Univerzitná knižnica

Upozornenie na zmenu otváracích hodín.

UK SZU Bratislava

05.12.2022 – 16.12.2022  pondelok až štvrtok 8.00 – 14.30 hod. / piatok 8.00 – 12.00 hod.

19.12.2022 – 05.01.2023 zatvorené

09.01.2023 – 31.01.2023 pondelok až štvrtok 8.00 – 14.30 hod. / piatok 8.00 – 12.00 hod.

UK SZU Banská Bystrica

05.12.2022 – 16.12.2022  pondelok až štvrtok 8.00 – 14.00 hod. / piatok 8.00 – 11.30 hod.

19.12.2022 – 05.01.2023 zatvorené

09.01.2023 – 31.01.2023 pondelok až štvrtok 8.00 – 14.00 hod. / piatok  8.00 – 11.30 hod.

 

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Knižnica poskytuje tieto služby:
 • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
 • medziknižničnú výpožičnú službu
 • medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
 • bibliograficko-rešeršné služby
 • kopírovacie služby z knižničných materiálov
 • konzultačné služby ku knižničnej problematike
 • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. Zo sprístupnených elektronických databáz z oblastí medicíny, zdravotníctva a príbuzných odbor, knižnica odporúča vstupovať do týchto databáz:

ktoré sú nám poskytované prostredníctvom www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici

Zápisné – 3,30€

Predĺženie platnosti preukazu – 2,00€

Medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Bibliograficko-rešeršné služby

Základný poplatok – 2,00€

Každá citácia – 0,15€

Upomienky

I. – 1,00€

II. – 2,00€

III. – 4,00€

e-mailová – 0,10€

Zamestnanci knižnice

Bratislava
Mgr. Miroslava Grožajová

riaditeľka knižnice

Ing. Miluša Farková

výpožičné oddelenie

Magdaléna Rožňová

výpožičné oddelenie

Ing. Jana Stasíková

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Zuzana Makovická

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Klára Ožvátová

evidencia publikačnej činnosti

Ing. Alexandra Labudová

evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Petra Klokočníková

evidencia publikačnej činnosti

Kristína Gavurníková

citácie

Banská Bystrica
Jelena Dolňanova

výpožičné oddelenie

Jelena Dolňanova

elektronická študovňa

Dokumenty knižnice

 • Štatút univerzitnej knižnice [ PDF ]
 • Organizačný poriadok [ PDF ]
 • Výpožičný poriadok [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [ PDF ]
 • Vyhláška MŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti [ PDF ]
  príloha č. 1 [ PDF ], príloha č. 2 [ PDF ], príloha č. 10 [ PDF ]
 • Informácia “Ako si objednať rešerš” [ PDF ]
 • Žiadanka o rešerš [ DOC ]

Aktualizované: 17.3.2023