K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2023/2024 sa imatrikulácia študentov uskutočnila 9. novembra 2023 v  študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH prevzali imatrikulačný list deklarujúci ich príslušnosť k univerzite a fakulte, na ktorej študujú. Dekanka fakulty vyzdvihla nielen náročnosť študijných programov a význam osobnej angažovanosti študentov v dosahovaní vytýčených študijných cieľov, ale aj ich dôležitú úlohu, ako zástupcov študentskej obce, v kreovaných fakultných orgánoch a v procese komplexnej akreditácie.