V dňoch 19. až 20. apríla 2024 sa v Bardejovských kúpeľoch konal 10. ročník  konferencie s medzinárodnou účasťou Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Nosnou témou bola tento rok Výživa a metabolický syndróm.

Slovenskú zdravotnícku  univerzitu na konferencii zastupovala prvá prorektorka doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH a  Lekársku fakultu SZU  prvá prodekanka zastupujúca dekana prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH.

Lekárska fakulta SZU v Bratislave zostavila 2 bloky prednášok. V prvom bloku vystúpili prednosta Geriatrickej kliniky SZU a UNB MUDr. Peter Mikus, PhD. s prednáškou Metabolický syndróm a výživa u starších pacientov a vedúca Katedry posudkového lekárstva LF SZU MUDr. Martina Slováčiková, MPH s prednáškami autorov Slováčiková, Suchánková, Moricová, Gazdíková Výživa pacientov s chronickým ochorením obličiek v preddialyzačnom období; Obezita a jej sociálne dôsledky a Možnosti kompenzácie obezity.

Následne v sobotu, v druhom bloku Lekárskej fakulty SZU, predniesol MUDr. Daniel Ján Havaj prednášku Nadváha, obezita, metabolický syndróm a stukovatenie a fibróza pečene v projekte SIRIUS – analýza 2000 prípadov, vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH príspevok autorov Fojtová, Norek, Kužela, Šupler, Deglovič, Gazdíková: Efekt domácej parenterálnej výživy u pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu. Ako posledná vystúpila MUDr. Lucia Dzurillová s prednáškou autorov Dzurillová, Škripeková, Gazdíková Interdisciplinarita paliatívnej starostlivosti na konci života.

Konferencia priniesla aktuále pohľady na obezitu a problematiku výživy ako takej. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie.