Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva SR

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR organizuje pre záujemcov o rezidentské štúdium v zdravotníckom povolaní lekár Informačný deň.

.. viac informácií

Rezidentské štúdium je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Je pokračovaním „Stabilizačného programu SZU pre všeobecných lekárov a pediatrov“, ktorý bol implementovaný cez Operačný program Vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dňa 01.06.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 139/2019 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2018 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Podmienky rezidentského štúdia sú upravené hlavne §39b.

Strategickým cieľom naďalej zostáva:

 • zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov, ako aj lekárov ďalších špecializácií  na celom území SR
 • zlepšenie kvality poskytovania starostlivosti a ochranu pacientov v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach najmä v primárnej starostlivosti
 • s cieľom doplnenia kvalitných lekárov primárnej starostlivosti podľa potrieb regiónov je potrebné umožniť lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria podľa potrieb regiónov

Záujemcovia o rezidentské štúdium:

Rezidentské štúdium je možné realizovať v špecializačných odboroch určených MZ SR. Zoznam špecializačných odborov je zverejnený na stránke MZ SR (https://health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov). Na stránke MZ SR je možné získať aj ďalšie informácie o rezidentskom štúdiu (https://health.gov.sk/?rezidenti).

V zmysle platnej legislatívnej úpravy  pre rezidentské štúdium sa nerealizuje výberové konanie pre záujemcov o predmetné špecializačné štúdium.

Záujemca, ktorý je zaradený do iného špecializačného odboru (okrem odborov určených MZ SR), sa nemôže zaradiť do rezidentského štúdia .

Od 01.10.2019 sa zaradí záujemca do rezidentského štúdia po splnení nasledovných zákonných podmienok:

V zmysle §39b ods. 6 na základe o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, ktorú podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä:

 1. úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,
 2. čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
 3. úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 4, ak takú získal,
 4. doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,
 5. názov špecializačného odboru,
 6. označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b).

Kontaktné osoby:

 

 • Súhlas dotknutej osoby [PDF], [DOC]
 • Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
 • Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
 • PEDIATRIA zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Anestéziológia a intenzívna medicína zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Geriatria zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Kardiológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Gynekológia a pôrodníctvo zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • CHIRURGIA zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Klinická biochémia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Neonatológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Neurológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • OFTALMOLÓGIA zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Otorinolaryngológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Rádiológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Úrazová chirurgia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Urgentná medicína zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Urológia zoznam akreditovaných zariadení [PDF]
 • Vnútorné lekárstvo zoznam akreditovaných zariadení [PDF]

Aktualizované 12.4.2024 (Mgr. Barbora Šujanová)