Zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa sústavným vzdelávaním. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.).

Dôležité upozornenie: podľa prechodného ustanovenia § 102ai ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.: „Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka začaté podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ktoré nebolo do 30. júna 2018 ukončené špecializačnou skúškou, sa dokončí podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore najneskôr do 31. decembra 2023.“

 • Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotnícky pracovník si môže podať žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy priebežne počas celého kalendárneho roka (okrem rezidentského štúdia – zaradenie do rezidentského štúdia je naďalej k 1. februáru a k 1. októbru).
 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník.
 • Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.

Špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady

  • tlačivo žiadosti o zaradenie podpísané zdravotníckym pracovníkom
  • podmienka pre zaradenie – uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej  organizácii,
  • úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania – okrem absolventov SZU
  • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií) – okrem absolventov SZU
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo písomne vyžiadať z pedagogického odboru)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie o uznaní dokladov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na profesijné účely (rovnocennosť),
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK), povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR),
  • v zmysle zákona č. 578/2004Z. z. v znení neskorších predpisov – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne),
  • zdravotnícky pracovník oznámi prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 70 ods. 4 nariadenia vlády SR  č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • žiadateľ o zaradenie do rezidentského štúdia spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia  a jej príloh ešte predkladá:
    • čestné vyhlásenie, že nie je zaradený  do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
    • doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho  pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,

Od 1. februára 2020 je možnosť štúdia v „doplnkovej forme“ špecializácie vo  všeobecnom lekárstve (doplnková odborná príprava). Záujem o túto formu štúdia je potrebné v žiadosti o zaradenie dopísať. Bližšie informácie o štúdiu poskytne Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

Certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady

  • tlačivo žiadosti o zaradenie
  • úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania – okrem absolventov SZU
  • kópie diplomov o získanej špecializácii – okrem absolventov SZU
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo písomne vyžiadať z pedagogického odboru)

V zmysle § 76 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti.

Vyradenie

VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, certifikovanej pracovnej činnosti v zmysle § 70 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Doklady potrebné k vyradeniu:

 • žiadosť o vyradenie
 • index odbornosti, alebo vrátenie originálu dekrétu o zaradení (ak toto zaradenie nebolo zapísané v špecializačnom indexe, alebo indexe odbornosť)

Pri prestupe

Pri prestupe z inej vzdelávacej ustanovizne je nutné predložiť (zmena vzdelávacej ustanovizne):

 • žiadosť o prijatie na SZU
 • rozpis rozsahu a obsahu špecializačného štúdia na predchádzajúcej vzdelávacej ustanovizni v príslušnom odbore aj s uvedením výšky úväzku, v ktorom bola prax vykonávaná.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá

 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy na Lekárskej fakulte SZU podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
  spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní LF (DOCxPDF)
 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy na Fakulte verejného zdravotníctva SZU podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
 • Potvrdenie zamestnávateľa – povinná príloha k žiadosti o zaradenie na FOaZOŠ a FZ (DOCx, PDF)
 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
 • Žiadosť o zaradenie do rezidentského štúdia na SZU podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
  spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní LF (DOCxPDF)
 • Žiadosť o zmenu špecializačného odboru na SZU podľa § 70 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
 • Žiadosť o prijatie na SZU (zmena vzdelávacej ustanovizne v tom istom špecializačnom odbore) podľa § 70 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov (DOCx, PDF) – spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní LF (DOCxPDF)
 • Žiadosť o prijatie na SZU (zmena vzdelávacej ustanovizne v inom špecializačnom odbore) podľa § 70 ods. 3 platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov. (DOCxPDF) – spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní LF (DOCxPDF)
 • Oznámenie o prerušení špecializačného štúdia na SZU (DOCxPDF)
 • Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia na SZU podľa § 70, ods. 5 podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov (DOCxPDF)
 • Oznámenie o zmene zamestnávateľa (DOCx,PDF)
 • Oznámenie o zmene osobných údajov (DOCx,PDF)
 • Žiadosť o predĺženie zaradenia (cudzinci) (DOCx,PDF)
 • OZNÁMENIE zdravotníckeho pracovníka o prerušení špecializačného štúdia – rezidentské štúdium (DOCx)

Referentky pre zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Jana Hájovská, č. dv. A-109, +421 947 924 180, jana.hajovska@szu.sk
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru pre ďalšie vzdelávanie

Mgr. Mária Hrabčáková, č. dv. A-107, +421 947 924 189, maria.hrabcakova@szu.sk 
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania (do špecializačného štúdia) – verejný zdravotník, lekár; MPH, zdravotnícky manažment a financovanie;  personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV;  prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD)

Ing. Ingrid Masácová, č. dv. A-108, +421 947 924 190, ingrid.masacova@szu.sk
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania (do špecializačného štúdia, do certifikačnej prípravy) – lekár, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Ing. Viera Pauková, č. dv. A-108, +421 947 924 194, viera.paukova@szu.sk
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania (do špecializačného štúdia) – lekár; predĺženie zaradenia u cudzincov; personalizácia dokladov o ďalšom vzdelávaní (index odbornosti, záznamník); aktualizácia údajov o zaradených v CRZPvĎV

Adresa: Pedagogický odbor SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava