Smernice SZU

 • Smernica č. 2/2023 ktorou sa podrobnejšie upravuje sústava vnútorných predpisov SZU a pravidlá ich tvorby, pripomienkovania, vydávania, schvaľovania, registrovania, zverejňovania a distribuovania [ PDF ]
  • Príloha č.1 [ DOCx ], Príloha č.2 [ DOCx ]
 • Smernica č. 1/2023 o spôsobe hodnotenia uchádzačov vo výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2022 o uskutočňovaní Dňa zamestnávateľov [ PDF ]
 • Smernica č. 4/2022 o pravidelnom zverejňovaní o študijných programoch a ich absolventoch [ PDF ]
 • Smernica č. 3/2022 o cene ubytovania v ubytovacích zariadeniach SZU v príslušnom akademickom roku [ PDF ]
 • Smernica č. 2/2022 o manažmente informačných technológií v podmienkach Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 1/2022 o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení SZU v Bratislave [PDF]
  • Rozhodnutie MZ SR zo dňa 15.6.2022
  • Príloha č. 1 – Kritériá pre vydanie kladného stanoviska akreditácie zdravotníckeho zariadenia ako výučbového zariadenia pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave [PDF]
 • Smernica č. 7/2021 o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie vnútorných grantov SZU [ PDF ]
  • Príloha 4 – Formulár na podávanie žiadosti o vnútorný grant [ DOC ]
 • Smernica č. 6/2021 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2021 o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní [ PDF ]
 • Smernica č. 4/2021 o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť [ PDF ]
 • Smernica č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov  [ PDF ]
  • Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok [ XLSX ]
  • Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok [ DOCX ]
 • Smernica č. 2/2021 o získavaní vedecko-pedagogických titulov [ PDF ]
 • Smernica č. 2/2020 o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl [ PDF ]
 • Smernica č. 1/2020 o edičnej činnosti SZU [ PDF ]
 • Smernica č. 7/2019 o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne pre zabezpečenie jednotného systematického a racionálneho výkonu odbornej správy registratúry [ PDF ]
 • Smernica č. 6/2019 o finančnej kontrole [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [ PDF ]
 • Smernica č. 4/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU [ PDF ]
  • Dodatok č.1 k Smernici č.4, zo dňa 11.9.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
  • Dodatok č.2 k Smernici č.4, zo dňa 29.11.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
  • Dodatok č.3 k Smernici č.4, zo dňa 1.7.2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
  • Dodatok č.4 k Smernici č.4, zo dňa 20.6.2020, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
  • Dodatok č.5 k Smernici č.4, zo dňa 2.5.2022, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ PDF ]
 • Smernica č. 3/2019 podmienky udeľovania čestného titulu profesor emeritus [ PDF ]
 • Smernica č. 2/2019 o poskytovaní cestovných náhrad [ PDF ]
 • Smernica č. 1/2019 o príprave, predkladaní a realizácii projektov [ PDF ]
 • Smernica č. 1/2018 o úprave základných podmienok tvorby a redigovania web stránky SZU [ PDF ]
 • Smernica č. 10/2016 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci [ PDF ]
 • Smernica č. 9/2016 o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SZU [ PDF ]
 • Smernica č. 8/2016 o pravidlách a povinnostiach a právach zamestnancov SZU pri využívaní elektronickej pošty [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2016 o používaní služobných motorových vozidiel [ PDF ]
 • Smernica č. 4/2016 o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ [ PDF ]
 • Smernica č. 6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti [ PDF ]
 • Smernica č. 5/2015 o obehu účtovných dokladov [ PDF ]
 • Smernica č. 3/2015 prevádzkový poriadok pre práce s rizikom expozície chemickým faktorom [ PDF ]
 • Smernica č. 2/2015 prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia [ PDF ]
 • Smernica č. 1/2015 o škodovom konaní a o Škodovej komisii [ PDF ]
 • Smernica č. 2/2013 o zaraďovaní do nelekárskych študijných odboroch [ PDF ]
 • Prevádzkový poriadok parkovísk SZU v Bratislave [ PDF ]