Centrum rozvoja SZU

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti, otvorila nasledujúce výzvy na predkladanie projektov:

 1. Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/12/vyzva-transformacne-a-inovacne-konzorcia/ .

Výzva je otvorená do 13. septembra 2023.

 2. Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora. Spolupráca medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom zrealizovaná v minulosti musí byť zároveň jednoznačne preukázateľná a zdokladovaná v zmysle podmienok tejto výzvy.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/23/matching-granty-ku-zdrojom-ziskanym-od-sukromneho-sektora-v-ramci-vyskumnej-spoluprace/

Výzva je otvorená do 27. septembra 2023 (druhé kolo výzvy bude otvorené 27.6.2024 a uzatvorené 26.9.2024).

 3. Výzva: Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov a taktiež zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia. Podpora z tejto výzvy prinesie viacero benefitov, najmä zvýši kapacitu excelentných vedcov na Slovensku, zvýši atraktivitu a internacionalizáciu slovenského výskumného prostredia, čo bude mať dopad na vyššiu mieru spolupráce s vedeckými komunitami v zahraničí.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/27/stipendia-pre-excelentnych-vyskumnikov-a-vyskumnicky-r2-r4/

Výzva je otvorená do 28. septembra 2023.

  4. Výzva: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného výskumného tímu vybudovaného okolo konkrétneho excelentného výskumníka (hlavného riešiteľa). Výzva je otvorená pre medzinárodne uznávaných výskumníkov, a to tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia, ktorí budú realizovať svoj výskum na Slovensku. Cieľom podpory je zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach, a tak zlepšiť situáciu ľudských zdrojov a zároveň zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť výskumných tímov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov, skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/29/velke-projekty-pre-excelentnych-vyskumnikov/

Výzva je otvorená do 28. septembra 2023.

Dávame Vám do pozornosti sériu zaujímavých webinárov na tému začínajúcich výskumných pracovníkov four online events dedicated to early career researchers.

OZNAM

Dovoľujeme si Vás informovať o V4 tréningu pre projektových manažérov a manažérky v oblasti výskumu V4 Training for Research Project Managers.

Tréning je organizovaný dvakrát ročne v spolupráci styčných kancelárií krajín V4 pre výskum v Bruseli. Je určený projektovým manažérom, resp. v širšom zmysle zamestnancom podpory výskumu a inovácií vo verejných aj súkromných inštitúciách. Cieľom je budovať ich kapacity pre účasť v európskych projektoch s dôrazom na projekty programu Horizont Európa. Účasťou na tréningu možno získať:

 • komplexnejší prehľad o európskom výskumno-inovačnom priestore a politikách
 • nové kontakty a sieťovacie zručnosti
 • informácie o „najlepšej praxi“ zo zahraničných organizácií

Najbližšie sa bude konať 8. – 10. novembra 2023 fyzicky v Bruseli. Uchádzači/uchádzačky zo slovenských organizácií sa na ňu môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára. Odkaz naň, ako aj viac informácií o tréningu nájdete na webstránke.

Registrácia je otvorená do 21. júna 2023.

OZNAM

Dovoľujeme si Vás informovať, že nadácia spoločnosti ESET zverejnila výzvu na popularizáciu vedy: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

CENTRUM ROZVOJA SZU:

 

 • zabezpečuje tvorbu, prípravu a administratívnu podporu projektov zameraných na podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, inovácií a rozvoja SZU počas celého životného cyklu projektov a tvorí kontaktný bod pre projekty na SZU;
 • samostatne implementuje a podieľa sa na implementácii medzinárodných, národných a rezortných projektov a programov, vrátane implementácia Rezidentského štúdia MZ;
 • poskytuje centrálne služby v oblasti projektovej podpory v rámci grantových schém, štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových projektov;
 • administratívne zabezpečuje činnosť Komisie pre vnútorné granty a vedie agendu vnútorných grantov SZU;
 • pripravuje a spracováva súhrnné analytické materiály, podklady a stanoviská k aktivitám súvisiacim s rozvojom SZU a príslušnou legislatívou, vrátane podpory pri vytváraní partnerstiev a zmluvných vzťahov s relevantnými partnermi a tretími stranami;
 • zabezpečuje prenos poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SZU (transfer technológií) do praxe a koordináciu ochrany duševného vlastníctva SZU;
 • samostatne spolupracuje v zverených oblastiach s kontrolnými orgánmi SR a EÚ (prípadne aj inými zahraničnými kontrolnými organizáciami) a pripravuje pre nich súhrnné a prehľadové podklady a materiály;
 • spolupracuje vo zverených rozvojových oblastiach za stranu SZU s príslušnými inštitúciami a organizáciami v rámci SR a zahraničia a systematicky vyhľadáva nové možnosti spolupráce.

Mgr. Barbora Šujanová

Vnútorné granty

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 21. 1. 2022
Dátum uzavretia Výzvy: 21. 2. 2022

 

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

 1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
 2. a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.

Ako sa zapojiť – Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

Pred podaním projektu prosíme vyplniť a odovzdať Projektový zámer.

Dokumenty

 • projektový zámer – námet (DOC, PDF)

Aktuálne grantové výzvy nájdete na:

aktuálne výzvy

Riešené projekty na SZU v rokoch 2010-2022

 • Zahraničné projekty riešené na SZU od 2010-2023 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2021 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2022 [ PDF ]

Aktuálne výzvy

Môžete použiť vyhľadávanie:

Behavioral and Social Research on the Role of Immigration on Life Course Health and Aging, including AD/ADRD (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Behavioral and Social Research on the Role of Immigration on Life Course Health and Aging, including AD/ADRD (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 4.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva inovatívne žiadosti R21, ktoré skúmajú, ako štrukturálne, komunitné a medziľudské mechanizmy fungujú v priebehu života medzi rasovými…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…

Zobraziť viac

Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať preklad vedeckých objavov a inžinierskeho vývoja v oblasti zobrazovania, vedy o údajoch a/alebo spektroskopických technológií…

Zobraziť viac

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Zobraziť viac

Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 6.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov.…

Zobraziť viac

NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 6.5.2026 Účel projektu: Štúdia Adolescent Brain Cognitive DevelopmentSM (ABCD) je najväčšia longitudinálna štúdia vývoja mozgu a zdravia detí v USA, ktorá zbiera údaje od viac ako 11 000 detí z celej krajiny, začínajúc vo veku 9-10…

Zobraziť viac

Network of Genomics-Enabled Learning Health Systems (gLHS) – Clinical Sites (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Network of Genomics-Enabled Learning Health Systems (gLHS) – Clinical Sites (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti pre klinické pracoviská (CS), aby sa podieľali na vytváraní siete zdravotníckych systémov učenia sa s podporou genómu (gLHS) s cieľom identifikovať a zlepšiť…

Zobraziť viac

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Implementation Science Coordinating Center (UM2 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Implementation Science Coordinating Center (UM2 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 27.7.2023 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Toto NOFO pozýva žiadosti na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu prevencie a…

Zobraziť viac

Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov…

Zobraziť viac

Role of Environmental Stress in the Health Inequities of Alzheimer’s Disease-Related Dementias (ADRD) (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Role of Environmental Stress in the Health Inequities of Alzheimer’s Disease-Related Dementias (ADRD) (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.7.2023 Dátum ukončenia: 2.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva prihlášky na projekty základného, ​​translačného a klinického výskumu, ktoré navrhujú študovať úlohu environmentálneho stresu na zdravotné nerovnosti pri demenciách…

Zobraziť viac

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV a hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný…

Zobraziť viac

Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je hľadať žiadosti, ktoré skúmajú proteínové interakčné siete v mikrogliách infikovaných HIV a ako tieto interakcie hostiteľ-vírus prispievajú k zmenám bunkovej signalizácie špecifickým…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na identifikáciu nových cieľov, ktoré je možné podrobiť drogám, a objavenie optimalizovateľných sond na vývoj bezpečných a účinných…

Zobraziť viac

Health Equity and the Cost of Novel Treatments for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Health Equity and the Cost of Novel Treatments for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 1.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti na riešenie rovnosti v oblasti zdravia, nákladov na lieky a prístupu k novým terapeutikám pre ľudí…

Zobraziť viac

Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii…

Zobraziť viac

Primary Care-Based Screening Tool and Intervention Development for the Detection and Prevention of Abuse and Neglect in Older and Vulnerable Adults With, or at Risk for, Mild Cognitive Impairment and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Primary Care-Based Screening Tool and Intervention Development for the Detection and Prevention of Abuse and Neglect in Older and Vulnerable Adults With, or at Risk for, Mild Cognitive Impairment and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 6.7.2023 Dátum ukončenia: 21.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum,…

Zobraziť viac

Analysis of data in the COVID-19 Neuro Databank-Biobank (R03 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Analysis of data in the COVID-19 Neuro Databank-Biobank (R03 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.6.2023 Dátum ukončenia: 9.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré zhromažďujú a analyzujú existujúce údaje v Neuro Databanke-Biobanke COVID-19 (Projekt NeuroCOVID). Projekt NeuroCOVID bol založený v roku 2020, aby slúžil…

Zobraziť viac

Precision HIV Health: Integrating Data and Implementation Science to Accelerate HIV Prevention and Treatment (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Precision HIV Health: Integrating Data and Implementation Science to Accelerate HIV Prevention and Treatment (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 23.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) podporuje participatívnu vedu o údajoch a implementačný vedecký výskum s cieľom urýchliť implementáciu cielenejších a udržateľnejších zásahov proti HIV s…

Zobraziť viac

Advancing Development of Diagnostics for Congenital and Adult Acquired Syphilis (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Advancing Development of Diagnostics for Congenital and Adult Acquired Syphilis (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.6.2023 Dátum ukončenia: 3.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyvinúť novú a zlepšiť existujúcu diagnostiku vrodených a dospelých získaných syfilisových infekcií využitím nedávneho pokroku v základnom výskume Treponema pallidum a širších…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Zobraziť viac

Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje výskum biológie vysoko dôveryhodných rizikových faktorov spojených s komplexnými poruchami mozgu so zameraním na intracelulárne, transcelulárne a obvodové substráty nervových funkcií. Na účely tohto NOFO…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Zobraziť viac

Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.6.2023 Dátum ukončenia: 4.3.2025 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti na vývoj informačných nástrojov na uľahčenie prijatia a vedeckého využitia referencie ľudského pangenómu, ktorý sa vyvíja a udržiava v rámci programu NHGRI Human Genome Reference Programme (HGRP). Dôraz pre túto RFA…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.6.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2027 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií® (BRAIN) je podporiť výskum, ktorý vyvinie a overí nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy…

Zobraziť viac

Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.6.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je žiadať žiadosti na vývoj softvéru na zlepšenie získavania, správy, analýzy, vizualizácie a šírenia údajov a znalostí pre výskum údajov o…

Zobraziť viac

Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria znalosti o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou…

Zobraziť viac

Immune Mechanisms at the Maternal-Fetal Interface (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immune Mechanisms at the Maternal-Fetal Interface (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.6.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je získať žiadosti o: zlepšenie pochopenia úloh a interakcií imunitných buniek na rozhraní matky a plodu, ktoré podporujú tehotenstvo a umožňujú optimálny vývoj a funkciu placenty; a…

Zobraziť viac

Leveraging Social Networks to Promote Widespread Individual Behavior Change (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Leveraging Social Networks to Promote Widespread Individual Behavior Change (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.6.2023 Dátum ukončenia: 4.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať základné pozorovacie alebo experimentálne behaviorálne a/alebo sociálne vedy R01 žiadosti, ktoré testujú, ako interpersonálne a intrapersonálne mechanizmy zmeny správania interagujú s charakteristikami sociálnych…

Zobraziť viac

Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.6.2023 Dátum ukončenia: 5.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má žiadať o žiadosti, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje mechanizmy a výsledky…

Zobraziť viac

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi…

Zobraziť viac

Enhancing Use of Harmonized Cognitive Assessment Protocol Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Enhancing Use of Harmonized Cognitive Assessment Protocol Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 31.5.2023 Dátum ukončenia: 3.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je prehĺbiť naše chápanie toho, ako rôzne behaviorálne, sociálne, kultúrne, environmentálne a inštitucionálne faktory ovplyvňujú trajektóriu kognitívneho starnutia a Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s…

Zobraziť viac

NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 14.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje žiadostu, ktoré navrhujú dokončenie plánovania, návrhu a prípravy dokumentácie potrebnej na realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky, mali by sa…

Zobraziť viac

NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 26.5.2026 Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo…

Zobraziť viac

Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 9.7.2026 Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vykonáva vysoko výkonnú genotypizáciu a sekvenovanie a podporuje štatistické genetické služby určené na 1) identifikáciu génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú…

Zobraziť viac

Accelerating Behavioral and Social Science through Ontology Development and Use: Dissemination and Coordination Center (U24) Clinical Trial Not Allowed

Názov projektu: Accelerating Behavioral and Social Science through Ontology Development and Use: Dissemination and Coordination Center (U24) Clinical Trial Not Allowed Dátum vydania: 24.5.2023 Dátum ukončenia: 4.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vyzýva multidisciplinárne tímy, aby sa prihlásili na zriadenie Centra šírenia a koordinácie (DCC) pre projekty výskumnej siete rozvoja behaviorálnej a…

Zobraziť viac

Advancing Psychedelics Research for Treating Addiction (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Advancing Psychedelics Research for Treating Addiction (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 3.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť klinický výskum, ktorý umožní lepšie pochopiť, ako psychedelika modulujú kognitívne, emocionálne a sociálne procesy súvisiace s poruchou užívania látok (SUD). Očakáva sa, že žiadosti budú mať…

Zobraziť viac

Analyzing Early Events in TB and TB/HIV Infection for Interventional Targets (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Analyzing Early Events in TB and TB/HIV Infection for Interventional Targets (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.5.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť mechanistické štúdie raného štádia infekcie Mycobacterium tuberculosis (Mtb) s HIV a bez neho s cieľom identifikovať intervenčné ciele pre vakcíny…

Zobraziť viac

Measuring Financial Hardship Among People and Families Living with AD/ADRD (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Measuring Financial Hardship Among People and Families Living with AD/ADRD (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 17.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je vyvinúť opatrenia týkajúce sa finančných ťažkostí spojených s Alzheimerovou chorobou (AD) a demenciami súvisiacimi s AD (ADRD), ktoré reagujú na dyadické a rodinné dojednania o finančnom manažmente, ktoré sú bežné pri postupe AD/ADRD. Aby bolo možné…

Zobraziť viac

Preclinical Studies to Characterize the Impact of Toxicants on Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Preclinical Studies to Characterize the Impact of Toxicants on Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, ktoré navrhujú použiť myšacie modely na vyhodnotenie molekulárnych, patologických a funkčných dôsledkov hlavných toxických látok, o ktorých je známe, že sú…

Zobraziť viac

Quantifying the Impact of Environmental Toxicants on Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Risk in Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Quantifying the Impact of Environmental Toxicants on Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Risk in Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, ktoré navrhujú výskum zameraný na hlavné toxické látky, u ktorých sa zistilo, že súvisia so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby (AD) a…

Zobraziť viac

Understanding Gene-Environment Interactions in Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Understanding Gene-Environment Interactions in Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti, ktoré navrhujú interdisciplinárne výskumné projekty, ktoré využívajú in vitro a ex vivo modely na ľudských bunkách relevantné pre ochorenie na charakterizáciu účinkov interakcií medzi génom a prostredím (GxE)…

Zobraziť viac

Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.5.2023 Dátum ukončenia: 4.4.2026 Účel projektu: NICHD má najmodernejšie zariadenie chemickej syntézy a optimalizácie na pokrok vo vývoji nehormonálnej antikoncepcie a produktov súvisiacich s reprodukčným zdravím. Toto zariadenie má schopnosti a kapacitu pre predklinické služby vrátane štúdií umožňujúcich oslobodenie od vyšetrovacích zariadení (IDE) alebo výskumných nových liekov (IND)…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.5.2023 Dátum ukončenia: 19.7.2023 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinickej skúšky R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu (AUD); v rámci tohto zamerania sa…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.5.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania v rámci iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť žiadosti, ktoré budú vyvíjať a overovať nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy a manipulácie…

Zobraziť viac

HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu:HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 12.5.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: NOFO sa snaží rozšíriť súbor nástrojov na prevenciu HIV/AIDS medzi populáciami ovplyvnenými alkoholom s radom vzorcov epizodického a dlhodobého užívania a súvisiacich behaviorálnych a biologických rizík pre získanie HIV. To zahŕňa integráciu účinných preventívnych a liečebných zásahov s pochopením preklenujúceho rámca na zníženie výskytu nových infekcií uľahčením prierezového…

Zobraziť viac

HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2023 Dátum ukončenia: 9.12.2025 Účel projektu: Cieľom tohto programu je podporovať miestne relevantný výskum v kritických oblastiach neprenosných chorôb spojených s HIV (NCD) v inštitúciách krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), posilniť výskumnú kapacitu a vybudovať sieť výskumníkov v rámci krajín s nízkymi a strednými príjmami…

Zobraziť viac

Cancer Prevention, Detection, Diagnosis, and Treatment Technologies for Global Health (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Prevention, Detection, Diagnosis, and Treatment Technologies for Global Health (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.4.2023 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) podporuje vývoj technológií súvisiacich s rakovinou vhodných na použitie v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC). Konkrétne, NOFO žiada žiadosti o projekty na prispôsobenie,…

Zobraziť viac

Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto znovu vydaného Oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vysoko rizikový, vysoko účinný a skorý výskum očkovacích prístupov s cieľom zabrániť získaniu alebo prebiehajúcej infekcii HIV. V súlade s vysoko rizikovou a vysokoúčinnou…

Zobraziť viac

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Zobraziť viac

Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj a validáciu skríningových testov na objavenie overených výsledkov, ktoré možno použiť v budúcich snahách objavovania/vývoja liekov…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj informačných nástrojov na analýzu, vizualizáciu a integráciu údajov súvisiacich s iniciatívou BRAIN alebo na zlepšenie nášho chápania mozgu. V rámci programov…

Zobraziť viac

Mechanistic Studies to Investigate the Interrelationship Between Sleep and/or Circadian Rhythms and Substance Use Disorders (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanistic Studies to Investigate the Interrelationship Between Sleep and/or Circadian Rhythms and Substance Use Disorders (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 19.4.2023 Dátum ukončenia: 14.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o výskumné projekty na rozšírenie našich vedomostí o základnej neurobiológii vzájomného vzťahu medzi spánkovým/cirkadiánnym rytmom…

Zobraziť viac

Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed

Názov projektu: Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 21.6.2023 Účel projektu: Dohoda o spolupráci bude stavať na rozsiahlych skúsenostiach inštitúcie s dobre zavedenými a celosvetovo uznávanými odbornými znalosťami a štandardmi kvality pre drogové inšpektoráty…

Zobraziť viac

International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o vysoko prioritný, regionálne relevantný výskum infekčných chorôb medzinárodnými výskumníkmi v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Žiadateľské organizácie musia mať sídlo v zahraničných (mimo USA) krajinách…

Zobraziť viac

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Zobraziť viac

Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v kontexte rakoviny, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať pacientov,…

Zobraziť viac

Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Zobraziť viac

Developing Measures to Advance Quality in Mental Health Care Services (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing Measures to Advance Quality in Mental Health Care Services (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.4.2023 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj, testovanie a validáciu opatrení kvality starostlivosti o duševné zdravie zameraných na výsledok vo forme vhodnej na predloženie a schválenie príslušnými…

Zobraziť viac

Implementation Science for Cancer Control in People Living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Implementation Science for Cancer Control in People Living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.4.2023 Dátum ukončenia: 16.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť implementačnú vedu pre kontrolu rakoviny u ľudí žijúcich s HIV (PLWH) v krajinách s nízkymi a strednými…

Zobraziť viac

Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva na žiadosti o výskumné granty, ktoré navrhujú vývoj a hodnotenie nových rádioligandov pre…

Zobraziť viac

Developing Measures to Advance Access and Quality in Global Mental Health Services (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing Measures to Advance Access and Quality in Global Mental Health Services (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 31.3.2023 Dátum ukončenia: 19.10.2023 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti na podporu vývoja a pilotného testovania metrík prístupu a kvality zameraných na výsledky v globálnom výskume služieb duševného zdravia, ktoré by mohli byť preskúmané, schválené…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32)

Názov projektu: BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32) Dátum vydania: 31.3.2023 Dátum ukončenia: 12.8.2025 Účel projektu: Účelom programu Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative Fellows (F32) je zlepšiť výskumnú prípravu nádejných postdoktorandov na začiatku ich postdoktorandského obdobia, ktorí majú potenciál stať sa produktívnymi výskumníkmi…

Zobraziť viac

Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť inovatívny výskum relevantný pre pokrok v chápaní účinkov zmeny klímy v rámci kontinua kontroly rakoviny, od etiológie rakoviny a rizík rakoviny cez…

Zobraziť viac

Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o epidemiologické a pozorovacie výskumné projekty o dlhodobých kardiopulmonálnych následkoch po liečbe tuberkulózy (TBC). Vyšetrovatelia by mali navrhnúť dodatočné testovanie a zber údajov v…

Zobraziť viac

NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto NOFO je oznámiť podporu pre hodnotné výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú výskumnými otázkami týkajúcimi sa ľudskej zubnej, orálnej alebo kraniofaciálnej (DOC) biológie a chorôb a stavov prostredníctvom analýzy…

Zobraziť viac

NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Program NIDA Avant-Garde Award za výskum HIV podporuje výnimočne kreatívnych vedcov, ktorí navrhujú štúdie s vysokým dopadom, ktoré otvárajú nové oblasti výskumu HIV v kontexte užívania látok a porúch užívania látok…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na optimalizáciu prístrojových a zariadení na zaznamenávanie a moduláciu nervových buniek a obvodov, na riešenie hlavných výziev a na umožnenie…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na testovanie konceptu a vývoj nových technológií a nových prístupov k zaznamenávaniu a modulácii nervových buniek a obvodov, aby sa zaoberali…

Zobraziť viac

Using Secondary Data Analysis to Determine Whether Preventive Interventions Implemented Earlier in Life Reduce Suicide Risk (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Using Secondary Data Analysis to Determine Whether Preventive Interventions Implemented Earlier in Life Reduce Suicide Risk (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 24.2.2023 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum, ktorý bude integrovať a harmonizovať existujúce súbory údajov z veľkých preventívnych štúdií. Súbory údajov…

Zobraziť viac

Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.3.2023 Dátum ukončenia: 8.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o granty na plánovanie P20 pre centrá pre výskum klimatických zmien a zdravia (CCHRC). Tento program podporí rozvoj transdisciplinárneho výskumného…

Zobraziť viac

Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť translačný a klinický výskum s cieľom (1) napredovať v presnej medicíne u tehotných osôb, dojčiacich osôb a detí prostredníctvom vývoja nových nástrojov, modelov…

Zobraziť viac

Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Na uľahčenie genomického výskumu a šírenia svojich produktov NHGRI podporuje nové aj existujúce genómové zdroje, ktoré majú pre výskumnú komunitu preukázanú širokú hodnotu. Ocenenia v rámci tohto FOA podporia vývoj a distribúciu vysokohodnotných genómových zdrojov cenných pre…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.2.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť objavenie kandidátskych biomarkerov alebo podpisov biomarkerov pre bolesť, ktoré možno použiť na uľahčenie testovania neopioidných liekov proti…

Zobraziť viac

Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci vedeckých misií Národného inštitútu pre hluchotu a iné poruchy komunikácie (NIDCD). Žiadosti by sa mali týkať výskumu HIV/AIDS s…

Zobraziť viac

Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2024 Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily,…

Zobraziť viac

Comparative Research on Determinants of Differences Among Human and Nonhuman Primate Species in Life Spans, Life Histories, and Other Aging-Related Outcomes, and Prospects for Translation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Comparative Research on Determinants of Differences Among Human and Nonhuman Primate Species in Life Spans, Life Histories, and Other Aging-Related Outcomes, and Prospects for Translation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.2.2023 Dátum ukončenia: 28.9.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti R01, ktoré navrhujú porovnávacie štúdie ľudských a…

Zobraziť viac

NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 7.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o multicentrické klinické štúdie zamerané na neurologické núdzové situácie. Úspešní žiadatelia budú spolupracovať a vykonávať skúšku v rámci siete NIH SIREN. Klinické koordinačné centrum SIREN (CCC) NIH…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a Dátum vydania: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu nového výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov…

Zobraziť viac

Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť inovatívny pilotný výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prospešné pre čo…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH hľadá najmä výskum, ktorý povedie…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.1.2023 Dátum ukončenia: 14.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim, ktoré si vyžadujú predĺžené obdobie projektu 6 alebo 7 rokov. Skúšky môžu mať akúkoľvek fázu, musia byť založené na hypotézach…

Zobraziť viac

In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti na fenotypizáciu a/alebo výskum kmeňov myší s embryonálnym letálnym knockoutom (KO), ktoré sa generujú…

Zobraziť viac

Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva žiadosti o granty na výskumné projekty (R21), ktoré podporujú inovatívny výskum na optimalizáciu prevencie a starostlivosti o HIV. Žiadosti môžu zahŕňať nové základné alebo aplikované behaviorálne a sociálne vedy na…

Zobraziť viac

Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva na žiadosti o granty na výskumné projekty (R34), ktoré navrhujú formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií; formatívny realizačný výskum na informovanie o prispôsobení intervencií…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej fáze vývoja liečby.…

Zobraziť viac

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revízie (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vývoj a overovanie nástrojov, metód a analytických prístupov novej generácie na presnú kvantifikáciu správania a ich kombináciu so simultánnymi záznamami mozgovej aktivity u ľudí. Nástroje používané na…

Zobraziť viac

Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 9.11.2023 Účel projektu: NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (IBDGC) v spolupráci s International IBD Genetics Consortium identifikovalo viac ako 250 lokusov náchylnosti na zápalové ochorenie čriev (IBD). IBDGC bola nedávno obnovená s…

Zobraziť viac

Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.12.2022 Dátum ukončenia: 18.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo…

Zobraziť viac

Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

Názov projektu: Advanced biomaterials for the Health Care (IA) Dátum ukončenia: 7.2.2024 Očakávaný výstup: Rozvinúť rýchlo rastúci inovačný trh medicínskych aplikácií, ktorý je závislý od pokročilých biokompatibilných materiálov, ktoré možno tlačiť alebo vstrekovať, vrátane 4D materiálov, ktoré menia svoju 3D štruktúru po vonkajšom vplyve (napr. tepelné, elektrické, mechanické alebo radiačné ošetrenie) Medicínske alebo chirurgické postupy…

Zobraziť viac

Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Názov projektu: Bio-printing of living cells for regenerative medicine Dátum ukončenia: 11.4.2024 Očakávaný výstup: Regeneratívna medicína je odvetvie translačného výskumu v tkanivovom inžinierstve a molekulárnej biológii, ktoré sa zaoberá „procesom nahradenia, inžinierstva alebo regenerácie ľudských buniek, tkanív alebo orgánov s cieľom obnoviť alebo vytvoriť normálnu funkciu“. 3D tlač sa vo všeobecnosti považuje za pokročilú výrobnú…

Zobraziť viac

Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

Názov projektu: Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies Dátum ukončenia: 23.11.2023 Očakávaný výstup: Identifikácia rôznych faktorov nerovnosti a spôsobov komunikácie so zraniteľnými skupinami, faktorov individuálnej, organizačnej a systémovej odolnosti a ciest na ich podporu a spôsobov, ako riešiť zraniteľné miesta v akútnej kríze, ako aj počas prevencie, aby sa vytvorila…

Zobraziť viac

EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications

Názov projektu: EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications Dátum ukončenia: 27.9.2023 Očakávaný výstup: Rozsahom Výzvy je dozrievanie Micro-Nano-Bio technológií vyvinutých v predchádzajúcich projektoch financovaných EÚ, aby sa umožnil ich prechod na trh, a vytvorenie podnikateľských plánov, ktoré usmernia ich ďalšie kroky. Očakávaným výsledkom tejto Výzvy je realizácia významného…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Spoločný fond NIH založil program Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (Kids First) s cieľom vyvinúť zdroj údajov z pediatrického výskumu vyplnený genómovou sekvenciou a fenotypovými…

Zobraziť viac

Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.12.2022 Dátum ukončenia: 6.11.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby…

Zobraziť viac

Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať…

Zobraziť viac

NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne…

Zobraziť viac

NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 30.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o implementáciu intervenčných klinických štúdií na viacerých miestach (všetky fázy) iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky a mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIA. Informácie o misii NIA nájdete…

Zobraziť viac

Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti R21, ktoré navrhujú vykonať sekundárne analýzy pomocou existujúcich súborov údajov o ľuďoch v oblastiach relevantných pre vedeckú misiu Národného inštitútu pre srdcové, pľúcne, krvné choroby a poruchy spánku…

Zobraziť viac

Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu:Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 10.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskumné granty zamerané na vývoj mikrofyziologických systémov odvodených z ľudských buniek (MPS) novej generácie a súvisiacich testov, ktoré replikujú komplexné architektúry a fyziológiu nervového systému so zlepšenou presnosťou oproti súčasným možnostiam. Očakáva sa, že podporené projekty…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.9.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť predklinickú optimalizáciu a vývoj bezpečných, účinných a nenávykových malých molekúl a biologických terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom programu je…

Zobraziť viac

Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že…

Zobraziť viac

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami divízie prevencie rakoviny NCI a/alebo divízie NCI kontroly rakoviny a populačných vied, ktoré majú potenciál znížiť záťaž súvisiacu s…

Zobraziť viac

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je hľadať výskumné projekty, ktoré implementujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II) zamerané na diagnostické a terapeutické intervencie zamerané na rakovinu, ktoré majú priamy význam…

Zobraziť viac

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento FOA podporuje žiadosti na priesečníku HIV a starnutia tým, že sa zameriava na dva zastrešujúce ciele: 1) zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia z pohľadu infekcie HIV a jej liečby; a 2) zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe…

Zobraziť viac

Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti na vývoj a implementáciu klinických skúšok fázy Ib až III sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií, ktoré môžu zabrániť, oddialiť alebo liečiť symptómy Alzheimerovej choroby (AD) a iných demencií súvisiacich s vekom pomocou infraštruktúry na koordináciu a…

Zobraziť viac

NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento malý grantový program NIDCR pre nových výskumníkov podporuje základný a klinický výskum vedený vedcami, ktorí sú v počiatočnom štádiu budovania nezávislej výskumnej kariéry v oblasti orálneho, zubného a kraniofaciálneho výskumu. Tento program R03 podporuje pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti a vývojové výskumné…

Zobraziť viac

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…

Zobraziť viac

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…

Zobraziť viac

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 18.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto FOA…

Zobraziť viac

Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) sa snaží podnietiť výskum HIV/AIDS v rámci misie Národného inštitútu pre diabetes a trávenie a ochorenia obličiek (NIDDK), ktorý je v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS…

Zobraziť viac

Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva žiadosti na inovatívne základné a translačné pilotné výskumné projekty v rámci misie NIDDK, ktoré sú…

Zobraziť viac

Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required

Názov projektu: Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required Dátum vydania: 17.2.2021 Dátum ukončenia: 14.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť efektívne a inovatívne štúdie prírodnej histórie, ktoré podporia vývoj medicínskych produktov pri zriedkavých chorobách/stavoch s neuspokojenými potrebami. Prostredníctvom podpory…

Zobraziť viac

Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01)

Názov projektu: Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01) Dátum vydania: 18.2.2021 Dátum ukončenia: 3.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vydáva Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), Centrum veterinárnej medicíny (CVM) a žiada o grant na výskumný projekt (R01) inštitúcie alebo organizácie, ktoré navrhujú vyvinúť alebo podporiť rozvoj určených nových liečiv…

Zobraziť viac

Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…

Zobraziť viac

Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti…

Zobraziť viac

Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…

Zobraziť viac

Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické štúdie prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový kanál intervencie, od prvého testovania na človeku, skorého testovania nových zásahov,…

Zobraziť viac

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network for Biologics (BPN-Biologics) poskytuje podporu pre objavovanie a vývoj biologickej liečby, od optimalizácie vedenia až po fázu I klinického testovania. Toto oznámenie o…

Zobraziť viac

Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) poskytuje finančné prostriedky na vykonávanie farmakodynamických, farmakokinetických a in vivo štúdií účinnosti, aby sa preukázalo, že navrhované terapeutické…

Zobraziť viac

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 8.3.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál…

Zobraziť viac

Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Rastúci počet dôkazov naznačuje, že optimálne kognitívne, afektívne a sociálne procesy sú spojené s vysoko koordinovanou nervovou aktivitou. Tieto zistenia naznačujú, že oscilačné rytmy, ich komodulácia naprieč frekvenčnými pásmami, korelácie vrcholových fáz,…

Zobraziť viac

Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional)

Názov projektu: Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional) Dátum vydania: 23.3.2021 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vývoj digitálnej terapie (DTx) na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokroky v technológiách ponúkajú bezprecedentné príležitosti na vývoj mobilných, webových alebo iných softvérových platforiem na…

Zobraziť viac

Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 31.3.2021 Dátum ukončenia: 6.3.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum na podporu výskumu určeného na objasnenie etiológie, epidemiológie, diagnózy a optimálnych prostriedkov poskytovania služieb v súvislosti s poruchami autistického spektra (ASD). Mechanizmus…

Zobraziť viac

Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 1.4.2021 Dátum ukončenia: 17.3.2024 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre pilotné projekty na vyhodnotenie predbežnej účinnosti terapeutických zásahov a intervencií poskytovania služieb pre postakútny manažment stavov duševného zdravia, ktoré zodpovedajú štádiu ochorenia z hľadiska ich…

Zobraziť viac

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Názov výzvy: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Cieľ výzvy: Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov. Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300 tisíc, čo predstavuje približne 5 % obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Podľa údajov za rovnaké obdobie má…

Zobraziť viac

Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Názov výzvy: Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja Cieľ výzvy: Cieľom je podporiť riešenie výskumných projektov schválených a financovaných v rámci APVV, a to formou možnosti nákupu infraštruktúry a technického vybavenia (kapitálové výdavky). Podpora projektov bude možná dvoma spôsobmi: – podaním žiadosti o „booster“, pre už schválené projekty zo všeobecnej výzvy v…

Zobraziť viac

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Názov výzvy: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov Cieľ výzvy: Slovensko dlhodobo čelí úniku mozgov a nedostatočnej strategickej podpore excelentných výskumníkov. Cieľom tejto výzvy je pritiahnuť a podporiť špičkových výskumníkov pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku, a tým tento trend obrátiť. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného tímu. Výzva je otvorená pre…

Zobraziť viac

Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4

Názov výzvy: Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4 Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska alebo zo zahraničia pri realizácii výskumu na Slovensku. Projekt podáva výskumník prostredníctvom výskumnej inštitúcie. Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R2 sú: – mzdové náklady (3 336 €/mesiac) – náklady na rodinu (500 €/mesiac) – variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže…

Zobraziť viac

Digitálne vouchere

Názov výzvy: Digitálne vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch. Široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispieva k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom mení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom. Maximálna…

Zobraziť viac

Inovačné vouchere

Názov výzvy: Inovačné vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na…

Zobraziť viac

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. €

Názov výzvy: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. € Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku pre výskumné inštitúcie, ktorý bude reflektovať uvedenú spoluprácu. Podmienkou je, že prostriedky zo súkromným zdrojov boli určené…

Zobraziť viac

Transformačné a inovačné konzorciá

Názov výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá Cieľ výzvy: V rámci výzvy bude podporené zriadenie a fungovanie kooperatívnych Transformačných a inovačných konzorcií (ďalej len „konzorciá“). Strategickým cieľom výzvy je transformácia a zvýšenie pridanej hodnoty celých odvetví alebo ich častí prostredníctvom podpory úzkej spolupráce medzi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a to v spolupráci…

Zobraziť viac

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Názov výzvy: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma…

Zobraziť viac

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Názov výzvy: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré úspešne prešli hodnotením a/alebo získali v Horizonte Európa Známku Excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívnu známku kvality. Podpora je zameraná na tieto výzvy v rámci Horizontu…

Zobraziť viac

ERC Visiting granty

Názov výzvy: ERC Visiting granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť participáciu excelentných výskumníkov1 zo Slovenska vo výskumných tímoch držiteľov ERC grantov. V rámci výzvy sa poskytnú štipendiá na max. 6 mesiacov, ktoré umožnia participovať na ERC projekte, a tak zvýšiť možnosť získania takéhoto projektu. Podmienkou je, že prijímateľ visiting grantu musí fyzicky participovať v tíme…

Zobraziť viac

Preklenovacie ERC granty

Názov výzvy: Preklenovacie ERC granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je: podporiť kvalitné žiadosti, ktoré nezískali financovanie v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní, motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. V rámci výzvy môžu požiadať o preklenovací…

Zobraziť viac

Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Názov výzvy: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť slovenské organizácie, ktoré boli žiadateľmi o projekty v rámci programu Horizont Európa, a tým: zvýšiť počet podávaných projektov s účastníkmi zo Slovenska, zvýšiť počet koordinujúcich inštitúcií zo Slovenska, motivovať výskumníkov/výskumníčky z inštitúcií na Slovensku, aby sa vo väčšej miere zapájali do prípravy…

Zobraziť viac

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC

Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných…

Zobraziť viac

NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 21.4.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Malý výskumný grantový program NICHD (vyžaduje sa klinická skúška) podporuje klinické skúšky, ktoré spadajú do misie NICHD. Toto oznámenie o možnosti financovania je určené pre základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí, ktoré sa…

Zobraziť viac

Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.4.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je povzbudiť výskumníkov, aby pokračovali v translačných aktivitách a malých klinických štúdiách s cieľom pokročiť vo vývoji terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti…

Zobraziť viac

Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Rýchly pokrok v genotypizácii a technológiách sekvenovania novej generácie viedol k identifikácii genetických variantov, ktoré sú spojené so širokou škálou vrodených chýb vrátane štrukturálnych vrodených chýb (SBD), intelektuálnych vývojových porúch…

Zobraziť viac

NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Grantový program NIMH Exploratory/Developmental Grant podporuje prieskumné a vysokorizikové výskumné projekty, ktoré spadajú do poslania NIMH, poskytovaním podpory pre počiatočné a koncepčné štádiá týchto projektov. Tieto štúdie môžu zahŕňať značné riziko, ale môžu viesť k prelomu…

Zobraziť viac

Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporuje formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Primárne výsledky…

Zobraziť viac

Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Spoločný grantový program NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant podporuje prieskumné a inovatívne výskumné projekty, ktoré spadajú do misií NINDS a NIMH. Ocenenia poskytnú podporu pre počiatočné a koncepčné fázy projektov. Tieto štúdie často hodnotia uskutočniteľnosť…

Zobraziť viac

NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 19.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na klinické skúšky účinnosti iniciované skúšajúcim Národným inštitútom pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS). Skúšky musia riešiť otázky v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS…

Zobraziť viac

Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.6.2021 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Ocenenie National Cancer Institute (NCI) Method to Extend Research in Time (MERIT) (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu výskumníkom v ranom štádiu (ESI), ktorí sa kvalifikujú na konverziu na základe získania…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Transformative Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Pochopenie dynamickej aktivity nervových okruhov je ústredným bodom iniciatívy NIH BRAIN. Vynález, skúmanie proof-of-concept a optimalizácia nových technológií prostredníctvom opakovanej spätnej väzby od koncových používateľov sú…

Zobraziť viac

Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 14.6.2021 Dátum ukončenia: 12.3.2024 Účel projektu: Cieľom tejto možnosti financovania je podporiť klinické skúšky v ranej fáze komplementárnych a integračných zdravotných prístupov s fyzickými a/alebo psychologickými terapeutickými vstupmi (často nazývanými intervenciami mysle a…

Zobraziť viac

Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.6.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na mechanizmy citlivosti a tolerancie, ktoré sú základom rozvoja poruchy užívania alkoholu. Zámerom tohto FOA je: (1) vyvinúť hypotézy o bunkových, molekulárnych alebo sieťových mechanizmoch, ktoré regulujú citlivosť a…

Zobraziť viac

Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2021 Dátum ukončenia: 2.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada žiadosti o výskumné projekty, ktoré budú uplatňovať výpočtové prístupy na vývoj parametricky detailných behaviorálnych testov naprieč funkčnými doménami relevantnými pre duševné zdravie. Tieto projekty by sa mali zamerať na správanie…

Zobraziť viac

Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.7.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je dať do súladu vzorce vývoja imunitného systému medzi dvoma alebo viacerými vekovými skupinami – novorodencami, dojčatami a deťmi a dospievajúcimi a ďalej pochopiť vplyv…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.7.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) od NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative sa riadi cieľmi stanovenými v BRAIN 2025: Vedecká vízia a posilnené…

Zobraziť viac

Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Zastrešujúcim cieľom tohto programu UE5 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné potreby v oblasti biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu. Na splnenie uvedeného zastrešujúceho…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o široké spektrum výskumných snáh v oblasti výpočtovej genomiky, vedy o údajoch, štatistiky a bioinformatiky, ktoré sú relevantné pre jednu alebo…

Zobraziť viac

Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 2.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania podporuje žiadosti o malý výskumný grant (R03) na uľahčenie vstupu vyšetrovateľov do oblasti neurozobrazovania, vrátane nových nezávislých vyšetrovateľov, ako aj etablovaných vyšetrovateľov, ktorí sa…

Zobraziť viac

Dementia Care and Caregiver Support Intervention Research (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Dementia Care and Caregiver Support Intervention Research (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.8.2021 Dátum ukončenia: 14.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada o mechanizmovo zameranú starostlivosť o demenciu a intervenčný vývojový výskum opatrovateľov v I. až V. etape modelu NIH s cieľom riešiť potreby starostlivosti a podporovať zdravie, funkciu…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 17.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty od vyšetrovateľov, ktorí majú záujem o vykonávanie základného, ​​mechanického výskumu biologických/genetických príčin rozdielov v zdraví rakoviny. Tieto granty výskumných projektov (R01) budú podporovať inovatívne…

Zobraziť viac

High Priority HIV and Substance Use Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: High Priority HIV and Substance Use Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vysokej priority na priesečníku HIV a užívania látok. Tento FOA pozýva inovatívne výskumné projekty s potenciálom otvoriť nové oblasti výskumu HIV/AIDS a/alebo viesť k…

Zobraziť viac

Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.9.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) predloženie žiadostí, ktoré navrhujú pokročiť vo výskume etiológie rakoviny a biomarkerov včasnej detekcie,…

Zobraziť viac

AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží uľahčiť vstup nových nezávislých vyšetrovateľov a vyšetrovateľov na začiatku kariéry do oblasti výskumu užívania drog a porúch užívania drog a HIV/AIDS. Táto FOA, cena AIDS-Science Track Award…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.9.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH sa snaží najmä o výskum,…

Zobraziť viac

Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.9.2021 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť spoločné výskumné projekty určené na riešenie nepriaznivých následkov liečby rakoviny, ktoré pretrvávajú a stávajú sa chronickými komorbiditami alebo sa vyvíjajú ako…

Zobraziť viac

The role of Epstein Barr virus (EBV) infection in Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and Hodgkin disease (HD) development with or without an underlying HIV infection (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: The role of Epstein Barr virus (EBV) infection in Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and Hodgkin disease (HD) development with or without an underlying HIV infection (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.9.2021 Dátum ukončenia: 16.12.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na úlohu infekcie EBV pri vývoji non-Hodgkinovho lymfómu (NHL)…

Zobraziť viac

Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.10.2021 Dátum ukončenia: 9.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) podporuje Národný inštitút pre rakovinu (NCI) predloženie žiadostí o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty kontroly rakoviny úpravou správania, skríningu a porozumením etiologickým faktorom,…

Zobraziť viac

International Bioethics Research Training Program (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: International Bioethics Research Training Program (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 7.6.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom tejto iniciatívy je podporiť školenie udržateľného kritického množstva vedcov v oblasti bioetiky v inštitúciách s intenzívnym výskumom v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) so schopnosťami vykonávať originálny empirický alebo koncepčný etický výskum,…

Zobraziť viac

Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je 1) pozvať žiadosti o granty na výskum, ktoré umožnia zber pilotných údajov na podporu testovania v počiatočnom štádiu sľubných…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti navrhujúce inovatívnu analýzu existujúcich spoločenských vied, behaviorálnych, administratívnych a neuroimagingových údajov na štúdium etiológie a epidemiológie správania sa užívanej látky (definované…

Zobraziť viac

Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania orientovaného na inžinierstvo (FOA) je podporiť predkladanie žiadostí o prieskumné/vývojové granty na bioinžinierstvo (EBRG) s cieľom preukázať uskutočniteľnosť a potenciálnu užitočnosť nových schopností alebo zlepšení kvality, rýchlosti, účinnosti, prevádzkyschopnosti,…

Zobraziť viac

Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.1.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí vývoj a charakterizáciu najmodernejších biomimetických technológií tkanivového inžinierstva pre výskum rakoviny. Spoločné, multidisciplinárne projekty, ktoré zahŕňajú oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, biomateriálov a…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 25.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť aplikácie, ktoré budú vyvíjať a overovať nové…

Zobraziť viac

Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.2.2022 Dátum ukončenia: 10.12.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum, pilotné inovatívne výskumné projekty založené na spolupráci s inštitúciami/vedcami z krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) v…

Zobraziť viac

Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.2.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, v ktorých sa navrhuje využiť baktérie, archebaktérie, bakteriofágy alebo iné neonkolytické vírusy a ich prírodné produkty na štúdium základných mechanizmov komplexných interakcií…

Zobraziť viac

NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: National Eye Institute (NEI) podporuje klinické štúdie regeneratívnej medicíny. Predtým, ako výskumný tím vykoná klinické skúšanie, je dôležité mať jasné vymedzenie a dokumentáciu zdôvodnenia, dizajnu, analytických techník, protokolov a postupov v príručke…

Zobraziť viac

Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.5.2022 Dátum otvorenia: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 22.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum v oblasti vývoja a testovania behaviorálnej a integračnej liečby užívania drog a alkoholu, zneužívania a závislosti. Tento FOA…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2022 Účel projektu: Národný inštitút pre biomedicínske zobrazovanie a bioinžinierstvo má v úmysle znovu vydať PAR-17-453, Point-of-Care Technologies Research Network (POCTRN), s ďalšími partnerskými inštitútmi a centrami NIH. Účelom tohto oznámenia o…

Zobraziť viac

Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.5.2022 Dátum otvorenia: 18.7.2022 Dátum ukončenia: 20.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva výskumných pracovníkov, aby predkladali žiadosti o podporu klinických štúdií, ktoré sa zaoberajú kritickými potrebami pripravenosti na klinické skúšanie pri zriedkavých neurologických…

Zobraziť viac

Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.5.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť výskum generujúci hypotézy u transrodových ľudí s cieľom charakterizovať biologický a imunologický vplyv intervencií (hormónov, liekov a chirurgických…

Zobraziť viac

Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.5.2022 Dátum otvorenia: 1.8.2022 Dátum ukončenia: 18.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto FOA je poskytnúť vyšetrovateľom pracujúcim na vývoji nových terapeutických produktov pre HIV a koinfekcie spojené s HIV (vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C a Mycobacterium tuberculosis)…

Zobraziť viac

NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva aplikácie, aby používali program TransOmics for Precision Medicine (TOPMed) financovaný NHLBI na generovanie veľkého objemu integrovaných genetických a multi-omických…

Zobraziť viac

Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) žiada Národný inštitút pre rakovinu (NCI) výskumné projekty R01, ktoré sa snažia preskúmať použiteľné syntetické zraniteľnosti, ktoré možno podmienečne spárovať s odpoveďami nádoru na…

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 23.6.2022 Dátum otvorenia: 25.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) má National Cancer Institute (NCI) v úmysle uľahčiť dobre naplánované klinické štúdie v celom spektre prevencie a kontroly rakoviny zamerané na zlepšenie…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH INvestigation súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým…

Zobraziť viac

Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.11.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva U01 žiadosti o dohodu o spolupráci pre projekty fyzikálnej vedy a onkológie (PS-OP). Cieľom siete fyzikálnych vied a onkológie (PS-ON) je podporovať konvergenciu prístupov a perspektív fyzikálnych vied s…

Zobraziť viac

NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NEI používa ocenenia za dohodu o spolupráci U01 na podporu klinických skúšok v počiatočnom štádiu iniciovaných skúšajúcim, ktoré sú väčšie ako minimálne riziko a zvyčajne ide o štúdie fázy…

Zobraziť viac

Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí vývoj najmodernejších projektov, ktoré integrujú zobrazovanie, biomarkery, digitálnu patomiku, glykomiku, metabolomiku, iné omické informácie a/alebo…

Zobraziť viac

Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o grant na podporu výskumu v zavedených kohortových štúdiách epidemiológie rakoviny, ktoré sú definované ako štúdie, ktoré dosiahli svoj…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia je informovať výskumnú komunitu o tom, že Národný inštitút pre zubný a kraniofaciálny výskum má v úmysle…

Zobraziť viac

Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2022 Dátum ukončenia: 23.8.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom Fogartyho programu HIV Research Training (HIVRT) je posilniť vedeckú kapacitu inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zvýšením funkčných zdrojov potrebných na vykonávanie…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.4.2022 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je súčasťou súboru FOA na podporu vývoja bezpečných, účinných a nenávykových terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom tohto…

Zobraziť viac

NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.11.2022 Dátum ukončenia: 7.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA), vydané Národným inštitútom pre alergie a infekčné choroby (NIAID), pozýva na podávanie žiadostí o výskumné projekty súvisiace so zdrojmi (R24) iniciované vyšetrovateľom. Navrhovaný zdroj musí poskytnúť významný prínos pre v…

Zobraziť viac

NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.4.2022 Dátum ukončenia: 11.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na prieskumné klinické skúšky fázy 1 a fázy 2 iniciované výskumným pracovníkom pre Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS). Tieto skúšky musia riešiť otázky…

Zobraziť viac

Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 16.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje prihlášky do programu D43 pre chronické, neprenosné choroby a poruchy počas celého života: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) pre…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5. 2025 Účel projektu: Štúdia kognitívneho rozvoja adolescentného mozgu (ABCD) zhromažďuje údaje o zdraví a duševnom zdraví, kognitívnych funkciách, užívaní látok, kultúrnych a environmentálnych faktoroch a…

Zobraziť viac

Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si výskumné projekty R01 využívajúce najmodernejšie metódy a modelové systémy rakovinovej biológie na štúdium účinkov rôznych typov žiarenia používaného v terapeutikách na báze…

Zobraziť viac

Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskumom iniciovaný prospektívny výskum porovnávacej účinnosti (CER) na Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS) (poznámka: budú sa brať…

Zobraziť viac

Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH Skúmanie súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým syndrómom. Toto oznámenie…

Zobraziť viac

Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre inovatívne výskumné projekty na testovanie stratégií na zvýšenie dosahu, efektívnosti, účinnosti a kvality digitálnych intervencií v oblasti duševného zdravia, ktoré môžu ovplyvniť výsledky duševného zdravia, vrátane samovražedného správania a závažných duševných chorôb.…

Zobraziť viac

Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania Národný inštitút pre rakovinu (NCI) žiada o prihlášky do skupín „Kohorty epidemiológie rakoviny: Budovanie novej generácie výskumných kohort“ PAR. Toto oznámenie o možnosti financovania…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.6.2022 Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Zobraziť viac

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease Dátum vydania: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 9.1.2024 Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a…

Zobraziť viac

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných…

Zobraziť viac

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a…

Zobraziť viac

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04) Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory Špecifické povinné výstupy alebo míľniky: – vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, – účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách, – účasť na pilotovaní a zavedení…

Zobraziť viac

The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.8.2022 Dátum otvorenia: 7.10.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom…

Zobraziť viac

Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy…

Zobraziť viac

HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 4.12.2022 Dátum ukončenia: 5.4.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 1.1.2023 Dátum ukončenia: 2.2.2024 Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické platformy a efektívne…

Zobraziť viac

Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.11.2022 Dátum otvorenia: 2.2.2023 Dátum ukončenia: 29.7.2025 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok. Viac informácii…

Zobraziť viac

Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders Dátum vydania: 3.11.2022 Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva…

Zobraziť viac

Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 4.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré…

Zobraziť viac

Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné…

Zobraziť viac

Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 15.8.2022 Dátum ukončenia: 16.9.2025 Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny NINDS Javits Award…

Zobraziť viac

Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2022 Dátum otvorenia: 11.11.2022 Dátum ukončenia: 22.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…

Zobraziť viac

Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.8.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré obmedzujú pokrok…

Zobraziť viac

Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je…

Zobraziť viac

Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2022 Dátum otvorenia: 1.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3) Dátum vydania: 16.7.2022 Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022 Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023 Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej…

Zobraziť viac

Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 21.9.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať neurofyziologické opatrenia ako potenciálne testy pre výskum vývoja liečby. Oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí úsilie o optimalizáciu a vyhodnotenie farmakodynamických (PD) meraní neurofyziologických…

Zobraziť viac

Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 13.9.2022 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva…

Zobraziť viac

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Zobraziť viac

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…

Zobraziť viac

Aktualizované: 12.5.2023