O univerzite

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Už 1.5.1953 je v Trenčíne zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov, ktorý do 30.6.1966 začína kreovať začiatky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po výstavbe novej budovy v Bratislave sa 1.7.1966 ústav presťahoval do hlavného mesta s novým názvom – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, pod ktorým pôsobil až do roku 1991. Práve v jeho polovici,  1.7.1991 je premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava. Obsah a forma štúdia reagovali na potreby a požiadavky praxe, s čím ruka v ruke prišla posledná zmena v názve: 1.11.1998 sa Inštitút mení na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny v Bratislave

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Lekárska fakulta
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníctva

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.
Úplný názov univerzity je: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je: „Slovak Medical University“.

Poslanie a história univerzity

Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu  úroveň  vzdelávania a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt.

Toto poslanie chce univerzita napĺňať rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných programoch všetkých troch stupňov, špecializačného štúdia a kontinuálneho (CME) vzdelávania vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických a paramedicínskych (zdravotníckych) odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a farmaceutických vied.
Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie najnovších poznatkov zdravotných vied do života.

Univerzita ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského,  doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania  v zdravotníckych oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.

Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity.

Slovenská zdravotnícka univerzita sa hrdí 60 ročnou tradíciou v poskytovaní profesionálneho špecializovaného postgraduálneho vzdelávania v medicínskych odboroch. Výchovu špecialistov v medicíne, stomatológii, farmácii a ďalších zdravotníckych odboroch až do roku 2002 vykonávala štátna neuniverzitná vzdelávacia ustanovizeň, známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) so sídlom v Bratislave.

Vstupom Slovenskej Republiky do Európskej únie bolo potrebné zosúladiť legislatívu SR so zákonmi EU aj v oblasti medicínskeho vzdelávania. Smernica číslo 93/16/EEC o vzájomnom uznávaní diplomov špecializačného štúdia v medicíne a ďalších regulovaných zdravotníckych odboroch v článku 24 určuje, že takéto štúdium môže poskytovať iba vysoká škola univerzitného typu, ktorej súčasťou je univerzitná nemocnica. Vychádzajúc z tejto požiadavky, Národná rada SR Zákonom číslo 401/2002 zriadila transformáciou SPAM na vysokú školu – Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Zároveň sa novelizáciou Zákona NR SR číslo 131/2002 SZU stala integrálnou súčasťou siete slovenských vysokých škôl. Rozhodnutím ministra zdravotníctva zo dňa 28. augusta 2003 bol zrušený Ústav preventívnej a klinickej medicíny, ktorý po začlenení do štruktúry SZU sa stal významným vedeckovýskumným centrom univerzity.

SZU má zriadené štyri fakulty:
 • Lekárska fakulta (ďalej len „LF“), zabezpečuje vysokoškolské štúdium medicíny – v študijnom programe všeobecné lekárstvo a je priamym pokračovateľom postgraduálneho špecializačného a kontinuálneho vzdelávania v medicíne a farmácií, ktoré inštitúcia zabezpečuje od roku 1953.
 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej len „FOaZOŠ“), poskytuje akreditované vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, radiologická technika a urgentná zdravotnícka starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov a zároveň i postgraduálne špecializačné a kontinuálne vzdelávanie pre ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré pred vznikom SZU zabezpečoval od roku 1960 Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov.
 • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len „FVZ“), je priamym pokračovateľom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako súčasť SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore verejné zdravotníctvo ako aj ďalšie vzdelávanie v tomto odbore.
 • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „FZ v BB“) zabezpečuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť ako aj aktivity špecializačného štúdia pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Predstavitelia univerzity

prof. MUDr.

Peter ŠIMKO

, CSc.

rektor

prof. MUDr.

Ivan RYBÁR

, PhD.

predseda Akademického senátu

Ing.

Igor NAŇO

, MPH

kvestor

doc. MUDr.

Štefánia MORICOVÁ

, PhD. MPH, mim. prof.

prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

prof. RNDr.

Jaromír PASTOREK

, DrSc.

prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím

doc. PhDr. Bc.

Beáta FRČOVÁ

, PhD. MPH, mim. prof.

prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

doc. PhDr.

Adriana REPKOVÁ

, PhD.

prorektorka pre pregraduálne štúdium

Akademická samospráva

Predseda

 • prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. (LF SZU)

Podpredsedovia

 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH  (FVZ SZU)
 • PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. (FZ SZU)

Tajomník

 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof. (FOaZOŠ SZU)
Zamestnanecká časť
 • MVDr. Radka Aláčová, PhD.
 • Mgr. Mária Bartušová, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
Študentská časť
 • Bc. Katarína Darášová
 • Bc. Dávid Magvaš
 • Bc. Zuzana Miháliková
 • Mgr. Michaela Ticháková
Interní členovia

Predseda

 • Dagmar Zeljenková, CSc. – dekan

Podpredseda

 • MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum a PhD. štúdium

Tajomník

 • Ladislava Wsólová, PhD.
 • Jozef Baláž, PhD.
 • RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 • Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
 • MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 • Helga Jančovičová, PhD.
 • MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 • MUDr. Karol Králinský, PhD.
 • MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 • MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 • MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof
 • Matej Mucska, PhD., MPH
 • Ľubica Murínová, PhD.
 • Mária Nováková, PhD.
 • RNDr. Elena Szabová, CSc.
 • Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • Soňa Wimmerová, PhD.
Externí členovia:
 • Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 • Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • Juraj Frajt, MPH
 • PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 • Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • Marian Križko, PhD., MPH, MHA
 • RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 • RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 • MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 • PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave

Smernica č. 5/2021   o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a  odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – rektorát SZU