Centrum rozvoja SZU

Dávame Vám do pozornosti sériu zaujímavých webinárov na tému začínajúcich výskumných pracovníkov four online events dedicated to early career researchers.

OZNAM

Dovoľujeme si Vás informovať o V4 tréningu pre projektových manažérov a manažérky v oblasti výskumu V4 Training for Research Project Managers.

Tréning je organizovaný dvakrát ročne v spolupráci styčných kancelárií krajín V4 pre výskum v Bruseli. Je určený projektovým manažérom, resp. v širšom zmysle zamestnancom podpory výskumu a inovácií vo verejných aj súkromných inštitúciách. Cieľom je budovať ich kapacity pre účasť v európskych projektoch s dôrazom na projekty programu Horizont Európa. Účasťou na tréningu možno získať:

 • komplexnejší prehľad o európskom výskumno-inovačnom priestore a politikách
 • nové kontakty a sieťovacie zručnosti
 • informácie o „najlepšej praxi“ zo zahraničných organizácií

Najbližšie sa bude konať 8. – 10. novembra 2023 fyzicky v Bruseli. Uchádzači/uchádzačky zo slovenských organizácií sa na ňu môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára. Odkaz naň, ako aj viac informácií o tréningu nájdete na webstránke.

Registrácia je otvorená do 21. júna 2023.

OZNAM

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti, otvorila Výzvu na podporu excelentných PhD študentiek a študentov.

Výzva je zameraná na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky (R1), ich výskumné aktivity na špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne. Výzva je otvorená do 12. júna 2023 a je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/05/10/stipendia-pre-excelentnych-phd-studentov-a-studentky-r1/.

Tiež dávame do Vašej pozornosti Výzvu na podporu prípravy žiadostí v Horizonte Európa, ktorá bola vyhlásená 28. apríla 2023. Cieľom podpory je zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach Horizontu Európa a zároveň motivovať výskumné a inovačné inštitúcie na Slovensku k aktívnejšiemu zapájaniu sa do týchto výziev.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/04/28/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-podpora-pripravy-projektov-v-horizonte-europa/.

OZNAM

Dovoľujeme si Vás informovať, že nadácia spoločnosti ESET zverejnila výzvu na popularizáciu vedy: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

OZNAM

Dovoľte mi Vás informovať, že Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti zverejnila na svojej  webovej stránke zámery výzvy v rámci Investície 3 Podpora štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórii R1.

Cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadostí a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu pripraviť projekty.

Zámery výzvy nájdete tu: https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/.

OZNAM PRE ODBORNÍKOV Z RADOV SZU:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) rozširuje svoju základňu hodnotiteľov. Hľadá expertov vo všetkých oblastiach vedy a výskumu, ktorí majú záujem hodnotiť vedecko-výskumné projekty a prispievať tak k zvyšovaniu úrovne vedy a výskumu na Slovensku. Vypracovanie posudkov je v závislosti od konkrétnej výzvy honorované sumou 75 alebo 150 EUR. Hodnotitelia sa môžu registrovať na stránke https://site.apvv.sk/RegistrationExpert/RegistrationExpert. Vzápätí po registrácii im bude poslaný informačný e-mail s podrobnosťami o danej výzve a Príručka pre hodnotiteľov. Prvé žiadosti o hodnotenie budú rozposielané v priebehu januára 2023. Oficiálnu výzvu v anglickom jazyku TU.

CENTRUM ROZVOJA SZU:

 

 • zabezpečuje tvorbu, prípravu a administratívnu podporu projektov zameraných na podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, inovácií a rozvoja SZU počas celého životného cyklu projektov a tvorí kontaktný bod pre projekty na SZU;
 • samostatne implementuje a podieľa sa na implementácii medzinárodných, národných a rezortných projektov a programov, vrátane implementácia Rezidentského štúdia MZ;
 • poskytuje centrálne služby v oblasti projektovej podpory v rámci grantových schém, štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových projektov;
 • administratívne zabezpečuje činnosť Komisie pre vnútorné granty a vedie agendu vnútorných grantov SZU;
 • pripravuje a spracováva súhrnné analytické materiály, podklady a stanoviská k aktivitám súvisiacim s rozvojom SZU a príslušnou legislatívou, vrátane podpory pri vytváraní partnerstiev a zmluvných vzťahov s relevantnými partnermi a tretími stranami;
 • zabezpečuje prenos poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SZU (transfer technológií) do praxe a koordináciu ochrany duševného vlastníctva SZU;
 • samostatne spolupracuje v zverených oblastiach s kontrolnými orgánmi SR a EÚ (prípadne aj inými zahraničnými kontrolnými organizáciami) a pripravuje pre nich súhrnné a prehľadové podklady a materiály;
 • spolupracuje vo zverených rozvojových oblastiach za stranu SZU s príslušnými inštitúciami a organizáciami v rámci SR a zahraničia a systematicky vyhľadáva nové možnosti spolupráce.

Mgr. Barbora Šujanová

Vnútorné granty

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 21. 1. 2022
Dátum uzavretia Výzvy: 21. 2. 2022

 

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

 1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
 2. a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.

Ako sa zapojiť – Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

Pred podaním projektu prosíme vyplniť a odovzdať Projektový zámer.

Dokumenty

 • projektový zámer – námet (DOC, PDF)

Aktuálne grantové výzvy nájdete na:

Riešené projekty na SZU v rokoch 2010-2022

 • Zahraničné projekty riešené na SZU od 2010-2023 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2021 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2022 [ PDF ]

Aktuálne výzvy

Môžete použiť vyhľadávanie:

Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2024 Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily,…

Zobraziť viac

Sexually Transmitted Infections (STI) Cooperative Research Centers (CRC): Vaccine Development (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Sexually Transmitted Infections (STI) Cooperative Research Centers (CRC): Vaccine Development (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.2.2023 Dátum ukončenia: 15.6.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť kandidátov na vakcínu proti kvapavke, chlamýdiám a syfilisu podporou aktivít podporujúcich IND. Žiadosti musia obsahovať stratégiu vývoja produktu. Viac informácii o projekte:…

Zobraziť viac

Comparative Research on Determinants of Differences Among Human and Nonhuman Primate Species in Life Spans, Life Histories, and Other Aging-Related Outcomes, and Prospects for Translation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Comparative Research on Determinants of Differences Among Human and Nonhuman Primate Species in Life Spans, Life Histories, and Other Aging-Related Outcomes, and Prospects for Translation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.2.2023 Dátum ukončenia: 28.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti R01, ktoré navrhujú porovnávacie štúdie ľudských a…

Zobraziť viac

NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 7.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o multicentrické klinické štúdie zamerané na neurologické núdzové situácie. Úspešní žiadatelia budú spolupracovať a vykonávať skúšku v rámci siete NIH SIREN. Klinické koordinačné centrum SIREN (CCC) NIH…

Zobraziť viac

Team Science Approaches Integrating Experimental and Computational Brain Aging Models (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Team Science Approaches Integrating Experimental and Computational Brain Aging Models (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 23.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva žiadosti, ktoré navrhujú nadviazať novú alebo výrazne rozšíriť existujúcu interdisciplinárnu spoluprácu zahŕňajúcu experimentálnych aj výpočtových výskumníkov s cieľom súčasne riešiť cielenú výskumnú otázku…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a Dátum vydania: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu nového výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov…

Zobraziť viac

Pediatric Heart Network Clinical Research Centers (UM1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pediatric Heart Network Clinical Research Centers (UM1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 13.5.2023 Účel projektu: Účelom tohto FOA je pozvať žiadosti, aby sa zúčastnili ako Centrum klinického výskumu (CRC) v sieti Pediatric Heart Network (https://www.pediatricheartnetwork.org/). Od CRC sa očakáva, že budú podporovať a vykonávať výskum na zlepšenie zdravia a kvality…

Zobraziť viac

Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť inovatívny pilotný výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prospešné pre čo…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH hľadá najmä výskum, ktorý povedie…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.1.2023 Dátum ukončenia: 14.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim, ktoré si vyžadujú predĺžené obdobie projektu 6 alebo 7 rokov. Skúšky môžu mať akúkoľvek fázu, musia byť založené na hypotézach…

Zobraziť viac

In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti na fenotypizáciu a/alebo výskum kmeňov myší s embryonálnym letálnym knockoutom (KO), ktoré sa generujú…

Zobraziť viac

Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva žiadosti o granty na výskumné projekty (R21), ktoré podporujú inovatívny výskum na optimalizáciu prevencie a starostlivosti o HIV. Žiadosti môžu zahŕňať nové základné alebo aplikované behaviorálne a sociálne vedy na…

Zobraziť viac

Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva na žiadosti o granty na výskumné projekty (R34), ktoré navrhujú formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií; formatívny realizačný výskum na informovanie o prispôsobení intervencií…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej fáze vývoja liečby.…

Zobraziť viac

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revízie (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vývoj a overovanie nástrojov, metód a analytických prístupov novej generácie na presnú kvantifikáciu správania a ich kombináciu so simultánnymi záznamami mozgovej aktivity u ľudí. Nástroje používané na…

Zobraziť viac

Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 9.11.2023 Účel projektu: NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (IBDGC) v spolupráci s International IBD Genetics Consortium identifikovalo viac ako 250 lokusov náchylnosti na zápalové ochorenie čriev (IBD). IBDGC bola nedávno obnovená s…

Zobraziť viac

Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.12.2022 Dátum ukončenia: 18.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo…

Zobraziť viac

Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

Názov projektu: Advanced biomaterials for the Health Care (IA) Dátum ukončenia: 7.2.2024 Očakávaný výstup: Rozvinúť rýchlo rastúci inovačný trh medicínskych aplikácií, ktorý je závislý od pokročilých biokompatibilných materiálov, ktoré možno tlačiť alebo vstrekovať, vrátane 4D materiálov, ktoré menia svoju 3D štruktúru po vonkajšom vplyve (napr. tepelné, elektrické, mechanické alebo radiačné ošetrenie) Medicínske alebo chirurgické postupy…

Zobraziť viac

Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Názov projektu: Bio-printing of living cells for regenerative medicine Dátum ukončenia: 11.4.2024 Očakávaný výstup: Regeneratívna medicína je odvetvie translačného výskumu v tkanivovom inžinierstve a molekulárnej biológii, ktoré sa zaoberá „procesom nahradenia, inžinierstva alebo regenerácie ľudských buniek, tkanív alebo orgánov s cieľom obnoviť alebo vytvoriť normálnu funkciu“. 3D tlač sa vo všeobecnosti považuje za pokročilú výrobnú…

Zobraziť viac

Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

Názov projektu: Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies Dátum ukončenia: 23.11.2023 Očakávaný výstup: Identifikácia rôznych faktorov nerovnosti a spôsobov komunikácie so zraniteľnými skupinami, faktorov individuálnej, organizačnej a systémovej odolnosti a ciest na ich podporu a spôsobov, ako riešiť zraniteľné miesta v akútnej kríze, ako aj počas prevencie, aby sa vytvorila…

Zobraziť viac

Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research

Názov projektu: Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research Dátum ukončenia: 19.9.2023 Očakávaný výstup: Inovatívne nástroje a stratégie by mali zahŕňať rôzne technológie a metodické prístupy, ako sú –omika a iné vysoko výkonné postupy, materiál na báze ľudských buniek, organoidy, mikrofyziologické systémy a modely in-silico. Nové nástroje a stratégie by mali preukázateľne posunúť…

Zobraziť viac

EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications

Názov projektu: EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications Dátum ukončenia: 27.9.2023 Očakávaný výstup: Rozsahom Výzvy je dozrievanie Micro-Nano-Bio technológií vyvinutých v predchádzajúcich projektoch financovaných EÚ, aby sa umožnil ich prechod na trh, a vytvorenie podnikateľských plánov, ktoré usmernia ich ďalšie kroky. Očakávaným výsledkom tejto Výzvy je realizácia významného…

Zobraziť viac

MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

Názov projektu: MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 Dátum ukončenia: 13.9.2023 Rozsah: Štipendiá budú poskytnuté vynikajúcim výskumníkom, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej mobility. Žiadosti budú podávať spoločne výskumník a príjemca v akademickom alebo neakademickom sektore. Postdoktorandské štipendiá sa môžu konať buď v Európe (t. j. v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizon Europe), alebo…

Zobraziť viac

Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need

Názov projektu: Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need Dátum ukončenia: 19.9.2023 Očakávaný výstup: Porovnať využitie v súčasnosti existujúcich (farmakologických, nefarmakologických a technologických) intervencií v zdravotníctve v konkrétnych skupinách obyvateľstva (alebo vybraných podskupinách). Hoci neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa chorôb alebo stavov, uprednostnia sa návrhy zamerané na intervencie s…

Zobraziť viac

Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions

Názov projektu: Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions Dátum ukončenia: 19.9.2023 Očakávaný výstup: Návrhy by sa mali zaoberať medzerami v robustných vedeckých dôkazoch o zlepšených politikách a postupoch na riešenie takýchto zdravotných stavov a mali by sa zamerať na identifikáciu patofyziologických mechanizmov (napr. genetických, bunkových a molekulárnych) a potenciálnych rizikových faktorov (napr. životného prostredia)…

Zobraziť viac

Personalised prevention of non-communicable diseases – addressing areas of unmet needs using multiple data sources

Názov projektu: Personalised prevention of non-communicable diseases – addressing areas of unmet needs using multiple data sources Dátum ukončenia: 19.9.2023 Očakávaný výstup: Umožniť pochopenie oblastí neuspokojených potrieb v prevencii NCD, prípadne aj zameraním sa na mechanizmus ochorenia, riadenie progresie ochorenia a relapsu. Poskytovanie nových prístupov k prevencii so zameraním na digitálne podporovaný personalizovaný rozmer, ktorý…

Zobraziť viac

The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution

Názov projektu: The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution Dátum ukončenia: 19.9.2023 Aktivity, ktoré by mali byť zahrnuté: Výskumné činnosti na posilnenie dôkazovej základne pre asociácie znečistenia a choroby a základné kauzálne mechanizmy a biologické cesty, berúc do úvahy kombinovanú expozíciu a mechanizmy zvýšenej citlivosti u…

Zobraziť viac

Early and Late Stage Clinical Trials for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Early and Late Stage Clinical Trials for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 5.1.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je 1) pozvať žiadosti, ktoré navrhujú vyvinúť a implementovať skoré až neskoré štádium klinických skúšok sľubných…

Zobraziť viac

Biomedical Knowledgebase (U24 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Biomedical Knowledgebase (U24 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 22.12.2022 Dátum ukončenia: 9.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania je určené na podporu biomedicínskych znalostných báz. Biomedicínske vedomostné bázy podľa tohto oznámenia by mali mať primárnu funkciu extrahovať, zhromažďovať, organizovať, komentovať a spájať rastúce súbory informácií súvisiacich so základnými súbormi údajov.…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Spoločný fond NIH založil program Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (Kids First) s cieľom vyvinúť zdroj údajov z pediatrického výskumu vyplnený genómovou sekvenciou a fenotypovými…

Zobraziť viac

Mechanisms and Targets at the Intersection of HIV and Substance Use (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanisms and Targets at the Intersection of HIV and Substance Use (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 16.12.2022 Dátum ukončenia: 10.8.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum objavovania a vývoja nových chemických a biologických prístupov na prevenciu a/alebo liečbu komplikácií centrálneho nervového systému (CNS) spojených s…

Zobraziť viac

Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.12.2022 Dátum ukončenia: 6.11.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby…

Zobraziť viac

Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať…

Zobraziť viac

NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne…

Zobraziť viac

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.12.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej…

Zobraziť viac

Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.12.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na ďalší vývoj a overovanie nových…

Zobraziť viac

Innovative Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.12.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na vývoj vysoko inovatívnych technológií v počiatočnom štádiu, ktoré ponúkajú nové možnosti molekulárnej…

Zobraziť viac

NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 30.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o implementáciu intervenčných klinických štúdií na viacerých miestach (všetky fázy) iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky a mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIA. Informácie o misii NIA nájdete…

Zobraziť viac

Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti R21, ktoré navrhujú vykonať sekundárne analýzy pomocou existujúcich súborov údajov o ľuďoch v oblastiach relevantných pre vedeckú misiu Národného inštitútu pre srdcové, pľúcne, krvné choroby a poruchy spánku…

Zobraziť viac

International Centers of Excellence for Malaria Research (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:International Centers of Excellence for Malaria Research (U19 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.11.2022 Dátum ukončenia: 5.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) žiada prihlášky do programu Medzinárodných centier excelentnosti pre výskum malárie (ICEMR), multidisciplinárnej siete centier, ktoré budú vykonávať výskum v endemických lokalitách malárie s cieľom 1) zlepšiť naše chápanie patogenézy malárie, epidemiológie a prenos; a 2) hodnotiť,…

Zobraziť viac

Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu:Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 10.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskumné granty zamerané na vývoj mikrofyziologických systémov odvodených z ľudských buniek (MPS) novej generácie a súvisiacich testov, ktoré replikujú komplexné architektúry a fyziológiu nervového systému so zlepšenou presnosťou oproti súčasným možnostiam. Očakáva sa, že podporené projekty…

Zobraziť viac

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.5.2019 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) využíva mechanizmus R61/R33 Phased Innovation Award na podporu klinických výskumných žiadostí, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú základom porúch užívania látok (SUD), vrátane základných funkcií mozgu súvisiacich s látkou.…

Zobraziť viac

Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.3.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Zobraziť viac

Extracellular RNA carrier subclasses in processes relevant to Substance Use Disorders or HIV infection (R01- Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Extracellular RNA carrier subclasses in processes relevant to Substance Use Disorders or HIV infection (R01- Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.3.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Účelom tohto FOA je podporiť výskum, ktorý skúma úlohy podtried nosičov extracelulárnej RNA (exRNA) v biologických procesoch súvisiacich s poruchami užívania látok (SUD) a/alebo infekciou HIV, latenciou alebo patogenézou v CNS. Žiadatelia môžu navrhnúť skúmanie biologických…

Zobraziť viac

Translational Bioinformatics Approaches to Advance Drug Repositioning and Combination Therapy Development for Alzheimer’s Disease (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Translational Bioinformatics Approaches to Advance Drug Repositioning and Combination Therapy Development for Alzheimer’s Disease (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 31.3.200 Dátum ukončenia: 8.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) umožňuje premiestňovanie liekov na základe údajov a kombinovanú terapiu Alzheimerovej choroby a demencií súvisiacich s Alzheimerovou chorobou (AD/ADRD) vývojom výpočtových metód a zdrojov údajov a/alebo integráciou výpočtových prístupov s účinnosťou overenia koncepcie.…

Zobraziť viac

Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 31.3.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria poznatky o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou s Alzheimerovou chorobou (ADRD). Očakáva sa, že zistenia prispejú k mechanickému…

Zobraziť viac

Research on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) (R21 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu:Research on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) (R21 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 13.4.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti iniciované vyšetrovateľmi, ktoré navrhujú preskúmať etiológiu, diagnostiku, patofyziológiu a prejavy myalgickej encefalomyelitídy/syndrómu chronickej únavy (ME/CFS) v rôznych skupinách a počas celého života. Podporujú sa žiadosti, ktoré riešia medzery v chápaní environmentálnych a biologických rizikových faktorov, determinantov…

Zobraziť viac

Eradication of HIV-1 from Central Nervous system Reservoirs (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Eradication of HIV-1 from Central Nervous system Reservoirs (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.5.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva na žiadosti o výskumné granty študujúce mechanizmy pretrvávania HIV-1 a stratégie eradikácie špecificky zamerané na centrálny nervový systém (CNS) v kontexte vírusovej supresie. Zaujímavý je…

Zobraziť viac

Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.6.2020 Dátum ukončenia: 9.7.2023 Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vysokovýkonné genotypovanie, sekvenovanie a podporné štatistické genetické služby sú určené na pomoc pri identifikácii génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú k…

Zobraziť viac

Behavioral Tasks Targeting Brain Systems Relevant to Anhedonia (R01 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Behavioral Tasks Targeting Brain Systems Relevant to Anhedonia (R01 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 15.6.2020 Dátum ukončenia: 8.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje výskum, aby vyvinul behaviorálne opatrenia založené na úlohách, ktoré preukázateľne zapájajú mozgové systémy relevantné pre anhedóniu pomocou neuroimagingu alebo iných mozgových meraní s…

Zobraziť viac

Fertility Status as a Marker for Overall Health (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Fertility Status as a Marker for Overall Health (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.7.2020 Dátum ukončenia: 20.7.2023 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum, ktorý skúma predpoklad, že stav plodnosti môže byť ukazovateľom celkového zdravia. Chronické stavy, ako je rakovina, cukrovka a obezita, môžu narušiť plodnosť; menej sa však…

Zobraziť viac

Device-Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3, Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Device-Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3, Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 27.7.2020 Dátum ukončenia: 11.8.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť vývoj zariadení na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokračujúci pokrok v technológiách ponúka bezprecedentné príležitosti na vývoj neuromodulačných alebo neurofyziologických zariadení, ktoré sú bezpečnou a účinnou…

Zobraziť viac

Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.8.2020 Dátum ukončenia: 8.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje výskum biológie vysoko spoľahlivých rizikových faktorov spojených s komplexnými poruchami mozgu so zameraním na intracelulárne, transcelulárne a obvodové substráty nervových funkcií. Na účely tohto FOA…

Zobraziť viac

Innovative Research in Cancer Nanotechnology (IRCN) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Research in Cancer Nanotechnology (IRCN) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.8.2020 Dátum ukončenia: 5.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) s názvom „Inovačný výskum nanotechnológie rakoviny (IRCN)“ podporuje žiadosti podporujúce transformačné objavy v biológii rakoviny a/alebo onkológii pomocou nanotechnológie. Navrhované projekty by sa mali zaoberať hlavnými prekážkami v…

Zobraziť viac

New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 28.8.2020 Dátum ukončenia: 12.8.2023 Účel projektu: Účelom tohto FOA je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, závislosť a služby primárnej starostlivosti. NIDA sa zaujíma o výskum, ktorý rieši medzery súvisiace s poskytovaním komplexných, integrovaných…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.9.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť predklinickú optimalizáciu a vývoj bezpečných, účinných a nenávykových malých molekúl a biologických terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom programu je…

Zobraziť viac

Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že…

Zobraziť viac

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Zobraziť viac

New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.10.2020 Dátum ukončenia: 18.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vývoja a overenia inovatívnych stratégií na účinné dodávanie anti-HIV génových terapií špecifickým cieľovým bunkám in vivo. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami divízie prevencie rakoviny NCI a/alebo divízie NCI kontroly rakoviny a populačných vied, ktoré majú potenciál znížiť záťaž súvisiacu s…

Zobraziť viac

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je hľadať výskumné projekty, ktoré implementujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II) zamerané na diagnostické a terapeutické intervencie zamerané na rakovinu, ktoré majú priamy význam…

Zobraziť viac

Detection of HIV for Self-Testing (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Detection of HIV for Self-Testing (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.11.2020 Dátum ukončenia: 18.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoločný interdisciplinárny výskum v ranom štádiu s cieľom poskytnúť informácie o vývoji inovatívnych rýchlych, citlivých, jednoduchých a nákladovo efektívnych diagnostických technológií, ktoré umožnia samotestovanie na HIV počas najskorších fáz ochorenia akútnej infekcie alebo počas rebound fenoménu vírusu.…

Zobraziť viac

NEI Collaborative Clinical Vision Project: Resource Center Grant (UG1- Clinical Trial Required)

Názov projektu:NEI Collaborative Clinical Vision Project: Resource Center Grant (UG1- Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.11.2020 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo bezpečnosti. Tieto projekty sú mnohostranné a majú veľký význam pre verejné…

Zobraziť viac

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento FOA podporuje žiadosti na priesečníku HIV a starnutia tým, že sa zameriava na dva zastrešujúce ciele: 1) zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia z pohľadu infekcie HIV a jej liečby; a 2) zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe…

Zobraziť viac

Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti na vývoj a implementáciu klinických skúšok fázy Ib až III sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií, ktoré môžu zabrániť, oddialiť alebo liečiť symptómy Alzheimerovej choroby (AD) a iných demencií súvisiacich s vekom pomocou infraštruktúry na koordináciu a…

Zobraziť viac

NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento malý grantový program NIDCR pre nových výskumníkov podporuje základný a klinický výskum vedený vedcami, ktorí sú v počiatočnom štádiu budovania nezávislej výskumnej kariéry v oblasti orálneho, zubného a kraniofaciálneho výskumu. Tento program R03 podporuje pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti a vývojové výskumné…

Zobraziť viac

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…

Zobraziť viac

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…

Zobraziť viac

Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts

Názov projektu: Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:  – Politiky v oblasti klímy a životného prostredia sú podporované lepšími znalosťami o prírodných systémoch Zeme a interakciách ľudského zdravia; – Politiky trvalo udržateľného planetárneho zdravia, ktoré podporujú spoločné prínosy pre ľudské zdravie a zdravie ekosystémov, sú podporené silnými dôkazmi; – Medziodvetvová a multidisciplinárna…

Zobraziť viac

Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD)

Názov projektu: Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Téma je zameraná na implementačný výskum s potenciálom znížiť riziká neprenosných chorôb v mestách s LMIC a/alebo zraniteľných populácií v ZP. Návrhy by sa mali zamerať na implementáciu vedy o intervenciách založených na dôkazoch, ktoré podporujú zdravé správanie a ktoré majú…

Zobraziť viac

Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management

. Názov projektu: Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah:   – Vyvíjajte multiškálové a multiorgánové, dynamické, interoperabilné, modulárne výpočtové modely, schopné presne simulovať patofyziológiu jednotlivých pacientov, zahŕňajúce rôzne anatomické škály, od molekulárnej po bunkovú, tkanivovú, orgánovú a systémovú úroveň, podľa potreby. Návrhy by mali byť multidisciplinárne a mali by sa zameriavať na skupiny…

Zobraziť viac

Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats

Názov projektu: Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Návrhy by sa mali rozvíjať a pokročiť v oblasti novej diagnostiky in vitro relevantnej na zisťovanie a charakterizáciu cezhraničných zdravotných hrozieb a mali by sa rozvíjať nové prístupy k vývoju lekárskych protiopatrení zameraných na hrozby identifikované HERA   Návrhy by sa mali vzťahovať na…

Zobraziť viac

Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties

Názov projektu: Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Funkcia a regulácia endokrinného systému u ľudí a iných druhov má vysokú biologickú zložitosť. Chemikálie narúšajúce endokrinný systém (EDC alebo endokrinné disruptory) sú chemické látky, ktoré menia fungovanie endokrinného systému a negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat. Môžu byť syntetického alebo prírodného pôvodu.   Výskumné akcie…

Zobraziť viac

Towards structuring brain health research in Europe

Názov projektu: Towards structuring brain health research in Europe Call: Tackling diseases (Single stage – 2023) (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:   – Tvorcovia politík, donori a iné relevantné zainteresované strany identifikujú a dohodnú sa na štruktúre riadenia a implementačných modalitách, čo umožní efektívne vytvorenie potenciálneho budúceho partnerstva. – Tvorcovia politiky, donori a ďalšie relevantné zainteresované strany stavajú na poznatkoch získaných v…

Zobraziť viac

Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Názov projektu: Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:   – Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si rozšíria svoje znalosti o potenciáli kombinovaných ATMP a získajú prístup k inovatívnym možnostiam liečby s preukázanými zdravotnými prínosmi pre nenaplnené lekárske potreby; – Vývojári a výrobcovia kombinovaných ATMP získavajú vedecké dôkazy o navrhovanom terapeutickom prístupe; – Pacienti profitujú z nových…

Zobraziť viac

Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

Názov projektu: Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics Call: Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2023-CANCER-01) Dátum ukončenia: 12.4.2023 Očakávaný výstup:   – Pacienti s rakovinou a ich opatrovatelia majú prístup k optimalizovaným a cenovo dostupným, minimálne invazívnym diagnostickým intervenciám, ktoré zvyšujú kvalitu ich života, v európskych regiónoch, členských štátoch a pridružených krajinách; – Zdravotnícki odborníci a…

Zobraziť viac

Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA)

Názov projektu: Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA) Dátum ukončenia: 29.3.2023 Očakávaný výstup: Očakáva sa, že projekty prispejú aspoň k dvom z nasledujúcich výsledkov: – Výsledok 1: Zvýšená produktivita výroby alebo zvýšená kvalita a rýchlosť výsledkov diagnostiky; – Výsledok 2: Zvýšená presnosť a/alebo zmenšená veľkosť prvkov vo výrobe mikroelektroniky vrátane balenia na integráciu fotoniky a…

Zobraziť viac

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 18.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto FOA…

Zobraziť viac

NIDA Translational Avant-Garde Award for Development of Medication to Treat Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NIDA Translational Avant-Garde Award for Development of Medication to Treat Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.12.2020 Dátum ukončenia: 26.7.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vynikajúcich základných a/alebo klinických výskumníkov s víziou a odbornosťou previesť výskumné objavy do liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD)…

Zobraziť viac

Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) sa snaží podnietiť výskum HIV/AIDS v rámci misie Národného inštitútu pre diabetes a trávenie a ochorenia obličiek (NIDDK), ktorý je v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS…

Zobraziť viac

Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva žiadosti na inovatívne základné a translačné pilotné výskumné projekty v rámci misie NIDDK, ktoré sú…

Zobraziť viac

Global Infectious Disease Research Training Program [D43 Clinical Trial Optional]

Názov projektu: Global Infectious Disease Research Training Program [D43 Clinical Trial Optional] Dátum vydania: 17.2.2021 Dátum ukončenia: 4.8.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje spoločné prihlášky do vzdelávacích programov pre výskum globálnej infekčnej choroby (GID) od inštitúcií USA a krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC). Žiadosť by mala navrhnúť kooperatívny školiaci…

Zobraziť viac

Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required

Názov projektu: Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required Dátum vydania: 17.2.2021 Dátum ukončenia: 14.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť efektívne a inovatívne štúdie prírodnej histórie, ktoré podporia vývoj medicínskych produktov pri zriedkavých chorobách/stavoch s neuspokojenými potrebami. Prostredníctvom podpory…

Zobraziť viac

Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01)

Názov projektu: Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01) Dátum vydania: 18.2.2021 Dátum ukončenia: 3.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vydáva Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), Centrum veterinárnej medicíny (CVM) a žiada o grant na výskumný projekt (R01) inštitúcie alebo organizácie, ktoré navrhujú vyvinúť alebo podporiť rozvoj určených nových liečiv…

Zobraziť viac

Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…

Zobraziť viac

Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti…

Zobraziť viac

Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…

Zobraziť viac

Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

Názov projektu: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need Dátum ukončenia: 15.3.2023 Očakávaný výstup: Výskumné a inovačné projekty, ktoré sa majú podporovať v rámci tejto témy, by sa mali zameriavať na poskytovanie výsledkov, ktoré prispejú ku všetkým nasledujúcim očakávaným výsledkom pre choroby s vysokou neuspokojenou potrebou verejného…

Zobraziť viac

Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické štúdie prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový kanál intervencie, od prvého testovania na človeku, skorého testovania nových zásahov,…

Zobraziť viac

Secondary Analyses of Existing Datasets of Tobacco Use and Health (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analyses of Existing Datasets of Tobacco Use and Health (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.3.2021 Dátum ukončenia: 9.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti R21, ktoré navrhujú inovatívnu analýzu existujúcich (verejne dostupných) národných reprezentatívnych prierezových a dlhodobých údajov v USA, aby preskúmali nové vedecké…

Zobraziť viac

Maximizing the Scientific Value of Existing Biospecimen Collections (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maximizing the Scientific Value of Existing Biospecimen Collections (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.3.2021 Dátum ukončenia: 9.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti R21 na stimuláciu prieskumného výskumu relevantného pre poslanie Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) – Centrum pre tabakové výrobky (CTP) s použitím…

Zobraziť viac

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network for Biologics (BPN-Biologics) poskytuje podporu pre objavovanie a vývoj biologickej liečby, od optimalizácie vedenia až po fázu I klinického testovania. Toto oznámenie o…

Zobraziť viac

Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) poskytuje finančné prostriedky na vykonávanie farmakodynamických, farmakokinetických a in vivo štúdií účinnosti, aby sa preukázalo, že navrhované terapeutické…

Zobraziť viac

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 8.3.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál…

Zobraziť viac

Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Rastúci počet dôkazov naznačuje, že optimálne kognitívne, afektívne a sociálne procesy sú spojené s vysoko koordinovanou nervovou aktivitou. Tieto zistenia naznačujú, že oscilačné rytmy, ich komodulácia naprieč frekvenčnými pásmami, korelácie vrcholových fáz,…

Zobraziť viac

Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional)

Názov projektu: Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional) Dátum vydania: 23.3.2021 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vývoj digitálnej terapie (DTx) na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokroky v technológiách ponúkajú bezprecedentné príležitosti na vývoj mobilných, webových alebo iných softvérových platforiem na…

Zobraziť viac

Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 31.3.2021 Dátum ukončenia: 6.3.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum na podporu výskumu určeného na objasnenie etiológie, epidemiológie, diagnózy a optimálnych prostriedkov poskytovania služieb v súvislosti s poruchami autistického spektra (ASD). Mechanizmus…

Zobraziť viac

Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 1.4.2021 Dátum ukončenia: 17.3.2024 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre pilotné projekty na vyhodnotenie predbežnej účinnosti terapeutických zásahov a intervencií poskytovania služieb pre postakútny manažment stavov duševného zdravia, ktoré zodpovedajú štádiu ochorenia z hľadiska ich…

Zobraziť viac

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Názov výzvy: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Cieľ výzvy: Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov. Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300 tisíc, čo predstavuje približne 5 % obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Podľa údajov za rovnaké obdobie má…

Zobraziť viac

Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Názov výzvy: Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja Cieľ výzvy: Cieľom je podporiť riešenie výskumných projektov schválených a financovaných v rámci APVV, a to formou možnosti nákupu infraštruktúry a technického vybavenia (kapitálové výdavky). Podpora projektov bude možná dvoma spôsobmi: – podaním žiadosti o „booster“, pre už schválené projekty zo všeobecnej výzvy v…

Zobraziť viac

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Názov výzvy: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov Cieľ výzvy: Slovensko dlhodobo čelí úniku mozgov a nedostatočnej strategickej podpore excelentných výskumníkov. Cieľom tejto výzvy je pritiahnuť a podporiť špičkových výskumníkov pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku, a tým tento trend obrátiť. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného tímu. Výzva je otvorená pre…

Zobraziť viac

Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4

Názov výzvy: Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4 Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska alebo zo zahraničia pri realizácii výskumu na Slovensku. Projekt podáva výskumník prostredníctvom výskumnej inštitúcie. Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R2 sú: – mzdové náklady (3 336 €/mesiac) – náklady na rodinu (500 €/mesiac) – variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže…

Zobraziť viac

Digitálne vouchere

Názov výzvy: Digitálne vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch. Široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispieva k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom mení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom. Maximálna…

Zobraziť viac

Inovačné vouchere

Názov výzvy: Inovačné vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na…

Zobraziť viac

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. €

Názov výzvy: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. € Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku pre výskumné inštitúcie, ktorý bude reflektovať uvedenú spoluprácu. Podmienkou je, že prostriedky zo súkromným zdrojov boli určené…

Zobraziť viac

Transformačné a inovačné konzorciá

Názov výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá Cieľ výzvy: V rámci výzvy bude podporené zriadenie a fungovanie kooperatívnych Transformačných a inovačných konzorcií (ďalej len „konzorciá“). Strategickým cieľom výzvy je transformácia a zvýšenie pridanej hodnoty celých odvetví alebo ich častí prostredníctvom podpory úzkej spolupráce medzi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a to v spolupráci…

Zobraziť viac

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Názov výzvy: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma…

Zobraziť viac

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Názov výzvy: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré úspešne prešli hodnotením a/alebo získali v Horizonte Európa Známku Excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívnu známku kvality. Podpora je zameraná na tieto výzvy v rámci Horizontu…

Zobraziť viac

ERC Visiting granty

Názov výzvy: ERC Visiting granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť participáciu excelentných výskumníkov1 zo Slovenska vo výskumných tímoch držiteľov ERC grantov. V rámci výzvy sa poskytnú štipendiá na max. 6 mesiacov, ktoré umožnia participovať na ERC projekte, a tak zvýšiť možnosť získania takéhoto projektu. Podmienkou je, že prijímateľ visiting grantu musí fyzicky participovať v tíme…

Zobraziť viac

Preklenovacie ERC granty

Názov výzvy: Preklenovacie ERC granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je: podporiť kvalitné žiadosti, ktoré nezískali financovanie v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní, motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. V rámci výzvy môžu požiadať o preklenovací…

Zobraziť viac

Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Názov výzvy: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť slovenské organizácie, ktoré boli žiadateľmi o projekty v rámci programu Horizont Európa, a tým: zvýšiť počet podávaných projektov s účastníkmi zo Slovenska, zvýšiť počet koordinujúcich inštitúcií zo Slovenska, motivovať výskumníkov/výskumníčky z inštitúcií na Slovensku, aby sa vo väčšej miere zapájali do prípravy…

Zobraziť viac

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC

Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných…

Zobraziť viac

NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 21.4.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Malý výskumný grantový program NICHD (vyžaduje sa klinická skúška) podporuje klinické skúšky, ktoré spadajú do misie NICHD. Toto oznámenie o možnosti financovania je určené pre základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí, ktoré sa…

Zobraziť viac

Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.4.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je povzbudiť výskumníkov, aby pokračovali v translačných aktivitách a malých klinických štúdiách s cieľom pokročiť vo vývoji terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti…

Zobraziť viac

Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Rýchly pokrok v genotypizácii a technológiách sekvenovania novej generácie viedol k identifikácii genetických variantov, ktoré sú spojené so širokou škálou vrodených chýb vrátane štrukturálnych vrodených chýb (SBD), intelektuálnych vývojových porúch…

Zobraziť viac

NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Grantový program NIMH Exploratory/Developmental Grant podporuje prieskumné a vysokorizikové výskumné projekty, ktoré spadajú do poslania NIMH, poskytovaním podpory pre počiatočné a koncepčné štádiá týchto projektov. Tieto štúdie môžu zahŕňať značné riziko, ale môžu viesť k prelomu…

Zobraziť viac

Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporuje formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Primárne výsledky…

Zobraziť viac

Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Spoločný grantový program NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant podporuje prieskumné a inovatívne výskumné projekty, ktoré spadajú do misií NINDS a NIMH. Ocenenia poskytnú podporu pre počiatočné a koncepčné fázy projektov. Tieto štúdie často hodnotia uskutočniteľnosť…

Zobraziť viac

NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 19.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na klinické skúšky účinnosti iniciované skúšajúcim Národným inštitútom pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS). Skúšky musia riešiť otázky v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS…

Zobraziť viac

Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.6.2021 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Ocenenie National Cancer Institute (NCI) Method to Extend Research in Time (MERIT) (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu výskumníkom v ranom štádiu (ESI), ktorí sa kvalifikujú na konverziu na základe získania…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Pochopenie dynamickej aktivity nervových okruhov je ústredným bodom iniciatívy NIH BRAIN. Vynález, skúmanie proof-of-concept a optimalizácia nových technológií prostredníctvom opakovanej spätnej väzby od koncových používateľov sú…

Zobraziť viac

Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 14.6.2021 Dátum ukončenia: 12.3.2024 Účel projektu: Cieľom tejto možnosti financovania je podporiť klinické skúšky v ranej fáze komplementárnych a integračných zdravotných prístupov s fyzickými a/alebo psychologickými terapeutickými vstupmi (často nazývanými intervenciami mysle a…

Zobraziť viac

Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.6.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na mechanizmy citlivosti a tolerancie, ktoré sú základom rozvoja poruchy užívania alkoholu. Zámerom tohto FOA je: (1) vyvinúť hypotézy o bunkových, molekulárnych alebo sieťových mechanizmoch, ktoré regulujú citlivosť a…

Zobraziť viac

Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2021 Dátum ukončenia: 2.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada žiadosti o výskumné projekty, ktoré budú uplatňovať výpočtové prístupy na vývoj parametricky detailných behaviorálnych testov naprieč funkčnými doménami relevantnými pre duševné zdravie. Tieto projekty by sa mali zamerať na správanie…

Zobraziť viac

Dyadic Interpersonal Processes and Biopsychosocial Outcomes (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Dyadic Interpersonal Processes and Biopsychosocial Outcomes (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 9.7.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva na projekty základného a/alebo metodologického výskumu, ktoré sa snažia zmerať nezávislé a vzájomne závislé účinky súvisiace so zdravím v rámci dyád. Vítané sú výskumné projekty zvierat aj…

Zobraziť viac

Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.7.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je dať do súladu vzorce vývoja imunitného systému medzi dvoma alebo viacerými vekovými skupinami – novorodencami, dojčatami a deťmi a dospievajúcimi a ďalej pochopiť vplyv…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.7.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) od NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative sa riadi cieľmi stanovenými v BRAIN 2025: Vedecká vízia a posilnené…

Zobraziť viac

Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Zastrešujúcim cieľom tohto programu UE5 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné potreby v oblasti biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu. Na splnenie uvedeného zastrešujúceho…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o široké spektrum výskumných snáh v oblasti výpočtovej genomiky, vedy o údajoch, štatistiky a bioinformatiky, ktoré sú relevantné pre jednu alebo…

Zobraziť viac

Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 2.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania podporuje žiadosti o malý výskumný grant (R03) na uľahčenie vstupu vyšetrovateľov do oblasti neurozobrazovania, vrátane nových nezávislých vyšetrovateľov, ako aj etablovaných vyšetrovateľov, ktorí sa…

Zobraziť viac

Dementia Care and Caregiver Support Intervention Research (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Dementia Care and Caregiver Support Intervention Research (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.8.2021 Dátum ukončenia: 14.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada o mechanizmovo zameranú starostlivosť o demenciu a intervenčný vývojový výskum opatrovateľov v I. až V. etape modelu NIH s cieľom riešiť potreby starostlivosti a podporovať zdravie, funkciu…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 17.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty od vyšetrovateľov, ktorí majú záujem o vykonávanie základného, ​​mechanického výskumu biologických/genetických príčin rozdielov v zdraví rakoviny. Tieto granty výskumných projektov (R01) budú podporovať inovatívne…

Zobraziť viac

High Priority HIV and Substance Use Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: High Priority HIV and Substance Use Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vysokej priority na priesečníku HIV a užívania látok. Tento FOA pozýva inovatívne výskumné projekty s potenciálom otvoriť nové oblasti výskumu HIV/AIDS a/alebo viesť k…

Zobraziť viac

Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.9.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) predloženie žiadostí, ktoré navrhujú pokročiť vo výskume etiológie rakoviny a biomarkerov včasnej detekcie,…

Zobraziť viac

AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží uľahčiť vstup nových nezávislých vyšetrovateľov a vyšetrovateľov na začiatku kariéry do oblasti výskumu užívania drog a porúch užívania drog a HIV/AIDS. Táto FOA, cena AIDS-Science Track Award…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.9.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH sa snaží najmä o výskum,…

Zobraziť viac

Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.9.2021 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť spoločné výskumné projekty určené na riešenie nepriaznivých následkov liečby rakoviny, ktoré pretrvávajú a stávajú sa chronickými komorbiditami alebo sa vyvíjajú ako…

Zobraziť viac

The role of Epstein Barr virus (EBV) infection in Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and Hodgkin disease (HD) development with or without an underlying HIV infection (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: The role of Epstein Barr virus (EBV) infection in Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and Hodgkin disease (HD) development with or without an underlying HIV infection (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.9.2021 Dátum ukončenia: 16.12.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na úlohu infekcie EBV pri vývoji non-Hodgkinovho lymfómu (NHL)…

Zobraziť viac

Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.10.2021 Dátum ukončenia: 9.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) podporuje Národný inštitút pre rakovinu (NCI) predloženie žiadostí o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty kontroly rakoviny úpravou správania, skríningu a porozumením etiologickým faktorom,…

Zobraziť viac

International Bioethics Research Training Program (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: International Bioethics Research Training Program (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 7.6.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom tejto iniciatívy je podporiť školenie udržateľného kritického množstva vedcov v oblasti bioetiky v inštitúciách s intenzívnym výskumom v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) so schopnosťami vykonávať originálny empirický alebo koncepčný etický výskum,…

Zobraziť viac

Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je 1) pozvať žiadosti o granty na výskum, ktoré umožnia zber pilotných údajov na podporu testovania v počiatočnom štádiu sľubných…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti navrhujúce inovatívnu analýzu existujúcich spoločenských vied, behaviorálnych, administratívnych a neuroimagingových údajov na štúdium etiológie a epidemiológie správania sa užívanej látky (definované…

Zobraziť viac

Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania orientovaného na inžinierstvo (FOA) je podporiť predkladanie žiadostí o prieskumné/vývojové granty na bioinžinierstvo (EBRG) s cieľom preukázať uskutočniteľnosť a potenciálnu užitočnosť nových schopností alebo zlepšení kvality, rýchlosti, účinnosti, prevádzkyschopnosti,…

Zobraziť viac

Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.1.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí vývoj a charakterizáciu najmodernejších biomimetických technológií tkanivového inžinierstva pre výskum rakoviny. Spoločné, multidisciplinárne projekty, ktoré zahŕňajú oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, biomateriálov a…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 25.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť aplikácie, ktoré budú vyvíjať a overovať nové…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.2.2022 Dátum ukončenia: 24.2.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť objavenie kandidátskych biomarkerov alebo podpisov biomarkerov pre bolesť, ktoré možno použiť na uľahčenie testovania neopioidných liekov proti…

Zobraziť viac

Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.2.2022 Dátum ukončenia: 10.12.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum, pilotné inovatívne výskumné projekty založené na spolupráci s inštitúciami/vedcami z krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) v…

Zobraziť viac

Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.2.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, v ktorých sa navrhuje využiť baktérie, archebaktérie, bakteriofágy alebo iné neonkolytické vírusy a ich prírodné produkty na štúdium základných mechanizmov komplexných interakcií…

Zobraziť viac

NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: National Eye Institute (NEI) podporuje klinické štúdie regeneratívnej medicíny. Predtým, ako výskumný tím vykoná klinické skúšanie, je dôležité mať jasné vymedzenie a dokumentáciu zdôvodnenia, dizajnu, analytických techník, protokolov a postupov v príručke…

Zobraziť viac

Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.5.2022 Dátum otvorenia: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 22.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum v oblasti vývoja a testovania behaviorálnej a integračnej liečby užívania drog a alkoholu, zneužívania a závislosti. Tento FOA…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2022 Účel projektu: Národný inštitút pre biomedicínske zobrazovanie a bioinžinierstvo má v úmysle znovu vydať PAR-17-453, Point-of-Care Technologies Research Network (POCTRN), s ďalšími partnerskými inštitútmi a centrami NIH. Účelom tohto oznámenia o…

Zobraziť viac

Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.5.2022 Dátum otvorenia: 18.7.2022 Dátum ukončenia: 20.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva výskumných pracovníkov, aby predkladali žiadosti o podporu klinických štúdií, ktoré sa zaoberajú kritickými potrebami pripravenosti na klinické skúšanie pri zriedkavých neurologických…

Zobraziť viac

Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.5.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť výskum generujúci hypotézy u transrodových ľudí s cieľom charakterizovať biologický a imunologický vplyv intervencií (hormónov, liekov a chirurgických…

Zobraziť viac

Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.5.2022 Dátum otvorenia: 1.8.2022 Dátum ukončenia: 18.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto FOA je poskytnúť vyšetrovateľom pracujúcim na vývoji nových terapeutických produktov pre HIV a koinfekcie spojené s HIV (vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C a Mycobacterium tuberculosis)…

Zobraziť viac

NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva aplikácie, aby používali program TransOmics for Precision Medicine (TOPMed) financovaný NHLBI na generovanie veľkého objemu integrovaných genetických a multi-omických…

Zobraziť viac

Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) žiada Národný inštitút pre rakovinu (NCI) výskumné projekty R01, ktoré sa snažia preskúmať použiteľné syntetické zraniteľnosti, ktoré možno podmienečne spárovať s odpoveďami nádoru na…

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 23.6.2022 Dátum otvorenia: 25.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) má National Cancer Institute (NCI) v úmysle uľahčiť dobre naplánované klinické štúdie v celom spektre prevencie a kontroly rakoviny zamerané na zlepšenie…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Tento FOA sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH INvestigation súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým…

Zobraziť viac

Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.11.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva U01 žiadosti o dohodu o spolupráci pre projekty fyzikálnej vedy a onkológie (PS-OP). Cieľom siete fyzikálnych vied a onkológie (PS-ON) je podporovať konvergenciu prístupov a perspektív fyzikálnych vied s…

Zobraziť viac

NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NEI používa ocenenia za dohodu o spolupráci U01 na podporu klinických skúšok v počiatočnom štádiu iniciovaných skúšajúcim, ktoré sú väčšie ako minimálne riziko a zvyčajne ide o štúdie fázy…

Zobraziť viac

Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí vývoj najmodernejších projektov, ktoré integrujú zobrazovanie, biomarkery, digitálnu patomiku, glykomiku, metabolomiku, iné omické informácie a/alebo…

Zobraziť viac

Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o grant na podporu výskumu v zavedených kohortových štúdiách epidemiológie rakoviny, ktoré sú definované ako štúdie, ktoré dosiahli svoj…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia je informovať výskumnú komunitu o tom, že Národný inštitút pre zubný a kraniofaciálny výskum má v úmysle…

Zobraziť viac

Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2022 Dátum ukončenia: 23.8.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom Fogartyho programu HIV Research Training (HIVRT) je posilniť vedeckú kapacitu inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zvýšením funkčných zdrojov potrebných na vykonávanie…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.4.2022 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je súčasťou súboru FOA na podporu vývoja bezpečných, účinných a nenávykových terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom tohto…

Zobraziť viac

Pilot Projects Enhancing Utility and Usage of Common Fund Data Sets (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pilot Projects Enhancing Utility and Usage of Common Fund Data Sets (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2022 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Viaceré programy spoločného financovania vytvorili niekoľko cenných a široko dostupných súborov údajov. Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je oznámiť dostupnosť finančných prostriedkov na preukázanie a zlepšenie užitočnosti…

Zobraziť viac

NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.11.2022 Dátum ukončenia: 7.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA), vydané Národným inštitútom pre alergie a infekčné choroby (NIAID), pozýva na podávanie žiadostí o výskumné projekty súvisiace so zdrojmi (R24) iniciované vyšetrovateľom. Navrhovaný zdroj musí poskytnúť významný prínos pre v…

Zobraziť viac

NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.4.2022 Dátum ukončenia: 11.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na prieskumné klinické skúšky fázy 1 a fázy 2 iniciované výskumným pracovníkom pre Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS). Tieto skúšky musia riešiť otázky…

Zobraziť viac

Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 16.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje prihlášky do programu D43 pre chronické, neprenosné choroby a poruchy počas celého života: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) pre…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5. 2025 Účel projektu: Štúdia kognitívneho rozvoja adolescentného mozgu (ABCD) zhromažďuje údaje o zdraví a duševnom zdraví, kognitívnych funkciách, užívaní látok, kultúrnych a environmentálnych faktoroch a…

Zobraziť viac

Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si výskumné projekty R01 využívajúce najmodernejšie metódy a modelové systémy rakovinovej biológie na štúdium účinkov rôznych typov žiarenia používaného v terapeutikách na báze…

Zobraziť viac

Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskumom iniciovaný prospektívny výskum porovnávacej účinnosti (CER) na Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS) (poznámka: budú sa brať…

Zobraziť viac

Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH Skúmanie súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým syndrómom. Toto oznámenie…

Zobraziť viac

Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre inovatívne výskumné projekty na testovanie stratégií na zvýšenie dosahu, efektívnosti, účinnosti a kvality digitálnych intervencií v oblasti duševného zdravia, ktoré môžu ovplyvniť výsledky duševného zdravia, vrátane samovražedného správania a závažných duševných chorôb.…

Zobraziť viac

Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania Národný inštitút pre rakovinu (NCI) žiada o prihlášky do skupín „Kohorty epidemiológie rakoviny: Budovanie novej generácie výskumných kohort“ PAR. Toto oznámenie o možnosti financovania…

Zobraziť viac

Alcohol Treatment and Recovery Research (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Alcohol Treatment and Recovery Research (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaný klinickou skúškou R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum zotavenia sa. Tento FOA sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a zotavenie…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.6.2022 Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a…

Zobraziť viac

Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.6.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výpočtové dynamické modelovanie molekulárnych komplexov regulujúcich životný cyklus HIV, imunitné reakcie a terapeutické zásahy pri HIV/AIDS pomocou existujúcich a nových štrukturálnych súborov údajov o…

Zobraziť viac

Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 4.10.2022 Dátum otvorenia: 14.1.2023 Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Zobraziť viac

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease Dátum vydania: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 9.1.2024 Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a…

Zobraziť viac

Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury

Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury Dátum vydania: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023 Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy. Viac informácii o projekte:…

Zobraziť viac

AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)

Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research) Dátum vydania: 13.10.2022 Dátum otvorenia: 27.12.2022 Dátum ukončenia: 15.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych,…

Zobraziť viac

MSCA Doctoral Networks

Názov projektu: MSCA Doctoral Networks Dátum otvorenia: 12.5.2022 Dátum ukončenia: 15.11.2022, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a…

Zobraziť viac

MSCA Staff Exchanges 2022

Názov projektu: MSCA Staff Exchanges 2022 Dátum otvorenia: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.3.2023, 00:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp.…

Zobraziť viac

ERC Consolidator grants 2022

Názov projektu: ERC Consolidator grants 2022 Dátum otvorenia: 28.9.2022 Dátum ukončenia: 2.2.2023 Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC) Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu. Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory.…

Zobraziť viac

MSCA COFUND 2022

Názov projektu: MSCA COFUND 2022 Dátum otvorenia: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Prostredníctvom…

Zobraziť viac

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných…

Zobraziť viac

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a…

Zobraziť viac

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04) Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory Špecifické povinné výstupy alebo míľniky: – vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, – účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách, – účasť na pilotovaní a zavedení…

Zobraziť viac

The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.8.2022 Dátum otvorenia: 7.10.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom…

Zobraziť viac

Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy…

Zobraziť viac

Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.8.2022 Dátum otvorenia: 30.10.2022 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania pozýva prihlášky na vytvorenie centier na objasňovanie prepravcov (TEC) ako súčasť siete…

Zobraziť viac

HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 4.12.2022 Dátum ukončenia: 5.4.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií…

Zobraziť viac

Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má za cieľ podporiť doplnkové výskumné programy, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné…

Zobraziť viac

Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 20.12.2022 Dátum ukončenia: 21.1.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) prijíma žiadosti na riešenie psychologických a interpersonálnych mechanizmov, ktoré riadia…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 1.1.2023 Dátum ukončenia: 2.2.2024 Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické platformy a efektívne…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical Trial Not Allowed)      Dátum vydania: 11.10.2022      Dátum otvorenia: 14.1.2023      Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) hľadá žiadosti s obmedzeným rozsahom a navrhuje súbor plánovacích aktivít, ktoré…

Zobraziť viac

Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.11.2022 Dátum otvorenia: 2.2.2023 Dátum ukončenia: 29.7.2025 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok. Viac informácii…

Zobraziť viac

Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders Dátum vydania: 3.11.2022 Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva…

Zobraziť viac

Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 4.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 4.10.2022 Dátum ukončenia: 7.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva výskum na vývoj, charakterizáciu a dôslednú validáciu modelov bolesti nehlodavcových cicavcov, súvisiacich výsledkov a/alebo koncových bodov, ktoré výrazne posunú…

Zobraziť viac

Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné…

Zobraziť viac

Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 15.8.2022 Dátum ukončenia: 16.9.2025 Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny NINDS Javits Award…

Zobraziť viac

Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2022 Dátum otvorenia: 11.11.2022 Dátum ukončenia: 22.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné…

Zobraziť viac

Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 28.2.2023 Dátum ukončenia: 30.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty na vývoj fyziomimických platforiem a systémov kultúr organoidov na štúdium ženského reprodukčného traktu a gametogenézy (mužov aj žien), ktoré možno…

Zobraziť viac

Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 14.1.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…

Zobraziť viac

Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2022 Dátum otvorenia: 30.9.2023 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje optimalizáciu sľubných terapeutických výsledkov založených na úprave genómu pre Alzheimerovu chorobu a demencie súvisiace s Alzheimerovou…

Zobraziť viac

Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.8.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré obmedzujú pokrok…

Zobraziť viac

Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je…

Zobraziť viac

Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2022 Dátum otvorenia: 1.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 23.2.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť aplikácie, ktoré podporia translačný výskum, aby lepšie porozumeli vzniku, trajektórii a výsledkom schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom…

Zobraziť viac

Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.11.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí projekty, ktoré skúmajú účinky návykových látok na…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3) Dátum vydania: 16.7.2022 Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022 Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023 Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je hľadať výskum na podporu rýchleho rozvoja analytických metód a nástrojov na posúdenie prevalencie nových nelegálnych drog,…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej…

Zobraziť viac

Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 21.9.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať neurofyziologické opatrenia ako potenciálne testy pre výskum vývoja liečby. Oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí úsilie o optimalizáciu a vyhodnotenie farmakodynamických (PD) meraní neurofyziologických…

Zobraziť viac

Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií…

Zobraziť viac

Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 5.11.2022 Dátum ukončenia: 6.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť štúdie o epigenetických mechanizmoch regulujúcich latenciu centrálneho nervového systému (CNS) HIV a/alebo neuropatogenézu pomocou in-vitro…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 13.9.2022 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva…

Zobraziť viac

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Zobraziť viac

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.7.2022 Dátum otvorenia: 6.11.2022 Dátum ukončenia: 7.12.2022 Účel projektu: Tento FOA pozýva prihlášky na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu…

Zobraziť viac

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…

Zobraziť viac

Aktualizované: 12.5.2023