Informácie o prijímacom konaní

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je štátnou vysokou školou. Vo vysokoškolskom štúdiu vzdeláva študentov na nasledovných fakultách:

Vysokoškolské štúdium:

  • bakalárske štúdium – I. stupeň vysokoškolského štúdia
  • magisterské štúdium –  II. stupeň vysokoškolského štúdia
  • doktorské štúdium (spojený I. a II. stupeň) vysokoškolského štúdia

Bakalárske štúdium – I. stupeň

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získavanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdium.
Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: denná forma štúdia 3 roky, externá forma štúdia 3/4 roky..

Magisterské a doktorské štúdium – II. stupeň

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Absolventi magisterského a doktorského štúdia  získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Záverečnou prácou v magisterskom a doktorskom štúdiu je diplomová práca.
Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.).
Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: denná forma štúdia 2 roky, externá forma štúdia 2/3 roky..
Absolventom doktorského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“).
Absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.”)
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorské  štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: 6 rokov.

Akreditované študijné programy

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami [ TU ]
Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami  o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby [RTF], [PDF]

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (bližšie informácie)

Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní získaných v zahraničí

Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou strednou, prípadne vysokou školou. (bližšie informácie)

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva:

Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakty na regionálne úrady školskej správy:

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Tomášikova 3349/46
831 04 Bratislava – Nové Mesto

https://www.russ-ba.sk/kontakty/

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

https://www.russ-ba.sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 5943/1,
974 05  Banská Bystrica

https://www.russ-bb.sk/133-sk/kontakty/

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu:

https://www.russ-bb.sk/947-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/

Tlačivá, dokumenty a odkazy

KONTAKTY

Prihlášky na vysokoškolské štúdium:
LF, FOaZOŠ, FVZ 

Danica Čapková, tel.: +421 947 924 193
e-mail: danica.capkova@szu.sk 

Prihlášky na vysokoškolské štúdium:

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Mgr. Katarína Navrátilová, tel.: +421 48 32 48 020
e-mail: katarina.navratilova@szu.sk