Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.11.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor Vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Zápal a ateroskleróza
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania