Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.11.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií I., Zoznam publikácií II., Zoznam publikácií III.
Študijný odbor Vnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyChronická obličková choroba a faktory jej progresie
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.04.2023 o 13:30hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, zasadacia miestnosť Rektorátu, 2. poschodie, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Návrh bol schválený dňa 27.04.2023.