Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný program všetkým návštevníkom, ale najmä študentom – záujemcom o štúdium na FZ SZU.

V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí (DOD) na FZ SZU uskutočnil 6. februára 2024 v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Teší nás záujem o štúdium na našej fakulte, čoho dôkazom je aj vysoká účasť na DOD, ktorého sa tento rok zúčastnilo takmer 270 mladých ľudí, čo v doterajšej histórii DOD predstavuje najvyšší počet potenciálnych záujemcov o štúdium z rôznorodých vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska.