Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici

SLOVO DEKANKY

„Sloboda je – pre mňa v jedinej a zmysluplnej definícii – slobodou šancí, slobodou príležitostí, nie je nárokom na výsledky.“

Václav Klaus

Mesiac november je špecifickým mesiacom. Má v sebe rozmer duchovný, ktorý súvisí so spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale má aj rozmer hodnotový, ktorý súvisí s bojom za slobodu a demokraciu. Sloboda je jednou z najvyšších hodnôt, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj a formovanie človeka, pre tvorbu jeho hodnotové systému, ktorý ho bude viac, či menej sprevádzať celý život. Sloboda dáva človeku dimenziu rozvoja po všetkých stránkach, avšak so správnou mierou vnímania slobody iných ľudí, ktorú by sme obmedzovať nemali. Sloboda súvisí s formovaním a vyjadrovaním názorov na veci, ktoré sa dejú okolo nás. A tu sa už dotýkame demokracie, teda možnosti slobodne sa vyjadriť a tým pomáhať celej spoločnosti.

17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu. V tento deň, v roku 1989, prebehla „Nežná revolúcia“, na ktorej čele stáli študenti. Nebolo to náhodou, 17. novembra 1939, po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala, boli potrestaní českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. Preto si tento deň pripomíname z úcty k študentom, ktorí ako prví zodvihli svoj hlas proti fašizmu.

Dnes máme slobodu a máme možnosť vzdelávať sa na vysokých školách podľa vlastného výberu, študovať študijné odbory a programy, ktoré nás zaujímajú a chceme sa v nich realizovať po celý náš profesionálny život. Študenti našej fakulty sa pripravujú na výkon zdravotníckych povolaní, ktorých cieľom najvyšším je pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Uvedomujem si, že študenti, ktorí študujú na fakultách nášho zamerania to majú veľmi ťažké a preto nie je namieste porovnávať sa s inými. Neočakávajme, že to bude ľahšie a jednoduchšie, pretože máme vložený do rúk ten najvyšší dar a to je ľudský život a zdravie.

Na tejto ceste prípravy vám pomáhajú učitelia tejto fakulty. Chcem sa  im poďakovať za všetko dobré a vysoko profesionálne, čo robia v pedagogickom procese, ale aj v tvorivej činnosti. Chcem sa poďakovať študentom, ktorí robia všetko preto, aby plnili úlohy vyplývajúce z náročného štúdia. Chcem sa poďakovať študentom, ktorých aktivity presahujú rámec štúdia a reprezentujú tak fakultu, ako i samých seba. Sú aktívni  v akademických  orgánoch našej univerzity i fakulty.

S radosťou a hrdosťou budem účastná na slávnostnom oceňovaní študentov i pedagógov našej fakulty dňa 21. novembra 2023, ktorí si z rúk pán rektora, Dr. h. c. MUDr. Petra Šimka, CSc., prevezmú Akademickú pochvalu i Ďakovný list pri  príležitosti osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Prajem vám, vážení učitelia i študenti, aby ste mali pred sebou pokojnú cestu ďalšieho rozvoja a aby sloboda a demokracia neboli len prázdnymi slovami, ale aby boli naplnené činmi, odvahou a stali sa skutočnými hodnotami.

FESTIVAL DIABETU

Dňa 11. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné odborné podujatie – 18. ročník Festivalu diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje…

zobraziť viac