VEDA A VÝSKUM

prof. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie LF SZU

Kontakt: UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
Tel. +421 2 68 672 039, e-mail: petr.kolar@szu.sk

Prodekan LF SZU je zodpovedný za:
 • evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
 • za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
 • za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
 • perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
 • dohliada na organizáciu a priebeh ŠVOČ na LF SZU

Študentská vedecká odborná činnosť

Rada ŠVOČ / Board of Student Scientific Activity

Predseda:

 • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
  prodekan pre vedu a výskum                                                                          

Zástupca:

 • RNDr. Zora Krivošíková, PhD,

Členovia:

 • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 • doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH
 • Ing. Renáta Lehotská, PhD.

Chairman:

 • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
  Vice-Dean for Scientific-Research Relations

Vice-chairman:

 • RNDr. Zora Krivošíková, PhD.

Members:

 • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 • doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
 • Ing. Renáta Lehotská, PhD.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY / IMPORTANT DATES

Termín na odovzdanie prihlášky  –  28.2.2023 (schránka č.14, Oddelenie klinickej a experimantálnej farmakoterapie, alebo cez podateľňu na RNDr. Z. Krivošíková, PhD., Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU)

Termín na odovzdanie ŠVOČ práce  –  31.3.2023 (elektronicky na adresu: zora.krivosikova@szu.sk)

Termín konania konferencie ŠVOČ  –  4.5.2023 (B-201; 9,00-12,00)

Deadline for submitting an application form  –  February 28, 2023 (post box no.14; Department of Clinical and Experimental Pharmacotherapy or via registration office to RNDr. Z. Krivošíková, PhD., Department of Clinical and Experimental Pharmacotherapy, Medical Faculty of SMU)

Deadline for submitting ŠVOČ Thesis –  March 31, 2023 (via email: zora.krivosikova@szu.sk)

Date of ŠVOČ conference  –  May 4, 2023 (room 20B-1, 9:00 AM – 12:00 PM)

Konferencie ŠVOČ / ŠVOČ conferences

Dokumenty / Documents

Dôležité linky / Important links

Aktualizované: 08.02.2023
Zodpovedný – dekanát LF