Fakulta verejného zdravotníctva

Dňa 14.05.2024 o 11:00 hod. sa na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave bude konať dizertačná skúška.

 • PhDr. Júlia Kaštanová
  Študijný odbor Verejné zdravotníctvo

Obhajoba sa bude konať v zasadacej miestnosti č. B-304, 3. poschodie, FVZ SZU v Bratislave, Limbová 14.

Dňa 14.05.2024 o 11:00 hod. sa na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave bude konať dizertačná skúška.

 •  Mgr. Ing. Jana Oravec Bérešová
  Študijný odbor Verejné zdravotníctvo

Obhajoba sa bude konať v zasadacej miestnosti č. B-304, 3. poschodie, FVZ SZU v Bratislave, Limbová 14.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU oznamuje, že rigorózna skúška zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo sa bude konať:

 • Dňa: 14.05.2024
 • Miesto: zasadačka č. B-304, 3. poschodie, FVZ SZU v Bratislave, Limbová 14.
 • Čas: 11:00 hod.
 • Meno: Mgr. Anna Štofirová
 • Téma: Analýza výskytu ochorenia Covid-19 u príslušníkov OSSR na vojenských útvaroch na východnom Slovensku
 • Oponent: prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je držiteľom povolenia č. ÚVZSR/ORO/5332/33034/2023 na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany – na poskytovanie odbornej prípravy pre lekárov indikujúcich lekárske ožiarenie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. a podľa § 79 ods. 1 písm. au).

Odborná príprava v radiačnej ochrane pre lekárov indikujúcich vyšetrenia, kde dochádza k ožiareniu pacientov ionizujúcim žiarením

.. VIAC INFORMÁCIÍ

Špecializačné štúdium
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)

.. viac informácií

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

Aktivity študentov Fakulty verejného zdravotníctva v rámci Dňa zdravia

Na základe viacročnej spolupráce medzi Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU a miestnou časťou Staré mesto BA mali študenti Fakulty verejného zdravotníctva SZU možnosť do praxe aplikovať vedomosti získané v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie. V Dennom centre G52 na Grosslingovej v rámci Dňa zdravia 5.4.2024 predviedli praktické ukážky zamerané na aktívne starnutie určené seniorom…

zobraziť viac

XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

Dňa 14.3.2024 sa pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinkovej v kongresovej sále MZ SR konala XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. Konferenciu organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)  v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva SZU, Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvorila ju prezidentka SEVS…

zobraziť viac