O univerzite

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Už 1.5.1953 je v Trenčíne zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov, ktorý do 30.6.1966 začína kreovať začiatky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po výstavbe novej budovy v Bratislave sa 1.7.1966 ústav presťahoval do hlavného mesta s novým názvom – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, pod ktorým pôsobil až do roku 1991. Práve v jeho polovici,  1.7.1991 je premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava. Obsah a forma štúdia reagovali na potreby a požiadavky praxe, s čím ruka v ruke prišla posledná zmena v názve: 1.11.1998 sa Inštitút mení na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny v Bratislave

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Lekárska fakulta
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníctva

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.
Úplný názov univerzity je: “Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave”.

Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je: “Slovak Medical University”.

Poslanie a história univerzity

Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu  úroveň  vzdelávania a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt.

Toto poslanie chce univerzita napĺňať rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných programoch všetkých troch stupňov, špecializačného štúdia a kontinuálneho (CME) vzdelávania vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických a paramedicínskych (zdravotníckych) odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a farmaceutických vied.
Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie najnovších poznatkov zdravotných vied do života.

Univerzita ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského,  doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania  v zdravotníckych oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.

Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity.

Slovenská zdravotnícka univerzita sa hrdí 60 ročnou tradíciou v poskytovaní profesionálneho špecializovaného postgraduálneho vzdelávania v medicínskych odboroch. Výchovu špecialistov v medicíne, stomatológii, farmácii a ďalších zdravotníckych odboroch až do roku 2002 vykonávala štátna neuniverzitná vzdelávacia ustanovizeň, známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) so sídlom v Bratislave.

Vstupom Slovenskej Republiky do Európskej únie bolo potrebné zosúladiť legislatívu SR so zákonmi EU aj v oblasti medicínskeho vzdelávania. Smernica číslo 93/16/EEC o vzájomnom uznávaní diplomov špecializačného štúdia v medicíne a ďalších regulovaných zdravotníckych odboroch v článku 24 určuje, že takéto štúdium môže poskytovať iba vysoká škola univerzitného typu, ktorej súčasťou je univerzitná nemocnica. Vychádzajúc z tejto požiadavky, Národná rada SR Zákonom číslo 401/2002 zriadila transformáciou SPAM na vysokú školu – Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Zároveň sa novelizáciou Zákona NR SR číslo 131/2002 SZU stala integrálnou súčasťou siete slovenských vysokých škôl. Rozhodnutím ministra zdravotníctva zo dňa 28. augusta 2003 bol zrušený Ústav preventívnej a klinickej medicíny, ktorý po začlenení do štruktúry SZU sa stal významným vedeckovýskumným centrom univerzity.

SZU má zriadené štyri fakulty:
 • Lekárska fakulta (ďalej len „LF“), zabezpečuje vysokoškolské štúdium medicíny – v študijnom programe všeobecné lekárstvo a je priamym pokračovateľom postgraduálneho špecializačného a kontinuálneho vzdelávania v medicíne a farmácií, ktoré inštitúcia zabezpečuje od roku 1953.
 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej len „FOaZOŠ“), poskytuje akreditované vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, radiologická technika a urgentná zdravotnícka starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov a zároveň i postgraduálne špecializačné a kontinuálne vzdelávanie pre ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré pred vznikom SZU zabezpečoval od roku 1960 Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov.
 • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len „FVZ“), je priamym pokračovateľom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako súčasť SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore verejné zdravotníctvo ako aj ďalšie vzdelávanie v tomto odbore.
 • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „FZ v BB“) zabezpečuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť ako aj aktivity špecializačného štúdia pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Predstavitelia univerzity

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.

rektor

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.

predseda Akademického senátu

Ing. Igor NAŇO, MPH

kvestor

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH
prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
prorektorka pre pregraduálne štúdium

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím

Akademická samospráva

Predseda:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce

Predsedníctvo:

 • prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda
  Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 • MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 • PhDr. Mgr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD., MPH – člen predsedníctva
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej obce
 • Ivana TINKOVÁ – podpredseda
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU, študentská časť akademickej obce
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
Zamestnanecká časť
 • MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH
  Lekárska fakulta SZU
 • doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD.
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Mgr. Martin HRUBALA
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • MUDr. Ľubica MURÍNOVÁ, PhD.
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • PhDr. Bc. Zuzana RYBÁROVÁ, PhD., MPH
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • PhDr. Juraj TIHÁNYI, PhD., MPH
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • RNDr. Dana ŽÁKOVÁ, PhD.
  Lekárska fakulta SZU
Študentská časť
 • Radoslav HERIBAN
  Lekárska fakulta SZU
 • Denis JÁNOŠÍK
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Marek JURIGA-BRANKOVIČ
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Hana JURÍKOVÁ
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 • Martin KOMPIŠ
  Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 • Mária ŠIMALJÁKOVÁ
  Lekárska fakulta SZU
 • Ivana TINKOVÁ
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • Gabriella TREDOUX
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Časový harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Termíny:

 • marec 2024
 • apríl 2024

Riadne zasadnutia Akademického senátu SZU v Bratislave sa uskutočnia vo štvrtok v priestoroch Auly na rektoráte SZU v Bratislave, Limbová 12. Informácie o termíne, čase a mieste konania riadnych zasadnutí Akademického senátu SZU budú členom Akademického senátu SZU, rektorovi SZU, prorektorom SZU, kvestorovi SZU, predsedom rád fakúlt SZU a dekanom fakúlt SZU sprostredkované prostredníctvom elektronickej pošty v časovom limite určenom v rokovacom poriadku Akademického senátu SZU v Bratislave.

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Predseda:

 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor

Členovia:

1.     prof. PhDr. Róber Babeľa PhD., MBA, MSc., (iHTA), FISAC

2.     prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH

3.     prof. MUDr. Ján  Benetin, CSc.

4.     prof. RNDr.  Shubhada Bopegamage, CSc.

5.     Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA

6.     prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

7.     doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

8.     doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

9.     doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, univ. prof.

10.  MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.

11.  prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC

12.  MUDr. Tomáš  Heger, PhD., MPH, MHA

13.  prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.

14.  prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.

15.  RNDr. Tomislav Jurik, CSc.

16.  MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.

17.  doc. MUDr. Miroslav Kilian, PhD., MBA

18.  prof.  MUDr. Cyril Klement, CSc.

19.  prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.

20.  doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH

21.  prof. MUDr.  Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

22.  doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

23.  doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

24.  Ing. Juraj Majtán, DrSc.

25.  prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

26.  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

27.  MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA

28.  Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

29.  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.

30.  doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

31.  doc. PhDr.  Hana Padyšáková, PhD.

32.  prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

33.  prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

34.  prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

35.  doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP

36.  doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

37.  doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

38.  doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.

39.  prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.

40.  prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

41.  prof., MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

42.  prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., MPH,  FEBPS

43.  doc. PhD. Elena Žiaková, PhD.

44.  doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

 • Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ PDF ]

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave

Smernica č. 5/2021   o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a  odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022

Aktualizované: 13.12.2023