Vedci a experti z krajín V4+ sa zišli na medzinárodnej konferencii v Brne. Na konferencii SZU reprezentovala MUDr. Ľubica Murínová, PhD. z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ.
Konferencia sa konala 11. marca 2024 v Centre pre výskum toxických látok v prostredí (RECETOX) Masarykovej univerzity v Brne. Išlo o Medzinárodnú konferenciu V4+ o životnom prostredí a zdraví v strednej a východnej Európe.
Témami konferencie boli chemické znečistenie ovzdušia, vplyv expozície chemickým látkam na vývoj a zdravie detí a urbánna expozícia. Na konferencii vystúpila MUDr. Ľubica Murínová, PhD. z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ s prednáškou na tému „Slovak PCB cohort – 20 years of follow-up“.
Podujatie uzatvoril multisektorový panel zameraný na prepojenie vedy a politiky. Výsledky panelových diskusií boli prezentované na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín V4+, ktoré sa uskutočnilo 12. marca 2024. Táto konferencia predstavuje významný krok k posilneniu medzinárodnej spolupráce a dialógu medzi jednotlivými sektormi pre zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia pre občanov strednej Európy.

https://www.recetox.muni.cz/o-nas/novinky/tiskova-zprava-konference-v4-o-zivotnim-prostredi-a-zdravi-ve-stredni-evrope