Centrum rozvoja SZU

 • Vzdelávací program pre vedcov a doktorandov Challenger Science (Nadácia ESET) (prihlásiť sa dá do 30.6.2024) .. viac informácií
 • Informačný webinár k programu (streda 19.6.2024 o 16:00) .. viac informácií
V rámci projektu národných kontaktov pre oblasť widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET sú pre vedcov a výskumných manažérov a administrátorov (RMA) z tzv. widening krajín organizované trojdňové študijné návštevy na popredných výskumných organizáciách. Národná kancelária Horizontu vám v rámci projektu NCP_WIDERA.NET preplatí cestovné náklady na takýto krátkodobý študijný pobyt až do výšky 1.000,- EUR na osobu.

.. viac informácií

Kancelária SLORD ponúka príležitosti odborných stáží študentom vysokých škôl, ako aj čerstvým absolventom. Stáže sú 4-mesačné a k dispozícii sú 1-2 pozície na akademický polrok.

.. viac informácií

V4 Gen Mini- Grants, ktorý vznikol v roku 2022. Prostredníctvom programu sú finančne podporované mobility mladých ľudí (vo veku od 12 do 30 rokov), spolupráce medzi partnerskými školami a ich vzájomné návštevy. Program tak prepája slovenské vzdelávacie inštitúcie s ich partnermi v okolitých krajinách- v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a na Ukrajine.

Program podporuje projekty z najrôznejších tematických oblastí ako napr. ekológia a udržateľný rozvoj, kultúrne dedičstvo a história, zdravie a aktívny životný štýl, umenie a kultúra, demokratické hodnoty a občianska participácie, ako aj praktické zručnosti a podnikanie.

O grant môže požiadať akákoľvek relevantná právnická osoba (napr. verejné alebo súkromné školy, športový klub, občianske združenie, centrum voľného času a pod.). Grant je poskytovaný vo forme paušálnej podpory v max. výške 50 Eur/deň za každého účastníka (tj. študent aj doprevádzajúci učiteľ). Maximálne výška grantu je 10.000 Eur. Výhodou programu je, že zo strany žiadateľa nie je povinná žiadna finančná spoluúčasť. Projekty môžu mať rôznorodú formu a môžu zahŕňať ľubovoľné aktivity zaujímavé pre školy a študentov- študijné pobyty, exkurzie, športové súťaže, umelecké workshopy, odborné stáže, diskusie a pod.

Prihlášku vyplnenú v anglickom jazyku je možné podať elektronicky trikrát do roka- vždy k 15.marcu, 15.júlu a k 15. novembru. Bližšie informácie a grantové podmienky sú k dispozícii na webstránke programu: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/.

.. VIAC INFORMÁCIÍ

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vyzýva na zaslanie návrhov projektov do Programu technickej spolupráce, ktorých implementácia bude v rokoch 2026-2027. Cieľom podpory je budovanie národných expertných kapacít v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, ľudského zdravia a rozvoja jadrových znalostí.
Za účelom implementácie projektu je možné plánovať vedecké návštevy, stážové pobyty a účasť na medzinárodných workshopoch, technických stretnutiach a konferenciách zameraných na budovanie a prehlbovanie odborných kapacít. Taktiež je možnosť nákupu technického vybavenia, avšak pri tomto komponente sa spravidla počíta s finančnou spoluúčasťou navrhujúcej inštitúcie.
Návrhy konceptov národných/regionálnych projektov vás poprosíme doručiť do Centra rozvoja SZU.

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2024

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č.1/2024 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 01.02.2024
Dátum uzavretia Výzvy: 29.02.2024

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č.1/2024 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

 • do podateľne SZU na adresu Centra rozvoja SZU v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk

.. viac informácií

Dávame Vám do pozornosti sériu zaujímavých webinárov na tému začínajúcich výskumných pracovníkov four online events dedicated to early career researchers.

Názov projektu: HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 – Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators
Cieľ projektu: Pribúdajú vedecké dôkazy poukazujúce na obmedzenia testovania na zvieratách pre hodnotenie bezpečnosti a účinnosti chemikálií a liečiv. Európa tiež zažíva silný spoločenský dopyt po ukončení testovania na zvieratách. Vedecký pokrok za posledné dve desaťročia priniesol množstvo metodológií nového prístupu bez zvierat (NAM), ktoré majú potenciál byť použité namiesto zvieracích modelov, ktoré sa v súčasnosti používajú na takéto testovanie. Medzi regulačnými orgánmi však stále chýbajú znalosti, skúsenosti a dôvera v to, ako by sa výsledky testov NAM mohli použiť, čo by mohlo obmedziť používanie NAM v priemysle z dôvodu nedostatku právnej istoty pri vytváraní údajov o bezpečnosti a zdraví, ktoré vyžadujú právne predpisy EÚ.
Projekty by sa mali zamerať na alternatívy používania zvierat na regulačné testovanie bezpečnosti a účinnosti. Žiadatelia by mali navrhnúť aktivity, ktoré spájajú vývojárov NAM a používateľov NAM s európskymi regulačnými orgánmi zodpovednými za bezpečné používanie chemikálií (napr. priemyselných chemikálií, pesticídov, biocídov a kozmetiky) a liečiv s cieľom informovať o dostupných riešeniach NAM a podporiť vybudovanie rámcu toho, ako by sa tieto NAM mohli najefektívnejšie využívať v rôznych kontextoch rozhodovania.
Ponuka do konzorcia: Izraelská spoločnosť DermAb.io
Názov projektu: HORIZON-JU-IHI-2023-05-01 Accelerating the implementation of New Approach Methodologies and other innovative non-animal approaches for the development, testing and production of health technologies
Cieľ projektu: NAM a iné inovatívne prístupy bez použitia zvierat majú vysoký potenciál zlepšiť vývoj a/alebo výrobu zdravotníckych technológií a zároveň prispieť k zníženiu a nahradeniu používania zvierat. Nedávne zlepšené biologické poznatky, technologický pokrok, počítačové simulácie a inovatívne prístupy a metódy nevyužívajúce zvieratá (napr. organoidy, komplexné 3D modely buniek, mikrofyziologické systémy, in silico modely, protilátky nepochádzajúce zo zvierat a iné biomolekuly poskytujú príležitosť posunúť sa vpred s bezpečnejšími a účinnejšími nástrojmi na ochranu ľudského zdravia a prevenciu/liečbu chorôb, ktoré by súbežne znamenali zlepšenie prenosu zo zvieraťa na človeka alebo lepšie výrobné procesy, ako aj pomoc pri pokroku smerom k nahradeniu zvierat používaných v biomedicínskom výskume vo všeobecnosti.
Zatiaľ čo potenciál využitia prístupov, ktoré nevyužívajú zvieratá na výrobu, vývoj a testovanie nových zdravotníckych technológií je obrovský, viac dôkazov a vysokokvalitných údajov na hodnotenie ich výkonnosti v porovnaní so zavedenými prístupmi založenými na zvieratách pre konkrétnu aplikáciu (ako napr. výrobného procesu, primárnej farmakológie alebo hodnotenia rizík novej generácie – NGRA) a na ich validáciu priemysel a regulačné orgány vyžadujú implementáciu týchto alternatívnych prístupov do výskumu a vývoja a rozhodovacích procesov. Okrem toho tvorcovia politík požadujú veľké množstvo aktuálnych, vysokokvalitných vedomostí, aby mohli informovať o príslušných zdravotných politikách a zabezpečiť dlhodobý cieľ úplného prechodu k prístupom bez použitia zvierat.

Ponuka do konzorcia: Belgická spoločnosť ALTERTOX
Ponúkaná expertíza: Communication, dissemination, training, public affairs, public outreach, policy
Link:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2023-05-01

CENTRUM ROZVOJA SZU:

 

 • zabezpečuje tvorbu, prípravu a administratívnu podporu projektov zameraných na podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, inovácií a rozvoja SZU počas celého životného cyklu projektov a tvorí kontaktný bod pre projekty na SZU;
 • samostatne implementuje a podieľa sa na implementácii medzinárodných, národných a rezortných projektov a programov, vrátane implementácia Rezidentského štúdia MZ;
 • poskytuje centrálne služby v oblasti projektovej podpory v rámci grantových schém, štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových projektov;
 • administratívne zabezpečuje činnosť Komisie pre vnútorné granty a vedie agendu vnútorných grantov SZU;
 • pripravuje a spracováva súhrnné analytické materiály, podklady a stanoviská k aktivitám súvisiacim s rozvojom SZU a príslušnou legislatívou, vrátane podpory pri vytváraní partnerstiev a zmluvných vzťahov s relevantnými partnermi a tretími stranami;
 • zabezpečuje prenos poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SZU (transfer technológií) do praxe a koordináciu ochrany duševného vlastníctva SZU;
 • samostatne spolupracuje v zverených oblastiach s kontrolnými orgánmi SR a EÚ (prípadne aj inými zahraničnými kontrolnými organizáciami) a pripravuje pre nich súhrnné a prehľadové podklady a materiály;
 • spolupracuje vo zverených rozvojových oblastiach za stranu SZU s príslušnými inštitúciami a organizáciami v rámci SR a zahraničia a systematicky vyhľadáva nové možnosti spolupráce.

Mgr. Barbora Šujanová

Vnútorné granty

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 21. 1. 2022
Dátum uzavretia Výzvy: 21. 2. 2022

 

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

 1. do podateľne SZU na adresu Centra pre podporu projektov v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa
 2. a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk.

Ako sa zapojiť – Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

Pred podaním projektu prosíme vyplniť a odovzdať Projektový zámer.

Dokumenty

 • projektový zámer – námet (DOC, PDF)

Aktuálne grantové výzvy nájdete na:

aktuálne výzvy

Riešené projekty na SZU v rokoch 2010-2022

 • Zahraničné projekty riešené na SZU od 2010-2023 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2021 [ PDF ]
 • Zoznam schválených vnútorných grantov v roku 2022 [ PDF ]

Aktuálne výzvy

Môžete použiť vyhľadávanie:

Establishing a Center for the Advancement of Substance Use Disorder (SUD) Pharmacotherapeutics (U54 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Establishing a Center for the Advancement of Substance Use Disorder (SUD) Pharmacotherapeutics (U54 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 30.5.2024 Dátum ukončenia: 14.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je zriadiť centrum, ktoré vzdeláva a mentoruje výskumných pracovníkov v oblasti formálneho vývoja produktov pre nové farmakoterapeutiká pri poruchách užívania látok…

Zobraziť viac

Early-Stage Dissemination and Implementation Research in Communication Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Early-Stage Dissemination and Implementation Research in Communication Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.5.2024 Dátum ukončenia: 12.10.2024 Účel projektu: na výskumné projekty v počiatočnom štádiu šírenia a implementácie (D&I) v oblastiach poslania NIDCD, ktorými sú sluch, rovnováha, chuť, čuch, hlas, reč a jazyk. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DC-24-008.html#_Section%20III.%20Eligibility%20Information

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 29.5.2024 Dátum ukončenia: 10.10.2026 Účel projektu: Táto výzva vyhľadáva žiadosti využívajúce zvieracie modely, ktoré spájajú transdisciplinárne tímy a majú za cieľ 1) vyvinúť, validovať a aplikovať špičkové nástroje a…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.5. 2024 Dátum ukončenia: 10.10.2026 Účel projektu: Výzva je zameraná na kvantifikáciu a synchronizáciu mozgu (NOFO), hľadá žiadosti, ktoré spájajú transdisciplinárne tímy a ich cieľom je 1) vyvinúť, overiť a…

Zobraziť viac

Access and Manipulation of Brain Cell Subtypes Implicated in Aging and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Not allowed)

Názov projektu: Access and Manipulation of Brain Cell Subtypes Implicated in Aging and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Not allowed) Dátum vydania: 16.5.2024 Dátum ukončenia: 8.10.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva aplikácie, ktoré navrhujú inovatívne stratégie na zacielenie a manipuláciu s podtypmi mozgových buniek, ktoré sa menia v dôsledku starnutia, Alzheimerovej choroby…

Zobraziť viac

Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01)

Názov projektu: Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01) Dátum vydania: 3.5.2024 Dátum ukončenia: 30.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vydáva Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), Centrum veterinárnej medicíny (CVM) a žiada o grant na výskumný projekt (R01) inštitúcie alebo organizácie, ktoré navrhujú vyvinúť alebo podporiť rozvoj určené nové liečivá…

Zobraziť viac

Advancing HIV service delivery through pharmacies and pharmacists (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing HIV service delivery through pharmacies and pharmacists (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.4.2024 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si výskum, ktorého cieľom je skvalitniť, transformovať a rozšíriť poskytovanie testov na HIV, prevenciu a starostlivosť prostredníctvom lekárnikov a lekární v USA a/alebo v…

Zobraziť viac

Advancing HIV service delivery through pharmacies and pharmacists (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing HIV service delivery through pharmacies and pharmacists (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.4.2024 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si výskum, ktorého cieľom je skvalitniť, transformovať a rozšíriť poskytovanie testov na HIV, prevenciu a starostlivosť prostredníctvom lekárnikov a lekární v USA a/alebo v…

Zobraziť viac

Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.4.2024 Dátum ukončenia: 25.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je využiť archivované údaje o HIV/AIDS a zbierky biovzoriek na vytvorenie nových výskumných otázok a zistení týkajúcich sa epidemiológie,…

Zobraziť viac

Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum na identifikáciu a charakterizáciu interakcie medzi hormonálnou terapiou a antiretrovírusovými liekmi (ARV) používanými na liečbu a prevenciu HIV a koinfekcií. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-018.html

Zobraziť viac

Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 21.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podpora míľnikových projektov zameraných na vývoj a využívanie nových prediktívnych modelov, testov, nástrojov a/alebo platforiem založených na penetrácii a efluxe malých…

Zobraziť viac

Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.4.2024 Dátum ukončenia: 19.4.2027 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú komunite žiadateľov, že môžu byť dostupné finančné prostriedky na žiadosti na základe prezidentom vyhlásenej katastrofy podľa Staffordovho zákona, stavu núdze v oblasti verejného zdravia vyhláseného tajomníkom,…

Zobraziť viac

Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 17.4.2024 Dátum ukončenia: 14.6.2025 Účel projektu: NIMH hľadá uchádzačov pre pilotný výskum na prispôsobenie, optimalizáciu a testovanie empiricky podporovaných behaviorálnych intervencií, ktoré riešia bežné problémy so spánkom u dospievajúcich a mladých dospelých s alebo s rizikom poruchy duševného…

Zobraziť viac

Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.4.2024 Dátum ukončenia: 16.8.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) hľadá uchádzačov, ktorí koordinujú úsilie súčasne charakterizovať účinky neuromodulácie na mozgové okruhy a správanie súvisiace s poruchou užívania látok (SUD)…

Zobraziť viac

Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.4.2024 Dátum ukončenia: 5.10.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) má za cieľ žiadať aplikácie, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje fenotypy relevantné…

Zobraziť viac

 Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 18.8.2024 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto NOFO je podporiť vývoj a testovanie technológií prispôsobiteľných zmenám súvisiacim so starnutím u starších dospelých (vo veku 65 rokov alebo starších) s T1D s cieľom zlepšiť manažment cukrovky a kvalitu života. Starší…

Zobraziť viac

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 3.4.2024 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi dvoma alebo viacerými existujúcimi…

Zobraziť viac

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli nové prístupy alebo aplikovali existujúce prístupy novými spôsobmi na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom je rozšíriť…

Zobraziť viac

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli prieskumné, veľmi nové nové prístupy alebo inovatívne aplikácie existujúcich prístupov na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom…

Zobraziť viac

Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.3.2024 Dátum ukončenia: 9.7.2024 Účel projektu: Národné centrum pre doplnkové a integrované zdravie (NCCIH) s Úradom pre doplnky stravy (ODS) žiadajú o žiadosti o pokračovanie zavedeného výskumného zdroja nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), ktorý pozostáva zo surových a metaúdajov z…

Zobraziť viac

Optimizing Health of Children and Adolescents with Perinatal HIV Exposure (U19 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Optimizing Health of Children and Adolescents with Perinatal HIV Exposure (U19 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti o účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu iniciatívy Optimalizácia zdravia detí a dospievajúcich s perinatálnym vystavením HIV. Cieľom tohto NOFO je generovať…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Data Archives for the BRAIN Initiative (R24 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Data Archives for the BRAIN Initiative (R24 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 25.6.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj webovo dostupných archívov na zachytávanie, ukladanie a spravovanie údajov súvisiacich s  aktivitami Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative. Tímy pre archívy údajov budú spolupracovať s výskumnou…

Zobraziť viac

Technologies and Assays for Therapeutic Genome Editing INDs (U01, Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Technologies and Assays for Therapeutic Genome Editing INDs (U01, Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.3.2024 Dátum ukončenia: 27.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o optimalizáciu a charakterizáciu technológií a testov s potenciálom na využitie a prijatie v regulačných podaniach terapeutík na úpravu genómu. Viac…

Zobraziť viac

Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.4.2024 Dátum ukončenia: 19.12.2024 Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily,…

Zobraziť viac

Limited Interaction Targeted Epidemiology: Epidemiology of Transmission and Treatment of HIV Among People Who Are at Increased Risk for HIV Infection in Latin America (LITE-LA) (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Limited Interaction Targeted Epidemiology: Epidemiology of Transmission and Treatment of HIV Among People Who Are at Increased Risk for HIV Infection in Latin America (LITE-LA) (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť vyšetrovateľov, ktorí vytvoria veľké, elektronicky generované kohorty v Latinskej Amerike z…

Zobraziť viac

Strategies for Controlled Release of HIV Vaccines (SCORE-H) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Strategies for Controlled Release of HIV Vaccines (SCORE-H) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na produkty s cieľom pokročiť v stratégiách vakcín s riadeným uvoľňovaním na zlepšenie imunitných reakcií na prevenciu, liečbu a vyliečenie HIV a vyvinúť zjednodušené alebo…

Zobraziť viac

Priority HIV/AIDS Research within the Mission of NIDDK (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Priority HIV/AIDS Research within the Mission of NIDDK (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.3.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa snaží stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci misie Národného inštitútu pre diabetes a choroby tráviaceho traktu a obličiek (NIDDK), ktoré je v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS…

Zobraziť viac

Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required)

Názov projektu: Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required) Dátum vydania: 31.1.2024 Dátum ukončenia: 28.6.2024 Účel projektu: Sodium-glukózový kotransportér-2 inhibítory (SGLT2i), ktoré boli vyvinuté na liečbu diabetu 2. typu (T2D), majú významné ochranné účinky pri ochoreniach srdca a obličiek u ľudí s diabetom…

Zobraziť viac

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je žiadať aplikácie navrhujúce mechanistický transdisciplinárny výskum na zvieracích modeloch, ktorý integruje prístupy naprieč sociálnou/kognitívnou neurovedou s perspektívami z oblastí s komplementárnymi prístupmi k štúdiu sociálneho správania, s…

Zobraziť viac

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Basic Experimental Studies with Humans (BESH) Required)

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Basic Experimental Studies with Humans (BESH) Required) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce štúdie, ktoré spĺňajú definíciu NIH pre základné experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí (BESH) a pozostávajú z mechanistického, transdisciplinárneho výskumu sociálneho správania a jeho…

Zobraziť viac

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce mechanistický, transdisciplinárny výskum sociálneho správania a jeho vzťahov s nástupom, trajektóriou a vplyvom porúch užívania látok (SUD) a komorbidít. Toto NOFO je určené na…

Zobraziť viac

NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 14.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o spoluprácu pri realizácii vysokorizikových klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim a mechanistických štúdií spojených s vysokorizikovými klinickými skúškami. Mechanistická práca v klinických skúškach môže mať veľkú hodnotu, pretože podporuje pochopenie ľudských chorôb…

Zobraziť viac

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Zobraziť viac

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Zobraziť viac

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.1.2024 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu pri presadzovaní výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť výskum rakoviny…

Zobraziť viac

Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.2.2024 Dátum ukončenia: 29.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je povzbudiť vyšetrovateľov, aby vykonávali translačné aktivity a malé klinické štúdie s cieľom pokročiť vo vývoji nízkorizikových terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti podporované v tomto programe…

Zobraziť viac

Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 20.2.2024 Dátum ukončenia: 18.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporí projekty, ktoré navrhujú mechanické štúdie, ktoré zmenia naše chápanie používania viacerých látok v závislosti. Tieto prieskumné projekty založené na hypotézach môžu skúmať mechanizmy použitia polylátok na…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Scaled reagent resources for brain cell type-specific access across vertebrate species (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Scaled reagent resources for brain cell type-specific access across vertebrate species (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.2.2024 Dátum ukončenia: 18.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) od NIH Brain Research prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je určené na podporu rozširovania reagencií špecifických pre molekulárny alebo genetický prístup mozgových buniek na štúdium…

Zobraziť viac

Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.12.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými…

Zobraziť viac

Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.12.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými…

Zobraziť viac

Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať aplikácie Cooperative Agreement (U24) na pokročilý vývoj a vylepšenie nových informačných technológií s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu a interpretáciu údajov v…

Zobraziť viac

Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo…

Zobraziť viac

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Toto NOFO pozýva aplikácie na priesečník HIV a starnutia tým, že navrhuje výskum, ktorého cieľom je splniť nasledujúce ciele: 1) Zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia prostredníctvom infekcie HIV a jej liečby; a 2)…

Zobraziť viac

Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (NOFO) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie pri objavení chemických sond in vivo pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Zobraziť viac

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) žiada Národný onkologický inštitút (NCI) výskumné projekty, ktoré realizujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II)…

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami NCI divízie prevencie rakoviny a/alebo divízie NCI pre kontrolu…

Zobraziť viac

Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 13.8.2024 Účel projektu: Existuje praktická potreba vyvinúť zjednodušené verzie intervencií v oblasti duševného zdravia pre mladých ľudí žijúcich s HIV (YLWH), ktoré možno reálne implementovať a rozšíriť v krajinách s…

Zobraziť viac

Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.12.2023 Dátum ukončenia: 24.2.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa zameriava na podporu výskumných programov, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na inventarizáciu, registráciu a molekulárny profil…

Zobraziť viac

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…

Zobraziť viac

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…

Zobraziť viac

Omics Phenotypes Related to Down Syndrome for the INCLUDE Project (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Omics Phenotypes Related to Down Syndrome for the INCLUDE Project (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva aplikácie na zaslanie vzoriek do zdrojov podporovaných projektom NIH INCLUDE (INvestigation of Co-occurring conditions during the Lifespan to Understand Down syndromeE) na generovanie…

Zobraziť viac

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI U01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak…

Zobraziť viac

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak urýchliť…

Zobraziť viac

Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva vyžaduje žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na počiatočný vývoj vysoko inovatívnych technológií, ktoré zlepšujú kvalitu vzoriek používaných na výskum rakoviny alebo klinickú starostlivosť. To zahŕňa…

Zobraziť viac

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.11.2023 Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Výzva sa zameriava sa na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne prístupy k zníženiu prenatálnemu vystaveniu…

Zobraziť viac

Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.11.2023 Dátum ukončenia: 24.11.2026 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú príjemcom ceny NIH, že sú k dispozícii finančné prostriedky na žiadosti o revíziu na podporu rozšírenia existujúcich projektov a/alebo programov v rámci udeľujúceho inštitútu…

Zobraziť viac

Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na ďalší vývoj a validáciu vznikajúcich technológií, ktoré ponúkajú nové…

Zobraziť viac

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne…

Zobraziť viac

Cooperative Agreement for In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cooperative Agreement for In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (U01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 4.2.2025 Účel projektu: Táto výzva je zameraná na podporu vysokorizikových klinických skúšok na vývoj in vivo štrukturálnych a funkčných zobrazovacích technológií s vysokým rozlíšením pre živé ľudské vnútorné ucho. Navrhované projekty by sa mali zamerať na…

Zobraziť viac

In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (R01 Clinical Trial optional)

Názov projektu: In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (R01 Clinical Trial optional) Dátum ukončenia: 4.2.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj in vivo štrukturálnych a funkčných zobrazovacích technológií s vysokým rozlíšením pre živé ľudské vnútorné ucho. Navrhované projekty by sa mali zamerať na zlepšenie rozlíšenia súčasných zobrazovacích techník alebo vývoj nových…

Zobraziť viac

Phased Research to Support Substance Use Epidemiology, Prevention, and Services Studies (R61/R33 Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Phased Research to Support Substance Use Epidemiology, Prevention, and Services Studies (R61/R33 Clinical Trials Optional) Dátum ukončenia: 14.9.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť translačný výskum naprieč epidemiológiou, službami v oblasti závislostí a prevencie, aby sa v konečnom dôsledku znížilo zaťaženie verejného zdravia spojené s užívaním látok. Toto NOFO podporuje výskum, ktorý…

Zobraziť viac

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o malý výskumný grant (R03), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Tieto žiadosti by sa mali týkať malých, samostatných výskumných projektov, ako…

Zobraziť viac

Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je vyvinúť technológie na zlepšenie poskytovania farmakologického, génového alebo iného nákladu pre mechanistický alebo terapeutický výskum HIV a poruchy užívania látok…

Zobraziť viac

Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je získať žiadosti o výskum zameraný na objasnenie účinku HIV a/alebo antiretrovírusovej terapie na rast, vývoj a fungovanie placenty u tehotných jedincov užívajúcich/zneužívaných látok, vplyv placentárnych abnormalít na…

Zobraziť viac

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.8.2026 Účel projektu: Sieť Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN) očakáva prihlášky od neurovedeckých výskumníkov, ktorí hľadajú podporu pri napredovaní svojich projektov na objavovanie a vývoj liekov s malými molekulami na kliniku. Účastníci…

Zobraziť viac

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o grant na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie využívajúce buď jednoduché alebo zmiešané metódy, ktoré…

Zobraziť viac

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Cieľom výzvy je pozvať žiadosti o grant na výskumný projekt (R01), ktoré navrhujú štúdium etických, právnych a sociálnych dôsledkov (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie s použitím jednej alebo zmiešanej metódy. Prístupy môžu…

Zobraziť viac

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Zobraziť viac

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Zobraziť viac

Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 5.12.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tejto výzvy má Národný onkologický inštitút v úmysle podporiť základný a translačný výskum, ktorý bude viesť vývoj profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti herpesvírusu proti Kaposiho sarkómu (KSHV). Profylaktická vakcína proti KSHV by…

Zobraziť viac

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 8.1.2028 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD.…

Zobraziť viac

Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 20.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je…

Zobraziť viac

Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 17.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých…

Zobraziť viac

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.10.2026 Účel projektu: Táto výzva podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) so žiadosťami o revíziu (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od…

Zobraziť viac

Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2 Dátum ukončenia: 14.10.2028 Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného…

Zobraziť viac

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa…

Zobraziť viac

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) na liečbu porúch súvisiacich s užívaním látok (SUD) a poruchami užívania látok (SUD) –…

Zobraziť viac

Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Táto výzva podporí vysoko rizikové štúdie s vysokým dopadom, ktoré 1) vyvíjajú alebo aplikujú nové nástroje alebo technológie alebo 2) testujú nové hypotézy na…

Zobraziť viac

HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporovať viaczložkové, multidisciplinárne projekty, ktoré sa zaoberajú vedeckými otázkami relevantnými pre výskum objavovania profylaktickej vakcíny proti AIDS. Môže byť zahrnuté rozsiahle hodnotenie koncepcií vakcín na modeloch primátov (okrem človeka). Viac informácii o projekte:…

Zobraziť viac

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) a neurobiologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na NIBS súvisiace s poruchou užívania látok (SUD), ktoré môžu predchádzať…

Zobraziť viac

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporovať žiadosti pre vývoj nových teórií a metód, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ako genetické a negenetické faktory prispievajú ku komplexnej variabilite vlastností medzi jednotlivcami, rodinami…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Zobraziť viac

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Zobraziť viac

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.9.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, aby porozumeli faktorom, ktoré ovplyvňujú prijímanie a dodržiavanie a trvalé používanie biomedicínskych možností prevencie HIV, aby informovali a…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 16.6.2026 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti pre jedinečné a inovatívne nahrávacie a/alebo modulačné technológie, ktoré sú v najskoršom štádiu vývoja, vrátane nových a netestovaných nápadov, ktoré sú…

Zobraziť viac

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.9.2023 Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti od výskumných inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), aby poskytli vyšším administrátorom z týchto inštitúcií…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Zobraziť viac

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2923 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Zobraziť viac

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship to Promote Diversity in Health-Related Research (Parent F31-Diversity)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship to Promote Diversity in Health-Related Research (Parent F31-Diversity) Dátum vydania: 12.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tejto ceny Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individuálne preddoktorské štipendium na podporu diverzity vo výskume súvisiaceho so zdravím je zvýšiť rozmanitosť pracovnej…

Zobraziť viac

Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o financovaní (NOFO) podporuje vývoj počiatočných alebo nových úložísk údajov a databáz znalostí, ktoré by mohli byť cenné pre komunitu biomedicínskeho výskumu. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Zobraziť viac

Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je určené na podporu zavedených úložísk biomedicínskych údajov a databáz znalostí ako samostatných zdrojov, ktoré preukázali vplyv a majú potenciál pre trvalý prínos pre…

Zobraziť viac

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva National Cancer Institute (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Zobraziť viac

IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.8.2023 Dátum ukončenia: 10.10.2025 Účel projektu: Účelom programu Institutional Development Award (IDeA) Clinical and Translational Research Network (CTR-N) je podpora biomedicínskych výskumných kapacít v štátoch IDeA, ktoré vykonávajú významnú úroveň klinického a translačného výskumu, aby ďalej posilňovali svoju…

Zobraziť viac

HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2023 Dátum ukončenia: 31.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporovať objavovanie, vývoj a overovanie…

Zobraziť viac

Population Approaches to Reducing Alcohol-related Cancer Risk (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Population Approaches to Reducing Alcohol-related Cancer Risk (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť výskum interdisciplinárnych populačných prístupov k zvýšeniu povedomia o vzťahu medzi alkoholom a rizikom rakoviny, porozumeniu a zmenám spoločenských noriem súvisiacich s konzumáciou alkoholu, vývoju…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Understanding Individual Differences in Human Pain Conditions (R01 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Understanding Individual Differences in Human Pain Conditions (R01 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 7.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa snaží podporiť výskum zameraný na holistické pochopenie rozdielov medzi jednotlivcami alebo medzi ľuďmi v podmienkach bolesti u ľudí, so zameraním na „zdravie celého človeka“…

Zobraziť viac

Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v súvislosti s rakovinou, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať…

Zobraziť viac

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Senior Fellowship (Parent F33)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Senior Fellowship (Parent F33) Dátum vydania: 22.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: National Institutes of Health (NIH) udeľuje štipendiá pre individuálnych výskumných pracovníkov pre skúsených vedcov, ktorí chcú urobiť veľké zmeny v smerovaní svojej výskumnej kariéry alebo ktorí si želajú rozšíriť svoje vedecké zázemie…

Zobraziť viac

Assay development and screening for discovery of chemical probes, drugs or immunomodulators (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Assay development and screening for discovery of chemical probes, drugs or immunomodulators (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať výskum v oblasti objavovania a vývoja nových malých molekúl pre rakovinu. Molekuly objavené…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R34 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s…

Zobraziť viac

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaný klinickou skúškou R01 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Zobraziť viac

Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.8.2023 Dátum ukončenia: 6.8.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť prieskumný výskum a predbežné zásahy na riešenie vzájomne súvisiacich a zložených kontextových faktorov, ktoré prispievajú k užívaniu látok…

Zobraziť viac

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými sú inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Zobraziť viac

Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 20.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré spájajú nezávislé protokoly pre klinické skúšky…

Zobraziť viac

Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2023 Dátum ukončenia: 5.12.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj komplexnej a dobre definovanej stratégie vývoja produktov pre ďalšiu generáciu liečby HIV a komorbidít spojených s HIV, koinfekcií a komplikácií a preventívnych stratégií pre HIV…

Zobraziť viac

Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o projekty na rozšírenie, zlepšenie alebo transformáciu užitočnosti modelov rakoviny cicavcov a nádorov pre translačný výskum.…

Zobraziť viac

Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2023 Dátum ukončenia: 6.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti na urýchlenie zavedenia účinných a spoľahlivých biomarkerov Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) na použitie pri liečbe/objavovaní…

Zobraziť viac

Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je urýchliť vývoj zariadení na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokračujúci pokrok v technológiách ponúka bezprecedentné príležitosti na vývoj neuromodulačných alebo neurofyziologických zariadení, ktoré sú bezpečnou a…

Zobraziť viac

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom ocenenia Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Preddoctoral Fellowship (Parent F31) je umožniť nádejným preddoktorským študentom získať individualizované, mentorované výskumné školenia od vynikajúcich sponzorov fakulty a zároveň vykonávať…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…

Zobraziť viac

Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať preklad vedeckých objavov a inžinierskeho vývoja v oblasti zobrazovania, vedy o údajoch a/alebo spektroskopických technológií…

Zobraziť viac

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Zobraziť viac

Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 6.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov.…

Zobraziť viac

NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 6.5.2026 Účel projektu: Štúdia Adolescent Brain Cognitive DevelopmentSM (ABCD) je najväčšia longitudinálna štúdia vývoja mozgu a zdravia detí v USA, ktorá zbiera údaje od viac ako 11 000 detí z celej krajiny, začínajúc vo veku 9-10…

Zobraziť viac

Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov…

Zobraziť viac

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV a hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný…

Zobraziť viac

Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je hľadať žiadosti, ktoré skúmajú proteínové interakčné siete v mikrogliách infikovaných HIV a ako tieto interakcie hostiteľ-vírus prispievajú k zmenám bunkovej signalizácie špecifickým…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na identifikáciu nových cieľov, ktoré je možné podrobiť drogám, a objavenie optimalizovateľných sond na vývoj bezpečných a účinných…

Zobraziť viac

Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…

Zobraziť viac

Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať preklad vedeckých objavov a inžinierskeho vývoja v oblasti zobrazovania, vedy o údajoch a/alebo spektroskopických technológií…

Zobraziť viac

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Zobraziť viac

Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 6.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov.…

Zobraziť viac

NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 6.5.2026 Účel projektu: Štúdia Adolescent Brain Cognitive DevelopmentSM (ABCD) je najväčšia longitudinálna štúdia vývoja mozgu a zdravia detí v USA, ktorá zbiera údaje od viac ako 11 000 detí z celej krajiny, začínajúc vo veku 9-10…

Zobraziť viac

Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov…

Zobraziť viac

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV a hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný…

Zobraziť viac

Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je hľadať žiadosti, ktoré skúmajú proteínové interakčné siete v mikrogliách infikovaných HIV a ako tieto interakcie hostiteľ-vírus prispievajú k zmenám bunkovej signalizácie špecifickým…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na identifikáciu nových cieľov, ktoré je možné podrobiť drogám, a objavenie optimalizovateľných sond na vývoj bezpečných a účinných…

Zobraziť viac

Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Zobraziť viac

Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje výskum biológie vysoko dôveryhodných rizikových faktorov spojených s komplexnými poruchami mozgu so zameraním na intracelulárne, transcelulárne a obvodové substráty nervových funkcií. Na účely tohto NOFO…

Zobraziť viac

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Zobraziť viac

Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.6.2023 Dátum ukončenia: 4.3.2025 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti na vývoj informačných nástrojov na uľahčenie prijatia a vedeckého využitia referencie ľudského pangenómu, ktorý sa vyvíja a udržiava v rámci programu NHGRI Human Genome Reference Programme (HGRP). Dôraz pre túto RFA…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.6.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2027 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií® (BRAIN) je podporiť výskum, ktorý vyvinie a overí nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy…

Zobraziť viac

Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.6.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je žiadať žiadosti na vývoj softvéru na zlepšenie získavania, správy, analýzy, vizualizácie a šírenia údajov a znalostí pre výskum údajov o…

Zobraziť viac

Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria znalosti o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou…

Zobraziť viac

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi…

Zobraziť viac

NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 14.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje žiadostu, ktoré navrhujú dokončenie plánovania, návrhu a prípravy dokumentácie potrebnej na realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky, mali by sa…

Zobraziť viac

NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 26.5.2026 Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo…

Zobraziť viac

Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 9.7.2026 Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vykonáva vysoko výkonnú genotypizáciu a sekvenovanie a podporuje štatistické genetické služby určené na 1) identifikáciu génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú…

Zobraziť viac

Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.5.2023 Dátum ukončenia: 4.4.2026 Účel projektu: NICHD má najmodernejšie zariadenie chemickej syntézy a optimalizácie na pokrok vo vývoji nehormonálnej antikoncepcie a produktov súvisiacich s reprodukčným zdravím. Toto zariadenie má schopnosti a kapacitu pre predklinické služby vrátane štúdií umožňujúcich oslobodenie od vyšetrovacích zariadení (IDE) alebo výskumných nových liekov (IND)…

Zobraziť viac

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.5.2023 Dátum ukončenia: 19.7.2023 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinickej skúšky R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu (AUD); v rámci tohto zamerania sa…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.5.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania v rámci iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť žiadosti, ktoré budú vyvíjať a overovať nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy a manipulácie…

Zobraziť viac

HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu:HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 12.5.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: NOFO sa snaží rozšíriť súbor nástrojov na prevenciu HIV/AIDS medzi populáciami ovplyvnenými alkoholom s radom vzorcov epizodického a dlhodobého užívania a súvisiacich behaviorálnych a biologických rizík pre získanie HIV. To zahŕňa integráciu účinných preventívnych a liečebných zásahov s pochopením preklenujúceho rámca na zníženie výskytu nových infekcií uľahčením prierezového…

Zobraziť viac

HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2023 Dátum ukončenia: 9.12.2025 Účel projektu: Cieľom tohto programu je podporovať miestne relevantný výskum v kritických oblastiach neprenosných chorôb spojených s HIV (NCD) v inštitúciách krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), posilniť výskumnú kapacitu a vybudovať sieť výskumníkov v rámci krajín s nízkymi a strednými príjmami…

Zobraziť viac

Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto znovu vydaného Oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vysoko rizikový, vysoko účinný a skorý výskum očkovacích prístupov s cieľom zabrániť získaniu alebo prebiehajúcej infekcii HIV. V súlade s vysoko rizikovou a vysokoúčinnou…

Zobraziť viac

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Zobraziť viac

Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj a validáciu skríningových testov na objavenie overených výsledkov, ktoré možno použiť v budúcich snahách objavovania/vývoja liekov…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj informačných nástrojov na analýzu, vizualizáciu a integráciu údajov súvisiacich s iniciatívou BRAIN alebo na zlepšenie nášho chápania mozgu. V rámci programov…

Zobraziť viac

International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o vysoko prioritný, regionálne relevantný výskum infekčných chorôb medzinárodnými výskumníkmi v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Žiadateľské organizácie musia mať sídlo v zahraničných (mimo USA) krajinách…

Zobraziť viac

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Zobraziť viac

Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v kontexte rakoviny, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať pacientov,…

Zobraziť viac

Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Zobraziť viac

Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva na žiadosti o výskumné granty, ktoré navrhujú vývoj a hodnotenie nových rádioligandov pre…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32)

Názov projektu: BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32) Dátum vydania: 31.3.2023 Dátum ukončenia: 12.8.2025 Účel projektu: Účelom programu Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative Fellows (F32) je zlepšiť výskumnú prípravu nádejných postdoktorandov na začiatku ich postdoktorandského obdobia, ktorí majú potenciál stať sa produktívnymi výskumníkmi…

Zobraziť viac

Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť inovatívny výskum relevantný pre pokrok v chápaní účinkov zmeny klímy v rámci kontinua kontroly rakoviny, od etiológie rakoviny a rizík rakoviny cez…

Zobraziť viac

Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o epidemiologické a pozorovacie výskumné projekty o dlhodobých kardiopulmonálnych následkoch po liečbe tuberkulózy (TBC). Vyšetrovatelia by mali navrhnúť dodatočné testovanie a zber údajov v…

Zobraziť viac

NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto NOFO je oznámiť podporu pre hodnotné výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú výskumnými otázkami týkajúcimi sa ľudskej zubnej, orálnej alebo kraniofaciálnej (DOC) biológie a chorôb a stavov prostredníctvom analýzy…

Zobraziť viac

NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Program NIDA Avant-Garde Award za výskum HIV podporuje výnimočne kreatívnych vedcov, ktorí navrhujú štúdie s vysokým dopadom, ktoré otvárajú nové oblasti výskumu HIV v kontexte užívania látok a porúch užívania látok…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na optimalizáciu prístrojových a zariadení na zaznamenávanie a moduláciu nervových buniek a obvodov, na riešenie hlavných výziev a na umožnenie…

Zobraziť viac

BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na testovanie konceptu a vývoj nových technológií a nových prístupov k zaznamenávaniu a modulácii nervových buniek a obvodov, aby sa zaoberali…

Zobraziť viac

Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť translačný a klinický výskum s cieľom (1) napredovať v presnej medicíne u tehotných osôb, dojčiacich osôb a detí prostredníctvom vývoja nových nástrojov, modelov…

Zobraziť viac

Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Na uľahčenie genomického výskumu a šírenia svojich produktov NHGRI podporuje nové aj existujúce genómové zdroje, ktoré majú pre výskumnú komunitu preukázanú širokú hodnotu. Ocenenia v rámci tohto FOA podporia vývoj a distribúciu vysokohodnotných genómových zdrojov cenných pre…

Zobraziť viac

Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci vedeckých misií Národného inštitútu pre hluchotu a iné poruchy komunikácie (NIDCD). Žiadosti by sa mali týkať výskumu HIV/AIDS s…

Zobraziť viac

NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 7.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o multicentrické klinické štúdie zamerané na neurologické núdzové situácie. Úspešní žiadatelia budú spolupracovať a vykonávať skúšku v rámci siete NIH SIREN. Klinické koordinačné centrum SIREN (CCC) NIH…

Zobraziť viac

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a Dátum vydania: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu nového výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov…

Zobraziť viac

Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť inovatívny pilotný výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prospešné pre čo…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH hľadá najmä výskum, ktorý povedie…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.1.2023 Dátum ukončenia: 14.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim, ktoré si vyžadujú predĺžené obdobie projektu 6 alebo 7 rokov. Skúšky môžu mať akúkoľvek fázu, musia byť založené na hypotézach…

Zobraziť viac

In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti na fenotypizáciu a/alebo výskum kmeňov myší s embryonálnym letálnym knockoutom (KO), ktoré sa generujú…

Zobraziť viac

Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva žiadosti o granty na výskumné projekty (R21), ktoré podporujú inovatívny výskum na optimalizáciu prevencie a starostlivosti o HIV. Žiadosti môžu zahŕňať nové základné alebo aplikované behaviorálne a sociálne vedy na…

Zobraziť viac

Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva na žiadosti o granty na výskumné projekty (R34), ktoré navrhujú formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií; formatívny realizačný výskum na informovanie o prispôsobení intervencií…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej fáze vývoja liečby.…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Spoločný fond NIH založil program Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (Kids First) s cieľom vyvinúť zdroj údajov z pediatrického výskumu vyplnený genómovou sekvenciou a fenotypovými…

Zobraziť viac

Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.12.2022 Dátum ukončenia: 6.11.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby…

Zobraziť viac

Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať…

Zobraziť viac

NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne…

Zobraziť viac

NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 30.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o implementáciu intervenčných klinických štúdií na viacerých miestach (všetky fázy) iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky a mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIA. Informácie o misii NIA nájdete…

Zobraziť viac

Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Secondary Analysis of Existing Datasets in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti R21, ktoré navrhujú vykonať sekundárne analýzy pomocou existujúcich súborov údajov o ľuďoch v oblastiach relevantných pre vedeckú misiu Národného inštitútu pre srdcové, pľúcne, krvné choroby a poruchy spánku…

Zobraziť viac

Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu:Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 10.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskumné granty zamerané na vývoj mikrofyziologických systémov odvodených z ľudských buniek (MPS) novej generácie a súvisiacich testov, ktoré replikujú komplexné architektúry a fyziológiu nervového systému so zlepšenou presnosťou oproti súčasným možnostiam. Očakáva sa, že podporené projekty…

Zobraziť viac

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Názov výzvy: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Cieľ výzvy: Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov. Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300 tisíc, čo predstavuje približne 5 % obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Podľa údajov za rovnaké obdobie má…

Zobraziť viac

Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Názov výzvy: Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja Cieľ výzvy: Cieľom je podporiť riešenie výskumných projektov schválených a financovaných v rámci APVV, a to formou možnosti nákupu infraštruktúry a technického vybavenia (kapitálové výdavky). Podpora projektov bude možná dvoma spôsobmi: – podaním žiadosti o „booster“, pre už schválené projekty zo všeobecnej výzvy v…

Zobraziť viac

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Názov výzvy: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov Cieľ výzvy: Slovensko dlhodobo čelí úniku mozgov a nedostatočnej strategickej podpore excelentných výskumníkov. Cieľom tejto výzvy je pritiahnuť a podporiť špičkových výskumníkov pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku, a tým tento trend obrátiť. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného tímu. Výzva je otvorená pre…

Zobraziť viac

Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4

Názov výzvy: Štipendiá pre výskumníkov1 R2-R4 Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska alebo zo zahraničia pri realizácii výskumu na Slovensku. Projekt podáva výskumník prostredníctvom výskumnej inštitúcie. Oprávnenými nákladmi pre kategóriu R2 sú: – mzdové náklady (3 336 €/mesiac) – náklady na rodinu (500 €/mesiac) – variabilná zložka podľa rodinného statusu (môže…

Zobraziť viac

Digitálne vouchere

Názov výzvy: Digitálne vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch. Široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispieva k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom mení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom. Maximálna…

Zobraziť viac

Inovačné vouchere

Názov výzvy: Inovačné vouchere Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na…

Zobraziť viac

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. €

Názov výzvy: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce15-30 mil. € Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku pre výskumné inštitúcie, ktorý bude reflektovať uvedenú spoluprácu. Podmienkou je, že prostriedky zo súkromným zdrojov boli určené…

Zobraziť viac

Transformačné a inovačné konzorciá

Názov výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá Cieľ výzvy: V rámci výzvy bude podporené zriadenie a fungovanie kooperatívnych Transformačných a inovačných konzorcií (ďalej len „konzorciá“). Strategickým cieľom výzvy je transformácia a zvýšenie pridanej hodnoty celých odvetví alebo ich častí prostredníctvom podpory úzkej spolupráce medzi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a to v spolupráci…

Zobraziť viac

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Názov výzvy: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma…

Zobraziť viac

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Názov výzvy: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré úspešne prešli hodnotením a/alebo získali v Horizonte Európa Známku Excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívnu známku kvality. Podpora je zameraná na tieto výzvy v rámci Horizontu…

Zobraziť viac

ERC Visiting granty

Názov výzvy: ERC Visiting granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť participáciu excelentných výskumníkov1 zo Slovenska vo výskumných tímoch držiteľov ERC grantov. V rámci výzvy sa poskytnú štipendiá na max. 6 mesiacov, ktoré umožnia participovať na ERC projekte, a tak zvýšiť možnosť získania takéhoto projektu. Podmienkou je, že prijímateľ visiting grantu musí fyzicky participovať v tíme…

Zobraziť viac

Preklenovacie ERC granty

Názov výzvy: Preklenovacie ERC granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je: podporiť kvalitné žiadosti, ktoré nezískali financovanie v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní, motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. V rámci výzvy môžu požiadať o preklenovací…

Zobraziť viac

Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Názov výzvy: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť slovenské organizácie, ktoré boli žiadateľmi o projekty v rámci programu Horizont Európa, a tým: zvýšiť počet podávaných projektov s účastníkmi zo Slovenska, zvýšiť počet koordinujúcich inštitúcií zo Slovenska, motivovať výskumníkov/výskumníčky z inštitúcií na Slovensku, aby sa vo väčšej miere zapájali do prípravy…

Zobraziť viac

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC

Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných…

Zobraziť viac

Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Rýchly pokrok v genotypizácii a technológiách sekvenovania novej generácie viedol k identifikácii genetických variantov, ktoré sú spojené so širokou škálou vrodených chýb vrátane štrukturálnych vrodených chýb (SBD), intelektuálnych vývojových porúch…

Zobraziť viac

Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.6.2021 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Ocenenie National Cancer Institute (NCI) Method to Extend Research in Time (MERIT) (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu výskumníkom v ranom štádiu (ESI), ktorí sa kvalifikujú na konverziu na základe získania…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť…

Zobraziť viac

Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.6.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na mechanizmy citlivosti a tolerancie, ktoré sú základom rozvoja poruchy užívania alkoholu. Zámerom tohto FOA je: (1) vyvinúť hypotézy o bunkových, molekulárnych alebo sieťových mechanizmoch, ktoré regulujú citlivosť a…

Zobraziť viac

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Zobraziť viac

Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o široké spektrum výskumných snáh v oblasti výpočtovej genomiky, vedy o údajoch, štatistiky a bioinformatiky, ktoré sú relevantné pre jednu alebo…

Zobraziť viac

Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum vydania: 2.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania podporuje žiadosti o malý výskumný grant (R03) na uľahčenie vstupu vyšetrovateľov do oblasti neurozobrazovania, vrátane nových nezávislých vyšetrovateľov, ako aj etablovaných vyšetrovateľov, ktorí sa…

Zobraziť viac

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 17.8.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Zobraziť viac

Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Basic Research in Cancer Health Disparities (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty od vyšetrovateľov, ktorí majú záujem o vykonávanie základného, ​​mechanického výskumu biologických/genetických príčin rozdielov v zdraví rakoviny. Tieto granty výskumných projektov (R01) budú podporovať inovatívne…

Zobraziť viac

Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Utilizing the PLCO Biospecimens Resource to Bridge Gaps in Cancer Etiology and Early Detection Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.9.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) predloženie žiadostí, ktoré navrhujú pokročiť vo výskume etiológie rakoviny a biomarkerov včasnej detekcie,…

Zobraziť viac

AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: AIDS-Science Track Award for Research Transition (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.9.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží uľahčiť vstup nových nezávislých vyšetrovateľov a vyšetrovateľov na začiatku kariéry do oblasti výskumu užívania drog a porúch užívania drog a HIV/AIDS. Táto FOA, cena AIDS-Science Track Award…

Zobraziť viac

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.9.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH sa snaží najmä o výskum,…

Zobraziť viac

Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Characterization of Cancer Therapy-induced Adverse Sequelae and Mechanism-based Interventional Strategies (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.9.2021 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť spoločné výskumné projekty určené na riešenie nepriaznivých následkov liečby rakoviny, ktoré pretrvávajú a stávajú sa chronickými komorbiditami alebo sa vyvíjajú ako…

Zobraziť viac

Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Grants in Cancer Control (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.10.2021 Dátum ukončenia: 9.10.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) podporuje Národný inštitút pre rakovinu (NCI) predloženie žiadostí o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty kontroly rakoviny úpravou správania, skríningu a porozumením etiologickým faktorom,…

Zobraziť viac

Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je 1) pozvať žiadosti o granty na výskum, ktoré umožnia zber pilotných údajov na podporu testovania v počiatočnom štádiu sľubných…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Drug Abuse Research Using Existing Data (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.1.2022 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti navrhujúce inovatívnu analýzu existujúcich spoločenských vied, behaviorálnych, administratívnych a neuroimagingových údajov na štúdium etiológie a epidemiológie správania sa užívanej látky (definované…

Zobraziť viac

Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory/Developmental Bioengineering Research Grants (EBRG) (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania orientovaného na inžinierstvo (FOA) je podporiť predkladanie žiadostí o prieskumné/vývojové granty na bioinžinierstvo (EBRG) s cieľom preukázať uskutočniteľnosť a potenciálnu užitočnosť nových schopností alebo zlepšení kvality, rýchlosti, účinnosti, prevádzkyschopnosti,…

Zobraziť viac

Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.1.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí vývoj a charakterizáciu najmodernejších biomimetických technológií tkanivového inžinierstva pre výskum rakoviny. Spoločné, multidisciplinárne projekty, ktoré zahŕňajú oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, biomateriálov a…

Zobraziť viac

Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.2.2022 Dátum ukončenia: 10.12.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum, pilotné inovatívne výskumné projekty založené na spolupráci s inštitúciami/vedcami z krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) v…

Zobraziť viac

Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.2.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, v ktorých sa navrhuje využiť baktérie, archebaktérie, bakteriofágy alebo iné neonkolytické vírusy a ich prírodné produkty na štúdium základných mechanizmov komplexných interakcií…

Zobraziť viac

NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: National Eye Institute (NEI) podporuje klinické štúdie regeneratívnej medicíny. Predtým, ako výskumný tím vykoná klinické skúšanie, je dôležité mať jasné vymedzenie a dokumentáciu zdôvodnenia, dizajnu, analytických techník, protokolov a postupov v príručke…

Zobraziť viac

Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.5.2022 Dátum otvorenia: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 22.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum v oblasti vývoja a testovania behaviorálnej a integračnej liečby užívania drog a alkoholu, zneužívania a závislosti. Tento FOA…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2022 Účel projektu: Národný inštitút pre biomedicínske zobrazovanie a bioinžinierstvo má v úmysle znovu vydať PAR-17-453, Point-of-Care Technologies Research Network (POCTRN), s ďalšími partnerskými inštitútmi a centrami NIH. Účelom tohto oznámenia o…

Zobraziť viac

Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.5.2022 Dátum otvorenia: 18.7.2022 Dátum ukončenia: 20.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva výskumných pracovníkov, aby predkladali žiadosti o podporu klinických štúdií, ktoré sa zaoberajú kritickými potrebami pripravenosti na klinické skúšanie pri zriedkavých neurologických…

Zobraziť viac

Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Transgender People: Immunity, Prevention, and Treatment of HIV and STIs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.5.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť výskum generujúci hypotézy u transrodových ľudí s cieľom charakterizovať biologický a imunologický vplyv intervencií (hormónov, liekov a chirurgických…

Zobraziť viac

Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Resources Access for Preclinical Integrated Drug Development (RAPIDD) Program (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.5.2022 Dátum otvorenia: 1.8.2022 Dátum ukončenia: 18.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto FOA je poskytnúť vyšetrovateľom pracujúcim na vývoji nových terapeutických produktov pre HIV a koinfekcie spojené s HIV (vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C a Mycobacterium tuberculosis)…

Zobraziť viac

NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva aplikácie, aby používali program TransOmics for Precision Medicine (TOPMed) financovaný NHLBI na generovanie veľkého objemu integrovaných genetických a multi-omických…

Zobraziť viac

Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) žiada Národný inštitút pre rakovinu (NCI) výskumné projekty R01, ktoré sa snažia preskúmať použiteľné syntetické zraniteľnosti, ktoré možno podmienečne spárovať s odpoveďami nádoru na…

Zobraziť viac

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Planning Grant Program (U34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 23.6.2022 Dátum otvorenia: 25.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) má National Cancer Institute (NCI) v úmysle uľahčiť dobre naplánované klinické štúdie v celom spektre prevencie a kontroly rakoviny zamerané na zlepšenie…

Zobraziť viac

Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH INvestigation súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým…

Zobraziť viac

Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research Projects in Physical Sciences-Oncology (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.4.2022 Dátum ukončenia: 2.11.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva U01 žiadosti o dohodu o spolupráci pre projekty fyzikálnej vedy a onkológie (PS-OP). Cieľom siete fyzikálnych vied a onkológie (PS-ON) je podporovať konvergenciu prístupov a perspektív fyzikálnych vied s…

Zobraziť viac

NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NEI používa ocenenia za dohodu o spolupráci U01 na podporu klinických skúšok v počiatočnom štádiu iniciovaných skúšajúcim, ktoré sú väčšie ako minimálne riziko a zvyčajne ide o štúdie fázy…

Zobraziť viac

Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí vývoj najmodernejších projektov, ktoré integrujú zobrazovanie, biomarkery, digitálnu patomiku, glykomiku, metabolomiku, iné omické informácie a/alebo…

Zobraziť viac

Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o grant na podporu výskumu v zavedených kohortových štúdiách epidemiológie rakoviny, ktoré sú definované ako štúdie, ktoré dosiahli svoj…

Zobraziť viac

Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2022 Dátum ukončenia: 23.8.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom Fogartyho programu HIV Research Training (HIVRT) je posilniť vedeckú kapacitu inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zvýšením funkčných zdrojov potrebných na vykonávanie…

Zobraziť viac

NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.11.2022 Dátum ukončenia: 7.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA), vydané Národným inštitútom pre alergie a infekčné choroby (NIAID), pozýva na podávanie žiadostí o výskumné projekty súvisiace so zdrojmi (R24) iniciované vyšetrovateľom. Navrhovaný zdroj musí poskytnúť významný prínos pre v…

Zobraziť viac

NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.4.2022 Dátum ukončenia: 11.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na prieskumné klinické skúšky fázy 1 a fázy 2 iniciované výskumným pracovníkom pre Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS). Tieto skúšky musia riešiť otázky…

Zobraziť viac

Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 16.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje prihlášky do programu D43 pre chronické, neprenosné choroby a poruchy počas celého života: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) pre…

Zobraziť viac

Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Accelerating the Pace of Child Health Research Using Existing Data from the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study (R21-Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5. 2025 Účel projektu: Štúdia kognitívneho rozvoja adolescentného mozgu (ABCD) zhromažďuje údaje o zdraví a duševnom zdraví, kognitívnych funkciách, užívaní látok, kultúrnych a environmentálnych faktoroch a…

Zobraziť viac

Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si výskumné projekty R01 využívajúce najmodernejšie metódy a modelové systémy rakovinovej biológie na štúdium účinkov rôznych typov žiarenia používaného v terapeutikách na báze…

Zobraziť viac

Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskumom iniciovaný prospektívny výskum porovnávacej účinnosti (CER) na Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS) (poznámka: budú sa brať…

Zobraziť viac

Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 2.7.2024 Účel projektu: Projekt NIH Skúmanie súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým syndrómom. Toto oznámenie…

Zobraziť viac

Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 5.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre inovatívne výskumné projekty na testovanie stratégií na zvýšenie dosahu, efektívnosti, účinnosti a kvality digitálnych intervencií v oblasti duševného zdravia, ktoré môžu ovplyvniť výsledky duševného zdravia, vrátane samovražedného správania a závažných duševných chorôb.…

Zobraziť viac

Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cancer Epidemiology Cohorts: Building the Next Generation of Research Cohorts (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania Národný inštitút pre rakovinu (NCI) žiada o prihlášky do skupín „Kohorty epidemiológie rakoviny: Budovanie novej generácie výskumných kohort“ PAR. Toto oznámenie o možnosti financovania…

Zobraziť viac

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Zobraziť viac

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a…

Zobraziť viac

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04) Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory Špecifické povinné výstupy alebo míľniky: – vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, – účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách, – účasť na pilotovaní a zavedení…

Zobraziť viac

The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.8.2022 Dátum otvorenia: 7.10.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom…

Zobraziť viac

Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy…

Zobraziť viac

HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 4.12.2022 Dátum ukončenia: 5.4.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií…

Zobraziť viac

Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.11.2022 Dátum otvorenia: 2.2.2023 Dátum ukončenia: 29.7.2025 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok. Viac informácii…

Zobraziť viac

Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders Dátum vydania: 3.11.2022 Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva…

Zobraziť viac

Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 4.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré…

Zobraziť viac

Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné…

Zobraziť viac

Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 15.8.2022 Dátum ukončenia: 16.9.2025 Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny NINDS Javits Award…

Zobraziť viac

Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2022 Dátum otvorenia: 11.11.2022 Dátum ukončenia: 22.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné…

Zobraziť viac

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…

Zobraziť viac

Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je…

Zobraziť viac

Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2022 Dátum otvorenia: 1.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak…

Zobraziť viac

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3) Dátum vydania: 16.7.2022 Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022 Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023 Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí…

Zobraziť viac

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej…

Zobraziť viac

Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 21.9.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať neurofyziologické opatrenia ako potenciálne testy pre výskum vývoja liečby. Oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí úsilie o optimalizáciu a vyhodnotenie farmakodynamických (PD) meraní neurofyziologických…

Zobraziť viac

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Zobraziť viac

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…

Zobraziť viac

Aktualizované: 13.6.2024