Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.11.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborVnútorné choroby
Téma habilitačnej práceZápal a ateroskleróza
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZUNávrh bol schválený dňa 04.12.2023
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.11.2023
09:00- Habilitačná prednáška
10:00- Obhajoba
zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania