SZU a Európska únia

Univerzita svoju činnosť rozvinula do inštitúcie s vysokým pedagogickým a vedeckým kreditom, ktorý je akceptovaný nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Univerzita rozvíja aktivity aj v oblasti zahraničnej spolupráce a zahraničných vzťahov s európskymi vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

Členstvo SZU v medzinárodných organizáciách:
  • Predchodca univerzity, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, sa stala v máji v roku 2000 v Tokyu, po splnení náročných kritérií, členom Sústavy svetových zdravotníckych akadémií (IAMP).
  • Dňa 17. januára 2003 Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA) svojim rozhodnutím prijala SZU za riadneho individuálneho člena EUA.
  • SZU prijala členstvo v skupine signatárov Bolonskej Deklarácie. Rektor SZU slávnostne podpísal Bolonskú deklaráciu na Univerzite v Bologni v septembri 2003. SZU sa stala 21. európskou a 2. slovenskou univerzitou, ktorá podpísala Bolonskú deklaráciu a zaviazala sa tak rešpektovať akademické práva a slobody.
  • Členstvo SZU v UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). V októbri 2003 získala SZU zastúpenie univerzity v Európskej Asociácii Medicínskych Špecialistov (UEMS) – poradného orgánu Európskej komisie v Bruseli pre problematiku prípravy lekárov – špecialistov.
  • SZU – Fakulta verejného zdravotníctva je členom Asociácie škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER).
Spolupráca SZU s univerzitami a inštitúciami v zahraničí
Mobilita a SZU

SZU podpísala novú Európsku univerzitnú chartu „Erasmus University Charter“, ktorá v rámci projektu akademických mobilít Erasmu oprávňuje univerzitu k požiadavke financovať akademické mobility študentov, učiteľov a pracovníkov administratívy prostredníctvom slovenskej národnej akademickej agentúry SAAI z fondov EÚ do roku 2012.

Zmluvy o spolupráci

Od marca 2005 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Universitá Degli Studi di Palermo. Zmluva zahŕňa spoluprácu pri výskumných projektoch, mobilitu vedeckých pracovníkov a mladých výskumníkov, spoluprácu pri študijných programoch, mobilitu študentov, mobilitu pedagógov, organizovanie spoločných študijných programov.SZU v júni r. 2005 uzatvorila dohodu o spolupráci s Kyjevskou zdravotníckou akadémiou postgraduálneho vzdelávania P. L. Shupyka vo veci spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a výmeny učiteľov.Od októbra 2006 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci v oblasti výskumu a výmeny učiteľov a študentov so Štátnou medicínskou akadémiou v Astane, Kazachstan.Od júna 2006 má SZU uzatvorenú dohodu o spolupráci s Južno-Kazašskou medicínskou akadémiou a s Kazašskou národnou medicínskou univerzitou.

Od decembra 2006 má SZU podpísanú zmluvu o spolupráci pri zabezpečení špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na SZU pre zahraničných študentov s gréckou spoločnosťou Emfasis Foundation Centre fo Higher Diplomas so sídlom v Thessaloniki, Grécko.

SZU obnovila bilaterálnu dohodu v rámci programu Socrates „Higher Education (Erasmus)“ s Unviersitá Degli Studi di Napoli v Taliansku ohľadne výmeny študentov a výmeny učiteľov.

SZU má uzatvorenú dohodu o spolupráci a organizácii vzájomných vzťahov s Ternopil State Medical University, v Ukrajine. Zmluva bola uzatvorená dňa 25. júna 2003.

Od marca 2009 má SZU uzatvorené dohody o spolupráci a Memorandum o spolupráci s troma univerzitami Čínskej ľudovej republike, s Čínskou akadémiou pre čínske medicínske vedy, s Univerzitou tradičnej čínskej medicíny v Tianjine a s Zhejiang čínskou zdravotníckou univerzitou v Hagzhou.

Prehľad ďalších spolupracujúcich domácich a zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií

Odbor medzinárodných vzťahov

Program LLP / Erasmus

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.

Program je určený pre študentov (štúdium a stáže v zahraničí), vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov (výučba v zahraničí) a vysokoškolských pracovníkov (školenia v zahraničí). Programy celoživotného vzdelávania Európskej únie (LLP/Erasmus) zabezpečuje Odbor medzinárodných vzťahov SZU prostredníctvom svojich fakultných koordinátorov.

Vysoké školy žiadajú Európsku komisiu o ERASMUS UNIVERSITY CHARTER – EUC. Pridelenie EUC dáva vysokým školám oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných podprogramom ERASMUS. SZU bola pridelená Univerzitná charta Erasmus s číslom 229095-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1.

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

prorektor

Iveta Karailievová

kontaktná osoba

Václava Bartošová

kontaktná osoba

prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

prodekan

Kristína Csériová

kontaktná osoba

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

prodekan

Oľga Imreová

kontaktná osoba

Mgr. Daniel Gurín, Ph.D.

prodekan

Katarína Navrátilová

kontaktná osoba

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – rektorát SZU