Centrum rozvoja SZU

Činnosť CPP sa podieľa na príprave a realizácií domácich aj zahraničných projektov. Centrum zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

    • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných z domácich aj zahraničných zdrojov,
    • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
    • spolupracuje pri realizácii projektov,
    • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu

Ako sa zapojiť – Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

Dokumenty

Aktuálne výzvy

Mgr. Zdena Makytová

Vnútorné granty

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 21. 1. 2022
Dátum uzavretia Výzvy: 21. 2. 2022

 

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

  1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
  2. a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.

Poskytovatelia

Aktuálne výzvy

Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.6.2022 Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a…

Zobraziť viac

Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.6.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výpočtové dynamické modelovanie molekulárnych komplexov regulujúcich životný cyklus HIV, imunitné reakcie a terapeutické zásahy pri HIV/AIDS pomocou existujúcich a nových štrukturálnych súborov údajov o…

Zobraziť viac

Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 4.10.2022 Dátum otvorenia: 14.1.2023 Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Zobraziť viac

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease Dátum vydania: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 9.1.2024 Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a…

Zobraziť viac

Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury

Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury Dátum vydania: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023 Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy. Viac informácii o projekte:…

Zobraziť viac

AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)

Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research) Dátum vydania: 13.10.2022 Dátum otvorenia: 27.12.2022 Dátum ukončenia: 15.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych,…

Zobraziť viac

MSCA Doctoral Networks

Názov projektu: MSCA Doctoral Networks Dátum otvorenia: 12.5.2022 Dátum ukončenia: 15.11.2022, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie „Marie Skłodowska-Curie“ Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a…

Zobraziť viac

MSCA Staff Exchanges 2022

Názov projektu: MSCA Staff Exchanges 2022 Dátum otvorenia: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.3.2023, 00:00 Oblasť Horizontu: Akcie „Marie Skłodowska-Curie“ Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp.…

Zobraziť viac

ERC Consolidator grants 2022

Názov projektu: ERC Consolidator grants 2022 Dátum otvorenia: 28.9.2022 Dátum ukončenia: 2.2.2023 Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC) Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu. Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory.…

Zobraziť viac

MSCA COFUND 2022

Názov projektu: MSCA COFUND 2022 Dátum otvorenia: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie „Marie Skłodowska-Curie“ MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Prostredníctvom…

Zobraziť viac

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných…

Zobraziť viac

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a…

Zobraziť viac

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04) Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory Špecifické povinné výstupy alebo míľniky: – vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, – účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách, – účasť na pilotovaní a zavedení…

Zobraziť viac

The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.8.2022 Dátum otvorenia: 7.10.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom…

Zobraziť viac

Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy…

Zobraziť viac

Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.8.2022 Dátum otvorenia: 30.10.2022 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania pozýva prihlášky na vytvorenie centier na objasňovanie prepravcov (TEC) ako súčasť siete…

Zobraziť viac

HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 4.12.2022 Dátum ukončenia: 5.4.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií…

Zobraziť viac

Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má za cieľ podporiť doplnkové výskumné programy, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné…

Zobraziť viac

Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 20.12.2022 Dátum ukončenia: 21.1.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) prijíma žiadosti na riešenie psychologických a interpersonálnych mechanizmov, ktoré riadia…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 1.1.2023 Dátum ukončenia: 2.2.2024 Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické platformy a efektívne…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical Trial Not Allowed)      Dátum vydania: 11.10.2022      Dátum otvorenia: 14.1.2023      Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) hľadá žiadosti s obmedzeným rozsahom a navrhuje súbor plánovacích aktivít, ktoré…

Zobraziť viac

Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.11.2022 Dátum otvorenia: 2.2.2023 Dátum ukončenia: 29.7.2025 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok. Viac informácii…

Zobraziť viac

Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders Dátum vydania: 3.11.2022 Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva…

Zobraziť viac

Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 4.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 4.10.2022 Dátum ukončenia: 7.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva výskum na vývoj, charakterizáciu a dôslednú validáciu modelov bolesti nehlodavcových cicavcov, súvisiacich výsledkov a/alebo koncových bodov, ktoré výrazne posunú…

Zobraziť viac

Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné…

Zobraziť viac

Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 15.8.2022 Dátum ukončenia: 16.9.2025 Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny NINDS Javits Award…

Zobraziť viac

Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2022 Dátum otvorenia: 11.11.2022 Dátum ukončenia: 22.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné…

Zobraziť viac

Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 28.2.2023 Dátum ukončenia: 30.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty na vývoj fyziomimických platforiem a systémov kultúr organoidov na štúdium ženského reprodukčného traktu a gametogenézy (mužov aj žien), ktoré možno…

Zobraziť viac

Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 14.1.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…

Zobraziť viac

Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2022 Dátum otvorenia: 30.9.2023 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje optimalizáciu sľubných terapeutických výsledkov založených na úprave genómu pre Alzheimerovu chorobu a demencie súvisiace s Alzheimerovou…

Zobraziť viac

Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.8.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré obmedzujú pokrok…

Zobraziť viac

Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je…

Zobraziť viac

Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2022 Dátum otvorenia: 1.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 23.2.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť aplikácie, ktoré podporia translačný výskum, aby lepšie porozumeli vzniku, trajektórii a výsledkom schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom…

Zobraziť viac

Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.11.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí projekty, ktoré skúmajú účinky návykových látok na…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3) Dátum vydania: 16.7.2022 Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022 Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023 Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je hľadať výskum na podporu rýchleho rozvoja analytických metód a nástrojov na posúdenie prevalencie nových nelegálnych drog,…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej…

Zobraziť viac

Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 21.9.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať neurofyziologické opatrenia ako potenciálne testy pre výskum vývoja liečby. Oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí úsilie o optimalizáciu a vyhodnotenie farmakodynamických (PD) meraní neurofyziologických…

Zobraziť viac

Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií…

Zobraziť viac

Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 5.11.2022 Dátum ukončenia: 6.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť štúdie o epigenetických mechanizmoch regulujúcich latenciu centrálneho nervového systému (CNS) HIV a/alebo neuropatogenézu pomocou in-vitro…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 13.9.2022 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva…

Zobraziť viac

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Zobraziť viac

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.7.2022 Dátum otvorenia: 6.11.2022 Dátum ukončenia: 7.12.2022 Účel projektu: Tento FOA pozýva prihlášky na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu…

Zobraziť viac

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…

Zobraziť viac

Aktualizované: 23.11.2022
Zodpovedný – centrum pre podporu projektov