You are here:

Rektorátne útvary

Rektorátne útvary sú útvary s celouniverzitnou pôsobnosťou organizačne a metodicky riadené rektorátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

KANCELÁRIA REKTORA

PhDr. Zuzana Haladová
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 2 59 370 278
E-mail: zuzana.haladova@szu.sk
E-mail: kancelaria.rektora@szu.sk

Bc. Eva Palugová
sekretariát
Telefón: +421 2 59 370 271
Telefón: +421 2 59 370 274
E-mail: eva.palugova@szu.sk

PEDAGOGICKÝ ODBOR

Zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.

Mgr. Kristína Cseriová
riaditeľka Pedagogického odboru

Telefón: +421 947 924 192
E-mail: kristina.cseriova@szu.sk
Miestnosť: A–101

Mgr. Jana Hájovská
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru pre ďalšie vzdelávanie

Telefón: +421 947 924 180
E-mail: jana.hajovska@szu.sk
Miestnosť: A–109

Mgr. Silvia Blahovská
evidencia pošty, archivácia, aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Telefón: +421 947 924 191
E-mail: silvia.blahovska@szu.sk
Miestnosť: A–109

Danica Čapková
prihlášky na vysokoškolské štúdium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá, ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia

Telefón: +421 947 924 193
E-mail: danica.capkova@szu.sk
Miestnosť: A–112

PhDr. Eva Chmelárová
kontrola kvalifikačných dokladov, slávnostné promócie, prijímacie konanie v pregraduálnom štúdiu

Telefón: +421 947 924 187
E-mail: eva.chmelarova@szu.sk
Miestnosť: A–106

Ing. Zoltán Varga
administrátor MAIS

Telefón: + 421 947 924 187
E-mail: zoltan.varga@szu.sk
Miestnosť: A–106

Ing. Ingrid Masácová
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, zubný lekár, farmaceut, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Telefón: +421 947 924 190
E-mail: ingrid.masacova@szu.sk
Miestnosť: A–108

Daniela Meszárošová
plán vzdelávacích aktivít

Telefón: +421 947 924 186
E-mail: daniela.meszarosova@szu.sk
Miestnosť: A–101

Ing. Viera Pauková
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, predĺženia zaradení cudzincov; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník);  aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV 

Telefón: +421 947 924 194
E-mail: viera.paukova@szu.sk
Miestnosť: A–108

Soňa Peczová
vydávanie kvalifikačných dokladov, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov – ďalšie vzdelávanie, aktualizácia údajov v CRZPvĎV (ukončenie špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy) 

Telefón: +421 947 924 188
E-mail: sona.peczova@szu.sk
Miestnosť: A–112

PhDr. Attila Seszták
vysokoškolské štúdium, prijímacie konanie, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov

Telefón: +421 947 924 182
E-mail: attila.sesztak@szu.sk
Miestnosť: A–105

Mgr. Mária Hrabčáková
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – verejný zdravotník, lekár; MPH, zdravotnícky manažment a financovanie; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD);  aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Telefón: +421 947 924 189
E-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
Miestnosť: A–107

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia posudzuje a prerokúva porušenia ustanovení Etického kódexu SZU. Etická komisia je nezávislým kvalifikovaným, poradenským a konzultačným orgánom rektora SZU. Etická komisia môže navrhovať rektorovi SZU možné podnety na zdokonalenie obsahu Etického kódexu a činností s ním súvisiacich.  Rozhodnutia etickej komisie nie sú právne záväzné, považujú sa za usmernenia v objasňovaní a náprave v situáciách, v ktorých nastalo porušenie ustanovení Etického kódexu SZU.

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
predseda

JUDr. Anna Vizváry Mihálová
tajomník

E-mail: anna.vizvary@szu.sk

Zoznam členov:

 • Ing. Jozef Baláž, PhD.
 • JUDr. Július Brichta
 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH
 • MUDr. Marek Šupler, MPH
 • Mgr. Michaela Ticháková – zástupca akademickej obce študentov

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Mgr. Miroslava Grožajová
riaditeľka knižnice

Telefón: +421 947 924 175
E-mail: miroslava.grozajova@szu.sk

Ing. Miluša Farková
výpožičné oddelenie

Telefón: +421 947 924 174
E-mail: milusa.farkova@szu.sk

Magdaléna Rožňová
výpožičné oddelenie

Telefón: +421 947 924 174
E-mail: magdalena.roznova@szu.sk

Ing. Jana Stasíková
bibliografické – rešeršné oddelenie

Telefón: +421 947 924 176
E-mail: jana.stasikova@szu.sk

Mgr. Zuzana Makovická
bibliografické – rešeršné oddelenie

Telefón: +421 947 924 176
E-mail: zuzana.makovicka@szu.sk

Mgr. Klára Ožvátová
evidencia publikačnej činnosti

Telefón: +421 947 924 177
E-mail: klara.ozvatova@szu.sk

Darina Czodorová
akvizícia kníh a časopisov

Telefón: +421 947 924 178
E-mail: darina.czodorova@szu.sk

Mgr. Petra Klokočníková
evidencia publikačnej činnosti

Telefón: +421 947 924 178
E-mail: petra.klokocnikova@szu.sk

Kristína Gavurníková
citácie, výpožičné oddelenie

Telefón: +421 947 924 177
E-mail: kristina.gavurnikova@szu.sk

Jelena Dolňanova
výpožičné oddelenie, elektronická študovňa Banská Bystrica

Telefón: +421 4 83 248 052
E-mail: jelena.dolnanova@szu.sk

JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.
Jednotka zabezpečenia kvality (JZK) vykonáva inšpekcie Centra testovacích laboratórií a neklinických štúdií s cieľom zistiť, či štúdie prebiehajú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe.
V akreditovaných laboratóriách internými auditmi stanovujezhodu alebo nezhodu prvkov systému kvality so špecifickými požiadavkami príslušných noriem  ISO 17 025 a ISO 15 189.
Pracovnými meradlami vykonáva internú kalibráciu meradiel, čím sa zabezpečuje jednotnosť, správnosť a preukázateľnosť merania v laboratóriách pracujúcich v systéme kvality.
Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.
Jednotka zabezpečenia kvality zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.

ODBOR MEDIÁLNEJ A EDIČNEJ ČINNOSTI

Odbor mediálnej a edičnej činnosti zabezpečuje informovanie mediálnej, odbornej a laickej verejnosti o aktivitách, činnosti a projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za týmto účelom koordinuje komunikačné a marketingové aktivity SZU, organizuje tlačové besedy, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce univerzitu na verejnosti.

Od 1.7.2024 do 31.8.2024 preberá kompetencie riaditeľa kancelária rektora SZU.

E-mail: media@szu.sk

ODBOR PERSONÁLNO-PRÁVNY

JUDr. Juraj Tichý
riaditeľ odboru

Telefón: +421 2 59 370 273
E-mail: juraj.tichy@szu.sk

JUDr. Mária Marsoufanidis Balomenos Fogašová
právnik

Telefón: +421 2 59 370 358
E-mail: maria.fogasova@szu.sk

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
právnik

Telefón: +421 2 59 370 358
E-mail: maria.novakova@szu.sk

JUDr. Anna Vizváry Mihálová
právnik

Telefón: +421 2 59 370 358
E-mail: anna.vizvary@szu.sk

Ing. Martina Kimijanová
administratívny pracovník / asistent

Telefón: +421 947 913 703
E-mail: martina.kimijanova@szu.sk

JUDr. Eva Kormanová
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 2 59 370 273
E-mail: eva.kormanova@szu.sk

Lucia Ondrisková
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 703
E-mail: lucia.ondriskova@szu.sk

Eva Cicková
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 705
E-mail: eva.cickova@szu.sk

 Ing. Judita Krajčírová
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 706
E-mail: judita.krajcirova@szu.sk

Mgr. Beáta Remešová
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 707
E-mail: beata.remesova@szu.sk

Mgr. Jana Ižáková
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 704
E-mail: jana.izakova@szu.sk

 Ing. Judita Krajčírová
všeobecný administratívny pracovník

Telefón: +421 947 913 706
E-mail: judita.krajcirova@szu.sk

CENTRUM PRE PODPORU VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ.

RADA PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
predseda

E-mail: radakvalityszu@szu.sk

JUDr. Janka Al Henami
tajomník

E-mail: radakvalityszu@szu.sk

REFERÁT HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom univerzity. Organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť v rámci pôsobnosti univerzity v oblasti dodržiavania záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity a jej súčastí, v oblasti dodržiavania finančnej disciplíny, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom univerzity.

Ing. Peter Čurgaly

Telefón: +421 947 924 195
E-mail: peter.curgaly@szu.sk

Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

Predseda
 • doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Tajomník
 • RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.
Zoznam členov:
 • MUDr. Anna Boháčiková
 • prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • JUDr. Mária Nováková, PhD.
 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
 • doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Kontakt:

eticka.komisia(zavináč)szu.sk

Dokumenty na stiahnutie

Štatút Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity
Žiadosť o posúdenie diplomovej práce (DOCX, PDF)
Prehlásenie o etike výskumu (DOCX, PDF)
Protokol záverečnej práce (DOCX, PDF)

Ak sa v projekte, ktorý schvaluje grantová agentúra, používajú zvieratá, je nutné písomné vyjadrenie Etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami k etickému hodnoteniu projektu podľa § 36 nariadenia vlády č. 377/2012 Z.z. Písomné vyjadrenie Etickej komisie je prílohou žiadosti o schválenie projektu, ktorá sa zasiela na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR), Botanická 17, 842 13 Bratislava. V SR sa môžu vykonávať na zvieratách iba schválené pokusy v schválených pokusných zariadeniach!

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami

Experimentálne zverince Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečujú komplexnú starostlivosť o experimentálne zvieratá pre potreby vedy a výskumu. Zámerom je vytvoriť podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a na základe Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami je odborným poradným orgánom SZU. Povinnosti vyplývajúce zo štatútu sú záväzné pre všetkých členov komisie.

Prílohy:
 • Štatút poradného výboru SZU 17.4.2024
 • Štatút etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami
 • Vymenúvací dekrét poradného výboru
 • Vymenúvací dekrét členov poradného výboru

vymenovaci dekret Poradneho vyboru

Kontakt:

ek.zvierata@szu.sk

Etická komisia vyžaduje od žiadateľa nasledovnú dokumentáciu:

emailovú žiadosť o posúdenie – ek.zvierata@szu.sk
tlačivo pre ŠVPS SR: Žiadosť o schválenie projektu – príloha č.2 k vyhláške č. 436/2012 Z.z.

Odkazy:

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o schválenie pokusu

Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012

Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch

Absolventi školenia: Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR za rok 2015

Aktualizované 24.6.2024 (admin)