Fakulta verejného zdravotníctva SZU je spoluorganizátorom XV. Slovenského vakcinologického kongresu, ktorý sa bude konať 30.5. – 1.6. 2024 v Tatranskej Lomnici.
Srdečne Vás pozývame.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je držiteľom povolenia č. ÚVZSR/ORO/5332/33034/2023 na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany – na poskytovanie odbornej prípravy pre lekárov indikujúcich lekárske ožiarenie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. a podľa § 79 ods. 1 písm. au).
Odborná príprava v radiačnej ochrane pre lekárov indikujúcich vyšetrenia, kde dochádza k ožiareniu pacientov ionizujúcim žiarením

Špecializačné štúdium
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)

Od 1. februára 2023 je na vzdelávacie a študijné účely k dispozícii študovňa pre študentov SZU, s možnosťou pripojenia sa na lokálnu internetovú sieť a WIFI signálom. Nachádza sa v prechodovej chodbe medzi recepciou L12 a internátom. Kľúče od študovne si môžete vyzdvihnúť na recepcii L12.

SZU sa prezentovala v rámci „Dní praktickej obezitológie“

V rámci jubilejného 10. ročníka celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Dni praktickej o…