Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.4.2015
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z knižnice
Študijný odbor7.4.2 Verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyZdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky9.12.2015 o 10:00hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. poschodie, aula rektora, Limbová 14, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaNávrh bol schválený na VR SZU dňa 7.3.2016