Alumni klub SZU

Alumni klub SZU je dobrovoľné a bezplatné združenie absolventov fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, zriadené rektorom SZU, ktoré nemá právnu subjektivitu.

Hlavným poslaním Alumni klubu SZU je: vytvoriť priestor pre spoluprácu a komunikáciu absolventov SZU s členmi akademickej obce SZU a medzi absolventmi navzájom; zintenzívniť kooperáciu pri zabezpečovaní napĺňania poslania SZU v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu; získavať informácie o uplatniteľnosti absolventov SZU; získavať spätnú väzbu od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a vedecko-výskumných procesov na SZU.

Členstvo v Alumni klube SZU je dobrovoľné a bezplatné. Členstvo v Alumni klube vzniká registráciou absolventa SZU na portáli v sekcii Alumni klub, alebo zaslaním písomnej prihlášky na korešpondenčnú adresu SZU.

Absolventom SZU je osoba, ktorá absolvovala na jednej z fakúlt SZU vysokoškolské štúdium bakalárskeho, magisterského, doktorského alebo doktorandského študijného programu, špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu, prípadne získala vedecko-akademický titul docent alebo profesor v habilitačnom alebo inauguračnom konaní na SZU.

Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:

 • vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi SZU a absolventmi SZU a medzi absolventmi SZU navzájom a na posilňovanie pocitu súdržnosti absolventov SZU,
 • organizovanie stretnutí absolventov SZU,
 • organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov SZU pre podporu celoživotného vzdelávania absolventov SZU,
 • podporu absolventov SZU v rámci ich profesionálneho zamerania a aktivít,
 • podporu činností SZU,
 • motivovanie študentov SZU,
 • asistenciu a odbornú pomoc SZU pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu SZU a absolventov SZU,
 • organizovanie komunikačných aktivít s členmi Alumni klubu SZU a absolventmi SZU,
 • zbieranie a spracovanie údajov o profesionálnej kariére a aktivitách absolventov SZU s cieľom podporiť a zabezpečiť poslanie a činnosti Alumni klubu,
 • spolupracovanie s inštitúciami a združeniami, ktoré majú rovnaké ciele.

Dokumenty

 • Prihláška [PDF]
 • Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]