O univerzite

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Už 1.5.1953 je v Trenčíne zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov, ktorý do 30.6.1966 začína kreovať začiatky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po výstavbe novej budovy v Bratislave sa 1.7.1966 ústav presťahoval do hlavného mesta s novým názvom – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, pod ktorým pôsobil až do roku 1991. Práve v jeho polovici,  1.7.1991 je premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava. Obsah a forma štúdia reagovali na potreby a požiadavky praxe, s čím ruka v ruke prišla posledná zmena v názve: 1.11.1998 sa Inštitút mení na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny v Bratislave

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.
Úplný názov univerzity je: “Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave”.

Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je: “Slovak Medical University”.

 

Vzájomná spolupráca SZU s Pražskou medzinárodnou manažérskou školou

Vzájomná spolupráca SZU s Pražskou medzinárodnou manažérskou školou

Úspech študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ na súťaži posádok rýchlej zdravotníckej služby

Úspech študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ na súťaži posádok rýchlej zdravotníckej služby

SZU sa prezentovala v rámci „Dní praktickej obezitológie“

SZU sa prezentovala v rámci „Dní praktickej obezitológie“

Chystáš sa študovať na SZU? Získaj štipendium z programu „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Chystáš sa študovať na SZU? Získaj štipendium z programu „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Slovenskí študenti sa zúčastnili na simulácii rokovaní Rady Európskej únie

Slovenskí študenti sa zúčastnili na simulácii rokovaní Rady Európskej únie