You are here:

SMERNICE

 • Smernica č. 9/2023, ktorou sa upravuje konflikt záujmov členov kolektívnych orgánov a pracovných skupín univerzity a jej fakúlt [PDF]
  • Príloha č.1, VYHLÁSENIE o neprítomnosti konfliktu záujmov [DOCx]
 • Smernica č. 8/2023, ktorou sa podrobnejšie upravuje sústava vnútorných predpisov SZU a pravidlá ich tvorby, pripomienkovania, vydávania, schvaľovania, registrovania, zverejňovania a doručovania [PDF]
  Archív: Smernica č. 2/2023 ktorou sa podrobnejšie upravuje sústava vnútorných predpisov SZU a pravidlá ich tvorby, pripomienkovania, vydávania, schvaľovania, registrovania, zverejňovania a distribuovania [PDF], Príloha č.1 [DOCx], Príloha č.2 [DOCx]
 • Smernica č. 7/2023 o poskytovaní cestovných náhrad v podmienkach Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
  • Príloha 1 Cestovný príkaz [DOCx]
  • Príloha 2 Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu [DOC]
  • Príloha 3 Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty [DOC]
  • Príloha 4 Správa z tuzemskej pracovnej cesty/zahraničnej pracovnej cesty [DOC]
  • Príloha 5 Žiadosť o povolenie použitia vlastného osobného motorového vozidla [DOC]
  • Príloha 6 Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad [DOCx]
  • Príloha 7 Maximálne hodnoty výdavkov CP [DOC]
 • Smernica č. 6/2023 Pravidlá jednotného postupu používania prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie vo vzdelávacej činnosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 5/2023 o školnom a poplatkoch na SZU v znení dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 [PDF]
  • Dodatok č. 3 ku Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a o iných poplatkoch vyrubovaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave [PDF]
  • Dodatok č. 2 ku Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a o iných poplatkoch vyrubovaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave [PDF]
  • Dodatok č. 1 ku Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a o iných poplatkoch vyrubovaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave [PDF]
  • Príloha A – Žiadosť o vrátenie školného/časti školného [DOCx]
  • Príloha B – Žiadosť o zníženie/odpustenie/odloženie termínov splatnosti školného [DOCx]
  • Príloha 1 – Platcovia I Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom v dennej a externej forme (štúdium v slovenskom jazyku) platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 2 – Platcovia II Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom (Fees & Costs; FM SMU GENERAL MEDICINE STUDY PROGRAMME) študujúcich v anglickom jazyku platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 3 – Platcovia III Výška poplatkov spojených s habilitačným a inauguračným konaním na fakultách SZU [PDF]
  • Príloha 4 – Platcovia IV Výška poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SZU [PDF]
  • Archív: Príloha 4 – Platcovia IV Výška poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SZU [PDF]
  • Príloha 5 – Platcovia V Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole [PDF]
  • Príloha 1 – Platcovia I Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom v dennej a externej forme (štúdium v slovenskom jazyku) platnosť pre akademický rok 2024/2025 [PDF]
  • Príloha 2 – Platcovia II Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom (Fees & Costs; FM SMU GENERAL MEDICINE STUDY PROGRAMME) štúdium v anglickom jazyku platnosť pre akademický rok 2024/2025 [PDF]
  • Archív: Smernica č. 5/2023 o školnom a poplatkoch na SZU [PDF]
  • Archív: Príloha 4 – Platcovia IV Výška poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SZU [PDF]
  • Archív: Smernica č. 4/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU [PDF]
   • Dodatok č.1 k Smernici č.4, zo dňa 11.9.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
   • Dodatok č.2 k Smernici č.4, zo dňa 29.11.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
   • Dodatok č.3 k Smernici č.4, zo dňa 1.7.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
   • Dodatok č.4 k Smernici č.4, zo dňa 20.6.2020, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
   • Dodatok č.5 k Smernici č.4, zo dňa 2.5.2022, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
 • Smernica č. 4/2023 Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [PDF] [PDF-ENG]
 • Smernica č. 3/2023 Pravidlá uvádzania nových zamestnancov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 1/2023 o spôsobe hodnotenia uchádzačov vo výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov [PDF]
 • Smernica č. 5/2022 o uskutočňovaní Dňa zamestnávateľov [PDF]
 • Smernica č. 4/2022 o pravidelnom zverejňovaní o študijných programoch a ich absolventoch [PDF]
 • Smernica č. 3/2022 o cene ubytovania v ubytovacích zariadeniach SZU v príslušnom akademickom roku [PDF]
 • Smernica č. 2/2022 o manažmente informačných technológií v podmienkach Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 1/2022 o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení SZU v Bratislave [PDF]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 15.6.2022
  • Príloha č. 1 – Kritériá pre vydanie kladného stanoviska akreditácie zdravotníckeho zariadenia ako výučbového zariadenia pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 7/2021 o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie vnútorných grantov SZU v znení dodatku č.1 [PDF]
  • Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2021 o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie vnútorných grantov SZU [PDF]
  • Príloha 4 – Formulár na podávanie žiadosti o vnútorný grant [DOC]
  • Archív: Smernica č. 7/2021 o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie vnútorných grantov SZU [PDF]
 • Smernica č. 6/2021 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 5/2021 o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní [PDF]
 • Smernica č. 4/2021 o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť [PDF]
 • Smernica č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov  [PDF]
  • Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok [XLSX]
  • Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok [DOCX]
 • Smernica č. 2/2021 o získavaní vedecko-pedagogických titulov [PDF]
 • Smernica č. 2/2020 o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl [PDF]
 • Smernica č. 1/2020 o edičnej činnosti SZU [PDF]
 • Smernica č. 7/2019 o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne pre zabezpečenie jednotného systematického a racionálneho výkonu odbornej správy registratúry [PDF]
 • Smernica č. 6/2019 o finančnej kontrole [PDF]
 • Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [PDF]
 • Smernica č. 3/2019 podmienky udeľovania čestného titulu profesor emeritus [PDF]
 • Smernica č. 2/2019 o poskytovaní cestovných náhrad [PDF]
 • Smernica č. 1/2019 o príprave, predkladaní a realizácii projektov [PDF]
 • Smernica č. 1/2018 o úprave základných podmienok tvorby a redigovania web stránky SZU [PDF]
 • Smernica č. 10/2016 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci [PDF]
 • Smernica č. 9/2016 o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SZU [PDF]
 • Smernica č. 8/2016 o pravidlách a povinnostiach a právach zamestnancov SZU pri využívaní elektronickej pošty [PDF]
 • Smernica č. 5/2016 o používaní služobných motorových vozidiel [PDF]
 • Smernica č. 4/2016 o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ [PDF]
 • Smernica č. 6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti [PDF]
 • Smernica č. 5/2015 o obehu účtovných dokladov [PDF]
 • Smernica č. 3/2015 prevádzkový poriadok pre práce s rizikom expozície chemickým faktorom [PDF]
 • Smernica č. 2/2015 prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia [PDF]
 • Smernica č. 1/2015 o škodovom konaní a o Škodovej komisii [PDF]
 • Smernica č. 2/2013 o zaraďovaní do nelekárskych študijných odboroch [PDF]
 • Prevádzkový poriadok parkovísk SZU v Bratislave [PDF]

Aktualizované 14.5.2024