Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.12.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborChirurgia
Téma habilitačnej práceChirurgická liečba vybraných ochorení tenkého čreva
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.03.2023
11:00 – Habilitačná prednáška
12:00 – Obhajoba: zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania