Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.03.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej Knižnice SZU
Študijný odbor7.1.7 chirurgia
Téma inauguračnej prednáškyMiniinvazívna resekčná chirurgická liečba karcinómu pľúc
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.06.2022 o 13:30 hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, zasadacia miestnosť Rektorátu, 2. poschodie, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania