VEDA A VÝSKUM

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
prodekan pre vedu a výskum LF SZU

Kontakt: 
Tel. +421, e-mail: lubomir.skladany(zavináč)szu.sk

Prodekan LF SZU je zodpovedný za:
 • evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
 • za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
 • za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
 • perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
 • dohliada na organizáciu a priebeh ŠVOČ na LF SZU

Študentská vedecká odborná činnosť

Rada ŠVOČ / Board of Student Scientific Activity

Predseda:

 • doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. 

Podpredseda:

 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

Členovia z radov zamestnancov:

 • doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, univ. doc.
 • prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.

Členovia z radov študentov:

 • Hana Hudecová
 • Filip Móric
 • Viktória Kovalčíková

Chairman:

 • doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. 

Vice-chairman:

 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

Members:

 • doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, univ. doc.
 • prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
 • Hana Hudecová
 • Filip Móric
 • Viktória Kovalčíková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY / IMPORTANT DATES

Termín odovzdania prihlášky ŠVOČ – 29.2.2024 (na adresu: doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., predseda rady ŠVOČ, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava)

Termín odovzdania práce ŠVOČ –  31.3.2024 (elektronicky na adresu: lubomir.skladany@szu.sk)

Termín konania konferencie ŠVOČ  –  13.5.2024

Deadline for submitting an application form  – February 29, 2024 (by post : doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., predseda rady ŠVOČ, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava)

Deadline for submitting ŠVOČ Thesis – March 31, 2024 (via email: lubomir.skladany@szu.sk)

Date of ŠVOČ conference  – May 13, 2024

Konferencie ŠVOČ / ŠVOČ conferences

Dokumenty / Documents

Dôležité linky / Important links

Aktualizované: 12.2.2024
Zodpovedný – dekanát LF