Uplynulý mesiac sa v Bardejove konali dve zaujímavé podujatia, na ktorých mala Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave aktívne zastúpenie.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov usporiadali v dňoch 21. – 22. apríla 2023, v príjemnom prostredí Bardejovských kúpeľov, odbornú konferenciu „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, s podtitulom „Obličky a metabolicky syndróm“. Na konferencii boli prezentované mnohé aktuálne a veľmi dôležité témy súvisiace či už s klinickou, ale aj preventívnou medicínou. Príspevkom účastníkov z Fakulty verejného zdravotníctva (FVZ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) bol venovaný celý jeden samostatný blok, kde boli odprezentované sumárne štyri príspevky. Bloku FVZ SZU predsedala doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, ktorá je zároveň dekankou FVZ SZU, prvou prorektorkou a prorektorkou pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU.

Názvy a autori príspevkov v rámci bloku FVZ SZU na konferencii:

  • Metabolický syndróm a syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu – Mucska, J. Tihányi, Š. Moricová, A. Vyskoč (Bratislava)
  • Analýza rizikových faktorov u pacientov s periférnym artériovým ochorením – cesta k efektívnejšiemu skríningu? – Dostálová, M. Bartušová, K. Gazdíková, E. Wimmerová, P. Makara, M. Belovičová, Š. Moricová (Bratislava, Snina, Bardejov)
  • Potraviny ako zdroj expozície per- a polyflóroalkylovým zlúčeninám u ľudskej populácie – Fábelová, Ľ. Murínová, D. Richterová, K. Rausová, Ľ. Palkovičová Murínová (Bratislava)
  • Potreba komplexného prístupu k pacientovi s metabolickým syndrómom – M. Belovičová, K. Dostálová, Š. Moricová (Bardejov, Bratislava).

Zastúpenie mala FVZ SZU aj pri slávnostnom otvorení konferencie, ktorej súčasťou bola aj spomienka na pána doc. MUDr. Iga Kajabu, CSc., špičkového odborníka v oblasti grastoenterológie a zdravej výživy (P. Makara, J. Bendová, J. Kaňuch, P. Menšík, Ľ. Mikula, Š. Moricová, A. Schmiedl, M. Belovičová s príspevkom „Spomienka na pána Doc. MUDr. Iga Kajabu, PhD.“).

Autorsky sa zástupcovia akademickej obce FVZ SZU spolupodieľali aj na ďalších príspevkoch. V bloku Katedry všeobecného lekárstva lekárskej fakulty SZU s príspevkom „Liečba dyslipidémie u pacientov s chronickým ochorením obličiek“, autorov M. Slováčiková, Š. Moricová, K. Gazdíková (Bratislava) a s príspevkom „Chronická obličková choroba a metabolický syndróm“, autorov K. Gazdíková, M. Slováčiková, K. Dostálová, M. Dvoržák (Bratislava). V bloku Varia s príspevkom „Onkologické diagnózy u pacientov s obezitou v našej praxi – kazuistiky“, autorov M. Belovičová, K. Dostálová, Š. Moricová (Bardejov, Bratislava).

V nadväznosti na toto odborné podujatie sa nasledujúci týždeň (24. – 28. 4. 2023) konal „Týždeň zdravia pečene“, teda podujatie zamerané hlavne na prevenciu chorôb pečene, respektíve všeobecne na propagáciu zdravého životného štýlu. Podujatie organizovala Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie v spolupráci s Poľsko-slovenským domom, mestom Bardejov, RÚVZ Bardejov, Poliklinikou Remedium s.r.o., Bardejovskými Kúpeľmi a FVZ SZU. Toto podujatie prebiehalo v priestoroch Poľsko-slovenského domu v Bardejove na Radničnom námestí. Na podujatí si mohli záujemci odmerať krvný tlak, pulz, výšku, hmotnosť, podiel svalovej hmoty v organizme, podiel tukového tkaniva v organizme, podiel vody v organizme, glykémiu, hladinu kyseliny močovej, tukové spektrum a mohli podstúpiť taktiež tzv. pečeňové testy. Taktiež boli záujemcom vyšetrené protilátky proti VHB a VHC a bola možnosť absolvovať vyšetrenie pečene pre zistenie percenta stukovatenia pečeňového tkaniva. K dispozícii boli aj odborné konzultácie zamerané na zdravý životný štýl, vrátane zdravej výživy a spánku. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 130 záujemcov. Reportáž z tohto podujatia natočila a zverejnila aj Bardejovská televízia.

Odkaz na reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=-mhTxU1zbmk