Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.12.2018
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborChirurgia
Téma habilitačnej práceKarcinóm prostaty – dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania