VEDA A VÝSKUM

doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie LF SZU

Kontakt: UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
Tel. +421 2 68 672 039, e-mail: petr.kolar@szu.sk

Prodekan LF SZU je zodpovedný za:
 • evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
 • za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
 • za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
 • perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
 • dohliada na organizáciu a priebeh ŠVOČ na LF SZU

Študentská vedecká odborná činnosť

Milé študentky a študenti medicíny,

veda a výskum sú základným predpokladom rozvoja v medicíne, a tak vedecká a výskumná činnosť musí byť pevnou a neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne lekára a študenta medicíny.

Pedagogické útvary Lekárskej fakulty SZU, v snahe aktivovať Vás v tejto oblasti, pripravili preto početné témy pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktoré nájdete na stránke ŠVOČ LF SZU (témy na stiahnutie). Záujemcov vyzývame o prihlásenie na mailovej adrese svoc.lf@szu.sk a o súčasné vyplnenie prihlášky. Formulár prihlášky na ŠVOČ je prístupný na stránke ŠVOČ LF SZU (prihláška na stiahnutie). Obsadenie tém budeme priebežne zverejňovať na tejto internetovej stránke LF SZU pod odkazom ŠVOČ a tiež bude vyvesené na Vašich nástenkách tak, aby sa potenciálni záujemcovia mohli s nimi oboznámiť.

Zhrnutie ôsmej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Práce ŠVOČ (pripravujeme)

Zhrnutie siedmej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Práce ŠVOČ

Zhrnutie šiestej fakultnej konferencie študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ

Zhrnutie piatej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ

Zhrnutie štvrtej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ – Lekársky obzor 4/2015

Zhrnutie tretej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ – Lekársky obzor 4/2014

Zhrnutie druhej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ – Lekársky obzor 6/2013

Zhrnutie prvej fakultnej konferencie ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Program prvej fakultnej konferencie ŠVOČ pre študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia

Rada ŠVOČ

Predseda:

 • RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD. – prodekan pre vedu a výskum

Zástupca:

 • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 • RNDr. Ivan Varga, PhD,

Členovia:

 • RNDr. Ivan Varga, PhD,
 • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 • Miloš Sís
 • Katarína Bugárová
Dôležité termíny
 • prihlasovanie na vybrané témy do 30. 10. 2017
 • prihlasovanie na  ŠVOČ seminár do 30. 10. 2017
 • termín na podanie prihlášky na konferenciu do 28. 2. 2018
 • do 31. 3. 2018 odovzdať 3 kópie práce a abstrakty v papierovej aj elektronickej forme
 • 26. 4. 2018 konferencia ŠVOČ

V dňoch 14.11.–15.11.2017 sa na pôde LF Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila Celoštátna konferencia ŠVOČ pre lekárske fakulty združené v Asociácii lekárskych fakúlt ČR a SR. Našu fakultu reprezentovali študenti Michal Skurák (5. ročník VL) v klinickej sekcii a Miloš Sís (4. ročník VL) a Martin Rozinaj (3. ročník VL) v preklinickej sekcii. Ako sa vyjadrila prodekanka LF UP v Olomouci prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.: „Celostátní SVOČ je vždycky kvalitní a pro odborné komise je výběr vždy velmi těžký, protože výborní jsou úplně všichni. Za prezentované práce by se nemuseli stydět ani studenti postgraduálního studia“. Dekan LF UP v Olomouci  prof. MUDr. Milan Kolář, PhD. pri slávnostnom vyhlásení výsledkov uviedol: „Vaše prezentace byly skvělé. První, druhé i třetí místo jistě potěší, ale vyhráli jste všichni“.

Blahoželáme našim študentom k úspešnej reprezentácii a tešíme sa na ďalšie kvalitné práce ŠVOČ.

Zborník

V dňoch 17.10.2018 – 18.10.2018 sa na pôde 3. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe konala Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR. Konferencia bola tradične rozdelená do štyroch sekcí –  teoretickej a preklinickej, klinickej, nelekárskej a zubného lekárstva. LF SZU reprezentovali dvaja študenti – Michal Skurák, študent 6. ročníka VL s prednáškou „VITAMÍN D STATUS U HIV POZITÍVNYCH PACIENTOV A JEHO VPLYV NA KOSTNÚ HUSTOTU“ a Tomáš Faltáni, študent 5. ročníka VL s prednáškou „MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A VÝSKYT PRIONOVÝCH OCHORENÍ NA SLOVENSKU“.

Obom študentom za úspešnú reperezentáciu našej fakulty ďakujeme!

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát LF