Univerzitná knižnica

Zmena výpožičných hodín – UK SZU Bratislava

pondelok až piatok – 8:00 – 12:30 hod.

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Knižnica poskytuje tieto služby:
  • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
  • medziknižničnú výpožičnú službu
  • medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
  • bibliograficko-rešeršné služby
  • kopírovacie služby z knižničných materiálov
  • konzultačné služby ku knižničnej problematike
  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. Zo sprístupnených elektronických databáz z oblastí medicíny, zdravotníctva a príbuzných odbor, knižnica odporúča vstupovať do týchto databáz:

ktoré sú nám poskytované prostredníctvom www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici

Zápisné – 3,32€

Predĺženie platnosti preukazu – 1,99€

Medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba – úhrada v plnom rozsahu

Bibiograficko-rešeršné služby

Základný poplatok – 1,99€

Každá citácia – 0,15€

Upomienky

I. – 1,00€

II. – 1,99€

III. – 3,98€

e-mailová – 0,10€

Zamestnanci knižnice

Bratislava
Mgr. Miroslava Grožajová

riaditeľka knižnice

Ing. Miluša Farková

výpožičné oddelenie

Magdaléna Rožňová

výpožičné oddelenie

Ing. Jana Stasíková

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Zuzana Makovická

bibliografické – rešeršné oddelenie

Mgr. Klára Ožvátová

evidencia publikačnej činnosti

Ing. Alexandra Labudová

evidencia publikačnej činnosti

Banská Bystrica
Jelena Dolňanova

výpožičné oddelenie a elektronická študovňa

Dokumenty knižnice

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – rektorát SZU