Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 27.11.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií I., Zoznam publikácií II., Zoznam publikácií III.
Študijný odbor  Vnútorné choroby
Téma inauguračnej prednášky Chronická obličková choroba a faktory jej progresie
Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisie
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania