Úradná výveska

Poskytovanie informácií

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „SZU“) a ich poskytovanie zamestnancami SZU sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou rektora SZU (ďalej len smernica).
 2. Text zákona, Smernice rektora a Sadzobníka úhrad sú v nižšie uvedených prílohách.
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mediálno-marketingový odbor
Limbová 12
833 03 Bratislava

 1. Žiadosť sa podáva:
  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne osobným podaním v podateľni SZU (viď vyššie uvedená adresa),
  • ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h.,
  • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h. (tel.: 02/59370358)
  • prostredníctvom faxu (fax: 02/59370276)
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: informacie.211@szu.sk
 1. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán univerzity.

Zmluvy

Zmluvy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sú zverejnené na Centrálnom registri zmlúv, ktorý je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Pre zjednodušenie vyhľadávania použite kľúčové slová:

Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita

Objednávky

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Objednávky
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020

No files found in this folder.

Faktúry

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty
   Faktúry
     2021
     2020
     2019
     2018
     2017
     2016
     2015
     2014
     2013

No files found in this folder.

Výberové konania

Habilitačné konania

Konania na vymenovanie profesorov

Dokumenty SZU

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty
   Dokumenty SZU
     Štatút
     Študijný poriadok
     Organizačný poriadok
     Zásady výberového konania
     Pracovný poriadok
17-03-2017 9:33 Stiahnuť
01-06-2016 9:32 Stiahnuť
14-11-2013 9:29 Stiahnuť
10-11-2011 9:25 Stiahnuť

Kontrakty s MZ SR

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty
   Kontrakty s MZ SR
     Kontrakt na rok 2021
     Kontrakt na rok 2020
     Kontrakt na rok 2019
     Kontrakt na rok 2018
     Kontrakt na rok 2017
     Kontrakt na rok 2016
     Kontrakt na rok 2015

No files found in this folder.

Smernice SZU

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty
   Smernice SZU
     O výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU
     O tvorivej činnosti zamestnancov
27-05-2021 10:52 Stiahnuť
27-04-2021 10:51 Stiahnuť
27-02-2021 10:51 Stiahnuť
27-01-2021 10:50 Stiahnuť
27-02-2020 10:49 Stiahnuť
27-01-2020 10:48 Stiahnuť
27-07-2019 9:52 Stiahnuť
27-06-2019 10:39 Stiahnuť
27-05-2019 10:47 Stiahnuť
27-03-2019 10:47 Stiahnuť
27-02-2019 10:46 Stiahnuť
27-01-2019 10:46 Stiahnuť
27-01-2018 10:44 Stiahnuť
27-09-2016 10:42 Stiahnuť
27-08-2016 10:42 Stiahnuť
27-05-2016 10:43 Stiahnuť
27-05-2016 10:41 Stiahnuť
27-03-2016 10:41 Stiahnuť
27-02-2016 10:40 Stiahnuť
27-06-2015 10:39 Stiahnuť
27-06-2015 10:38 Stiahnuť
27-05-2015 10:38 Stiahnuť
27-03-2015 10:37 Stiahnuť
27-02-2015 10:37 Stiahnuť
27-01-2015 10:36 Stiahnuť