Rektorátne útvary

Rektorátne útvary sú útvary s celouniverzitnou pôsobnosťou organizačne a metodicky riadené rektorátom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora

Bc. Eva Palugová

sekretariát

Zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.

Mgr. Kristína Cseriová

riaditeľka Pedagogického odboru SZU

Mgr. Jana Hájovská

zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru pre ďalšie vzdelávanie

Mgr. Silvia Blahovská

evidencia pošty, archivácia, aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Danica Čapková

prihlášky na vysokoškolské štúdium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá, ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia

Ing. Marianna Kolláriková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, nutričný terapeut, rádiologický technik, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV 

PhDr. Eva Chmelárová

kontrola kvalifikačných dokladov, slávnostné promócie, prijímacie konanie v pregraduálnom štúdiu

Helena Koleková

zabezepečovanie administratívnej agendy oddelenia, evidencia pošty, archivácia

Ing. Ingrid Masácová

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, zubný lekár, farmaceut, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Daniela Meszárošová

plán vzdelávacích aktivít 

Ing. Viera Pauková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, predĺženia zaradení cudzincov; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník);  aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV 

Soňa Peczová

vydávanie kvalifikačných dokladov, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov – ďalšie vzdelávanie, aktualizácia údajov v CRZPvĎV (ukončenie špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy) 

PhDr. Attila Seszták

vysokoškolské štúdium, prijímacie konanie, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov

Mgr. Mária Hrabčáková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – verejný zdravotník, lekár; MPH, zdravotnícky manažment a financovanie; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD);  aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Alexandra Zajačiková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, rezidentské štúdium; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník);  aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV 

Odbor mediálnej a edičnej činnosti zabezpečuje informovanie mediálnej, odbornej a laickej verejnosti o aktivitách, činnosti a projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za týmto účelom koordinuje komunikačné a marketingové aktivity SZU, organizuje tlačové besedy, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce univerzitu na verejnosti.

PaedDr. Peter Kimijan
Mgr. Juraj Tichý

riaditeľ odboru

JUDr. Mária Marsoufanidis Balomenos Fogašová

právnik

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

právnik

easter egg #1

JUDr. Anna Vizváry Mihálová

právnik

Ing. Martina Kimijanová

administratívny pracovník / asistent

JUDr. Eva Kormanová

všeobecný administratívny pracovník

Lucia Ondrisková

všeobecný administratívny pracovník

Eva Cicková

všeobecný administratívny pracovník

Ing. Judita Krajčírová

všeobecný administratívny pracovník

Mgr. Beáta Remešová

všeobecný administratívny pracovník

Mgr. Jana Ižáková

všeobecný administratívny pracovník

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

Jakub Králik, MBA

odborný referent

JUDr. Janka Al Henami

odborná referentka Centrum pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

predseda

JUDr. Janka Al Henami

tajomník

Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom univerzity. Organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť v rámci pôsobnosti univerzity v oblasti dodržiavania záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity a jej súčastí, v oblasti dodržiavania finančnej disciplíny, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom univerzity.

Ing. Peter Čurgaly

Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

Predseda

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

Tajomník

RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.

Zoznam členov:

MUDr. Anna Boháčiková
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
JUDr. Mária Nováková, PhD.
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.

Kontakt:

eticka.komisia@szu.sk

Dokumenty na stiahnutie

Štatút Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity
Žiadosť o posúdenie diplomovej práce (DOCX, PDF)
Prehlásenie o etike výskumu (DOCX, PDF)
Protokol záverečnej práce (DOCX, PDF)

Ak sa v projekte, ktorý schvaluje grantová agentúra, používajú zvieratá, je nutné písomné vyjadrenie Etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami k etickému hodnoteniu projektu podľa § 36 nariadenia vlády č. 377/2012 Z.z. Písomné vyjadrenie Etickej komisie je prílohou žiadosti o schválenie projektu, ktorá sa zasiela na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR), Botanická 17, 842 13 Bratislava. V SR sa môžu vykonávať na zvieratách iba schválené pokusy v schválených pokusných zariadeniach!

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami

Experimentálne zverince Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečujú komplexnú starostlivosť o experimentálne zvieratá pre potreby vedy a výskumu. Zámerom je vytvoriť podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a na základe Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami je odborným poradným orgánom SZU. Povinnosti vyplývajúce zo štatútu sú záväzné pre všetkých členov komisie.

Prílohy:

Štatút poradného výboru SZU
Štatút etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami
Dodatok č.1 – Štatút etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami
Vymenúvací dekrét

Kontakt:

ek.zvierata@szu.sk

Etická komisia vyžaduje od žiadateľa nasledovnú dokumentáciu:

emailovú žiadosť o posúdenie – ek.zvierata@szu.sk
tlačivo pre ŠVPS SR: Žiadosť o schválenie projektu – príloha č.2 k vyhláške č. 436/2012 Z.z.

Odkazy:

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o schválenie pokusu

Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012

Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch

Absolventi školenia: Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR za rok 2015

Aktualizované: 27.10.2022 Zodpovedná osoba: RNDr. Brigita Benkőová, PhD. 

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené podľa EN ISO/IEC 17025:2005,  správnou laboratórnou praxou (SLP),  správnou výrobnou praxou (SVP), správnou klinickou praxou (SKP), zákonom č.140/1998 Z.z. o liekoch a zákonom o metrológií.

Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.

JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK) zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.

Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007.

Akreditácia

Vedenie SZU vytvára pre akreditované laboratória materiálne, technické, personálne, ekonomické a organizačné podmienky, ktoré umožňujú realizáciu cieľov kvality v súlade s príslušnými akreditačnými predpismi SNAS.

Laboratóriám zabezpečuje podmienky tak, aby nedochádzalo k ovplyvneniu výsledkov vyšetrení a k nedodržaniu systému kvality.

Všetky podmienky uvedené v PK na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti akreditovaných činností a zároveň vierohodnosti výsledkov skúšok sú plnené v súlade s akreditačnými kritériami v STN EN ISO/IEC 17025:2005.

Skúšobné a medicínske laboratóriá spĺňajú požiadavky tejto medzinárodnej normy, preto pri svojich činnostiach budú prevádzkovať systém manažérstva kvality ktorý rovnako spĺňa zásady normy ISO 9001.

Zoznam akreditovaných laboratórií:
 • NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
 • Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb
  • Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel
  • Laboratórium pre vírusové hepatitídy
  • Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
  • Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov
  • Laboratórium pre pomalé vírusové neuroinfekcie
  • Zbierka  kultúr bakteriálnych mikroorganizmov
  • Servisné služby
   • Laboratórium pre kontrolu sterilizácie
   • Prípravovňa kultivačných médií
   • Centrálne umyvárne laboratórneho skla
 • Laboratória klinickej imunológie, alergológie a biochémie
  • Laboratórium imunológie
  • Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie
Správna laboratórna prax

Testovacie laboratória SZU vykonávajú podľa Zásad správnej laboratórnej praxe neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC za použitia  testovacích metód podľa nariadenia komisie (ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa požiadaviek objednávateľa

Zoznam laboratórií s osvedčením o SLP:
 • Laboratórium toxikológie
  • Laboratórium ichtyológie
  • Laboratórium komparatívnej a genetickej toxikológie
 • Laboratórium imunotoxikológie
 • Experimentálne zverince
Správna výrobná prax

Laboratórium imunotoxikológie je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej  výrobnej praxe ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov.

V laboratóriu imunotoxikológie sa vykonáva testovanie biologickej aktivity každej vyrobenej šarže substancie Imunoru, čo je liečivo, medziprodukt  lieku Imunor®.

Imunor substanciu sa testuje pomocou testu proliferačnej aktivity lymfocytov. Test sa vykonáva podľa ŠPP/IMU/M006, ktorý je pripravený na základe podnikovej normy výrobcu IPN 02/011298 dodanej výrobcom

Farmaceutické skúšanie

Laboratórium imunotoxikológie je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: Biologické hodnotenie aktivity imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania.

Akreditované skúšobné laboratórium

Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny – NRC/DIOX sa zaoberá vykonávaním rutinného skúšania a vzorkovania v oblasti perzistentných organických látok pre externých zákazníkov v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025. Systém manažérstva kvality laboratória spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Predmetom akreditácie je stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), polybrómovaných difenyléterov (PBDE) a organochlórových pesticídov v potravinách, krmivách, biologických a environmentálnych materiáloch.

Akreditované medicínske laboratóriá klinickej mikrobiológie a prionových chorôb používajú bakteriologické, virologické, imunologické, morfologické, biochemické a molekulovo-biologické metódy  na fagotypizáciu salmonel, pri kontrole účinnosti dezinfekcie, na dôkaz  prítomnosti pôvodcov enterovírusových infekcií a protilátok proti nim, na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových  hepatitíd a protilátok proti nim, na dôkaz prítomnosti vírusov  HIV/AIDS, protilátok proti nim a testovanie polymorfizmu koreceptora HIV, na dôkaz prítomnosti a vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb.

Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel poskytuje nadstavbovú diagnostiku patogénnych sérotypov salmonel  klinickým laboratóriám a ÚVZ.

Laboratórium pre vírusové hepatitídy vykonáva nadstavbovú diagnostiku vírusových hepatitíd pre  transfúziologickú službu, všetky klinicko-mikrobiologické a iné laboratória v rámci SR, monitoruje liečbu pacientov s vírusovými hepatitídami pre odborných lekárov a pre klinických pracovníkov SZU aj základné sérologické vyšetrenia. Testuje špecificitu a citlivosť sérologických diagnostických súprav  pre dôkaz antigénov a molekulárno-biologické dôkazy nukleotidových sekvencií týkajúcich sa vírusov hepatitídy B,C,D.

Laboratórium pre HIV/AIDS vykonáva konfirmačné vyšetrenia anti-HIV pozitívnych vzoriek virologickými a molekulárno-biologickými metódami.

Laboratórium pre enterovírusy vykonáva nadstavbovú diagnostiku enterálnych vírusov, zavádza do praxe diagnostické postupy na báze molekulovo-biologických metód, rieši sporné prípady pri identifikácii kmeňov. 

Laboratórium pre prionové choroby ako jediné pracovisko v SR je poverené vykonávať špecifický dôkaz prítomnosti a/alebo vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb (PCH), najmä Creutzfeldtovej – Jakobovej choroby (CJch), typizovanie prionov, identifikovanie formy humánnej prionovej choroby,  stanovenie stupňa genetického rizika nákazy a dôkaz nešpecifických markerov apoptózy v CNS.

 

Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov má za úlohu uchovávať novo izolované, medicínsky významné kmene baktérií, udržiavať zbierku mikroorganizmov potrebných pre vedecké a vzdelávacie účely a vydávať katalóg udržiavaných kmeňov.

 

Servisné služby zabezpečujú prevádzku:

 • Umyvárne laboratórneho skla – pre chemické, biochemické, mikrobiologické, virologické a rádioizotopové pracoviská SZU, podľa  požiadaviek vedúcich laboratórií.
 • Prípravovňa kultivačných médií – vyhotovuje na dožiadanie vedúcich laboratórií a projektov kultivačné média  z dehydratovaných prípravkov  podľa návodu výrobcu,  alebo zo základných ingrediencií podľa návodu.
 • Laboratórium kontroly sterilizácie kontroluje účinnosť dezinfekcie pracovného prostredia.

Akreditované medicínske laboratória klinickej imunológie, alergológie a biochémie vykonávajú všetky laboratórne skúšky v súlade s požiadavkami STN EN ISO/ IEC 17025 a sú kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s použitím imunochemických, sérologických a biochemických metód v ľudskom biologickom materiáli.

Laboratórium imunológie (LI) stanovuje parametre humorálnej imunity: imunoglobulíny G, A, M, proteíny akútnej fázy – alfa-2-makroglobulín, C-reaktívny proteín, alfa-1-antitrypsín, zložky komplementu C3 a C4, aktiváciu komplementu klasickou (CH50) a alternatívnou cestou (AH50), cirkulujúce imunitné komplexy (CIK), celková hladina IgE, špecifické IgE pre niektoré alergény, protilátky proti deoxyribonukleoproteínu (anti-DNP), kryoglobulíny, IgG a IgA protilátky proti kravskému mlieku, gliadínu, sóje a ovalbumínu.

Z bunkovej imunity sa v ML stanovujú nasledovné parametre: subpopulácie lymfocytov (CD znaky – relatívne i absolútne hodnoty), určenie fagocytovej aktivity, fagocytového indexu a oxidačné vzplanutie, stanovenie počtu leukocytov a diferenciálny rozpočet.
LI môže stanoviť každý antigén alebo protilátku na báze enzymoimunoanalýzy (EIA), pre ktoré existujú komerčné sety.

Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie (LEKB) vykonáva všetky laboratórne skúšky v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 pomocou hematologických, biochemických,elektrochemických, enzymoimunochemických, rádioimunochemických a molekulárnobiologických metód.
Podieľa sa na objasňovaní biomedicínskych faktorov, ktoré ovplyvňujú etiopatogenézu a progresiu najzávažnejších chronických ochorení za účelom skvalitnenia a racionalizácie ich prevencie a liečby s dôrazom na tzv. civilizačné ochorenia, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú  zdravotný stav populácie (ateroskleróza, hypertenzia, metabolické poruchy, diabetes mellitus, chronické ochorenia obličiek, osteoporóza, a iné).

V súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe laboratórium toxikológie vykonáva neklinické hodnotenie chemických látok a výrobkov z hľadiska zdravotnej neškodnosti:
štúdie toxicity, mutagenity, teratogenity a reprodukcie in vivo a in vitro.

Štúdie sú vykonávané v podmienkych platných pre konvenčný chov alebo chov SPF (bez špecifických patogénov).

Typy látok:

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, biocídy, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety bežného používania, kozmetické prípravky, odpadové a povrchové vody, humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, potravinové prídavné látky, prídavne látky do krmív.

Zoznam testovacích metód
 • Akútna orálna toxicita – metódy triedy akútnej toxicity – OECD 423 TG – B.1
 • Akútna toxicita po dermálnej aplikácii – OECD 402 –B.3
 • Akútna toxicita – kožná dráždivosť – OECD 404 –B.4
 • Akútna toxicita – očná dráždivosť – OECD 405 –B.5
 • Akútna orálna/pulmonárna toxicita a patogenicita – EPA
 • Toxicita po 28-dňovej opakovanej dávke – po orálnej aplikácii – OECD 410 –B.7
 • Toxicita po 28-dňovej opaklovanej dávke – po dermálne aplikácii – OECD 410 –B.9
 • Test subchronickej orálnej toxicity (opakovaná 90-dňová štúdia) – OECD 408 –B.26
 • Test kombinovanej chonickej toxicity – karcinogenity – OECD 453 –B.33
 • Test teratogenity – estrogenity – OECD 414 –B.31
 • 1-generačný test reprodukčnej toxicity – OECD 415 –B.34
 • Výskum oneskorenej neurotoxicity na kurovi domácom – OECD 419 – B.38
 • Toxikokinetika – in life časť – OECD 417 – B.36
 • Test akútnej toxicity na rybách – OECD 203 – C1

V súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe laboratórium imunotoxikológie vykonáva „Testy kožnej senzibilizácie (precitlivenosti)“ a imunotoxikologické štúdie.
Pre toxikologické štúdie vykonáva stanovenie hematologických parametrov v biologických testovacích systémoch

Typy látok:

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, biocídy, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety bežného používania, kozmetické prípravky, odpadové a povrchové vody, humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, potravinové prídavné látky, prídavné látky do krmív.

Zoznam testovacích metód
 • senzibilizácia pokožky – OECD 406 – B.6
 • toxicita po 28-dňovej opakovanej dávke po orálnej aplikácií – OECD 407 – B.7
 • senzibilizácia pokožky: lokálny test lymfatických uzlín – OECD 429 – B.42
  • maximalizačný test podľa magnusona a kligmana
  • test senzibilizačného potenciálu podľa buehlera
 • stanovenie proliferačnej odpovede lymfocytov po stimulácii mitogénmi in vitro (LTT)

Experimentálne zvernice boli vybudované v roku 1992 a od roku 1995 sú držiteľom osvedčenia o SLP.

Experimentálne zverince zabezpečujú experimentálne zvieratá pre potreby experimentátorov. Striktne sa dodržujú podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe nariadenia vlády SR č 23/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely a na základe požiadaviek rady Európskej konvencie o ochrane  stavovcov používaných pre pokusné a iné účely.

Experimentálne zverince sú zriadené pre umiestnenie nasledujúcich zvierat:

 • myš laboratórna
 • potkan laboratórny
 • morča domáce
 • králik domáci
 • prasa domáce
 • kura domáca
 • akváriové ryby

Vedeckým a experimentálnym projektom je k dispozícii novo vybudovaná operačná sála s klimatizáciou, dvomi modernými polohovateľnými operačnými stolmi, a polohovateľným stropným osvetlením pre každý operačný stôl zvlášť (môžu súbežne pracovať dva operačné tímy).
Pre jemnú chirurgiu je k dispozícii operačný mikroskop, s dvomi nezávislými okulármi pre dvoch operatérov.
Počas operačných zákrokov je k dispozícii prístroj na asistovanú ventiláciu pľúc, inhalačnú narkózu, umelý krvný obeh a elektrickú koaguláciu.

V prípadoch vykonávania štúdií na zvieratách, obmedzujeme využívanie zvierat v našich laboratóriách iba na tie príležitosti, kedy neexistuje náhradné uskutočniteľné riešenie. Neustále prehodnocujeme naše požiadavky na štúdie na zvieratách a aktívne hľadáme alternatívne riešenia.
Pokusné zariadenie má na základe Nariadenia vlády SR  č. 23/ 2009 Z.z., menovanú etickú komisiu pre prácu s laboratórnymi zvieratami, ktorá je odborným poradným orgánom SZU.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 a § 37 zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 13 NV SR č. 23/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely svojím rozhodnutím č.662/04-220 schválila Experimentálne zverince SZU ako pokusné zariadenia.

Aktualizované: 27.10.2022
Zodpovedný – rektorát SZU