Centrum rozvoja SZU

Činnosť CPP sa podieľa na príprave a realizácií domácich aj zahraničných projektov. Centrum zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

    • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných z domácich aj zahraničných zdrojov,
    • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
    • spolupracuje pri realizácii projektov,
    • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu

Ako sa zapojiť – Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

Dokumenty

Aktuálne výzvy

Mgr. Zdena Makytová

Aktuálne výzvy

European multinational clinical project proposal training

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vám preposlať informáciu o plánovanom školení na tému European multinational clinical project proposal training. Tréning organizačne zastrešuje medzinárodná výskumná infraštruktúra ECRIN-ERIC a je určený pre výskumnú komunitu na zvýšenie vedomostí a schopností vyžadovaných pre prípravu projektových žiadostí (najmä v rámci programu Horizont Európa) v oblasti akademických klinických skúšaní. Indikovať záujem o školenie a vyplniť dotazník mapujúci skúsenosti…

zobraziť viac

Nové výzvy v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry na predkladanie projektových návrhov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry sa aktuálne otvorili 3 nové výzvy na predkladanie projektových návrhov: NEXT GENERATION OF SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, TOOLS AND METHODS (2022) HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01: R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods – RIAPredpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 10 mil. EUR. Celková alokovaná…

zobraziť viac

Informácie o podujatiach EK

Dobrý deň, predkladáme informácie o niektorých, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch: 1. Online burza partnerov predĺžená – Brokerage Event – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzivna spoločnosť Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/brokerage-event-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost-2/?portal=heu Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE zorganizovali v decembri burzu partnerov – Brokerage Event pre Horizont Europa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzivna…

zobraziť viac

Vnútorné granty

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 21. 1. 2022
Dátum uzavretia Výzvy: 21. 2. 2022

 

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

  1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
  2. a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.

Poskytovatelia

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – centrum pre podporu projektov