Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.12.2018
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor Chirurgia
Téma habilitačnej práce Karcinóm prostaty – dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZU Prezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania