KVESTORÁT

Ing. Igor Naňo, MPH

Ing. Igor Naňo, MPH
kvestor

Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečuje bezproblémový hospodársky a administratívny chod univerzity. Je priamo podriadený rektorovi a k jeho hlavným zodpovednostiam patrí najmä finančné a materiálové zabezpečenie univerzity, dodržiavanie finančného hospodárenia univerzity v súlade s platnými predpismi.

OZNAMY, INFORMÁCIE, AKCIE