KVESTÚRA

Ing. Igor Naňo, MPH

Ing. Igor Naňo, MPH
kvestor

Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečuje bezproblémový hospodársky a administratívny chod univerzity. Je priamo podriadený rektorovi a k jeho hlavným zodpovednostiam patrí najmä finančné a materiálové zabezpečenie univerzity, dodržiavanie finančného hospodárenia univerzity v súlade s platnými predpismi.

OZNAMY, INFORMÁCIE, AKCIE

Tlačová sprava Stravovanie – RON portál

Od 11.09.2023 v spolupráci Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s fy. RON SOFTWARE sme úspešne spustili novy stravovací systém pre objednávanie a výdaj stravy zamestnancom SZU v Bratislave s prepojením na dochádzkový IS. Zamestnanci majú prehlaď o všetkých objednávkach a pohyboch na svojom účte, ktorý si môžu pozrieť cez webové rozhranie RON portál SZU na adrese dochadzka.szu.sk, prípadne priamo na objednávacom dotykovom termináli umiestneného oproti Gastrosalóniku SZU. Uvedené zmeny na SW/HW prispievajú k zvýšeniu efektivity a komfortu zamestnancov.

Aktualizované 29.1.2024 (Ľubica Andorová)