočasné útočisko“ na území SRprijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku

V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí chcú na jej fakultách študovať študijné programy v slovenskom jazyku (v dennej forme štúdia), možnosť prihlásiť sa do prijímacie konania pre akademický rok 2022/2023. Do prijímacieho konania sa môžu prihlásiť uchádzači so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí majú na území SR status „dočasné…

zobraziť viac

Udelenie čestného titulu Dr. h. c. rektorovi SZU

Na Vedeckej rade Vysokej školy Danubius dňa 11.apríla 2022 udelil rektor Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Peter Plavčan, CSc. rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. titul Doctor honoris causa za aktívnu spoluprácu s Vysokou školou Danubius a zásluhy na rozvoji verejných politík v oblasti zdravotníctva.

zobraziť viac

Informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium z Ukrajiny

Informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium z Ukrajiny a informácie o podmienkach prestupu z ukrajinských univerzít poskytuje:Information for applicants from Ukraine for university study and information on transfer conditions from Ukrainian universities is provided by:Інформацію для абітурієнтів з України та інформацію щодо умов переведення з українських університетів надають: Telefonicky / By phone / За номером…

zobraziť viac

august 2022

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Udalosti pre 1 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 august
Žiadne udalosti
Udalosti pre 31 august
Žiadne udalosti
0
ŠTUDENTOV
0
FAKULTY
0
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
0
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV