Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.12.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor Chirurgia
Téma habilitačnej práce Chirurgická liečba vybraných ochorení tenkého čreva
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 15.03.2023
11:00 – Habilitačná prednáška
12:00 – Obhajoba: zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania