Kvestorát

Ing. Igor Naňo, MPH
kvestor

Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečuje bezproblémový hospodársky a administratívny chod univerzity. Je priamo podriadený rektorovi a k jeho hlavným zodpovednostiam patrí najmä finančné a materiálové zabezpečenie univerzity, dodržiavanie finančného hospodárenia univerzity v súlade s platnými predpismi.

Mgr. Daniel Ďurfina
asistent kvestora
Ľubica Andorová
asistentka kvestora

Vianočné trhy 2022

Pracovníci kvestorátu zorganizovali  pre všetkých zamestnancov a študentov SZU vianočné trhy, ktoré sa konali dňa 8. 12. 2022 v priestoroch univerzity. Výťažok z predaja v hodnote 1440,- € bude venovaný klinike detskej onkológie NCDCH v Bratislave.

Dar v hodnote 1440,- € prevzala Renáta Balejová, projektová manažérka neziskovej organizácie „Deťom s rakovinou“, ktorá pôsobí priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie.

Dar v hodnote 1440,- € prevzala Renáta Balejová, projektová manažérka neziskovej organizácie „Deťom s rakovinou“, ktorá pôsobí priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie.

Oddelenie ekonomiky a financovania zabezpečuje oblasť účtovníctva,financovania, rozpočtu, výkazníctva univerzity.

PhDr. Mária Vizváryová

riaditeľka odboru, riadenie odboru, odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania a financovania organizácie

Ing. Alena Cintulová

zabezpečovanie rozpočtovania a financovania v ŠP

Mgr. Pavla Hrušecká

zastupovanie riaditeľky odboru, účtovanie mimorozpočtových zdrojov HČ, sledovanie čerpania finančných prostriedkov EÚ a iných verejných zdrojov, grantov mimo VS

Jana Janíková

účtovanie dokladov HČ, párovanie platieb študentov v maise, účtovanie platieb zdrav. poisťovní

Lýdia Klanduchová

evidencia dodávateľských faktúr hlavnej činnosti (HČ), účtovanie skladu SZU

Mária Režňáková

evidencia dodávateľských faktúr podnikateľskej činnosti (PČ), evidencia DPH

Gabriela Machánová

účtovanie dokladov PČ, evidencia odberateľských faktúr a expertíz PČ

Beata Jurčovičová

evidencia a likvidácia cestovných príkazov, evidencia majetku SZU

Laura Bertóková

evidencia pokladničných operácií BA HČ, príjem a výdaj gastrolístkov, platby za dobierky

Lucia Nemcová

mzdová učtáreň

Ing. Katarína Kniezová

mzdová učtáreň

Preprava biologického materiálu, zabezpečenie prepravy predstaviteľov univerzity.

Mgr. Daniel Ďurfina

riaditeľ

vodiči
  • +421 2 59 370 192

Oddelenie zabezpečuje údržbu a opravu, upratovanie  priestorov SZU.

Milan Poláček

vedúci

údržba
  • +421 2 59 370 942

Oddelenie zabezpečuje procesy verejného obstarávania na tovary, služby, stavebné práce a spracováva požiadavky jednotlivých oddelení.

JUDr. Lucia Mizerová Janíčková

verejné obstarávanie

Mgr. Zuzana Pallová

verejné obstarávanie

Oddelenie zabezpečuje spracovávanie objednávok na tovary, služby, stavebné práce a evidenciu došlých faktúr a dodacích listov.

Lucia Mizerová Janíčková
vedúca
Katarína Berenčíková

materiálno-technické zabezpečenie

Iveta Poliaková

materiálno-technické zabezpečenie

Oddelenie zabezpečuje prijímanie a kontrolu tovaru a materiálu na sklad, jeho kontrolu, evidenciu a zabezpečuje distribúciu na pracoviská univerzity.

Ľubomír Jelínek

sklad

  • +421 2 59 370 190
  • +421 940 643 824
  • B – S – 023
Milena Rothbauerová

sklad

  • +421 2 59 370 190
  • +421 940 643 824
  • B – S – 023

Príjem a spracovanie korešpondencie

Jana Melounková

vedúca podateľne

Aktualizované: 21.10.2022
Zodpovedný – kvestorát SZU