Dňa 15.5.2024 usporiadala Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium. Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou, čiže záujemcovia o rezidentské štúdium mohli prísť nielen osobne, ale mohli sa zúčastniť aj online.

Na Informačnou dni sa okrem odborného garanta SZU pre rezidentské štúdium prof.  MUDr. Mgr. Kataríny Gazdíkovej, PhD, MPH, prvej prodekanky pre zastupovanie dekana a prodekanky pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU zúčastnili aj riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania sekcie zdravia MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová ako aj ďalší pracovníci MZ SR a SZU, ktorí zabezpečujú rezidentské štúdium. Na stretnutí boli prítomní aj riaditelia odborov zdravia jednotlivých samosprávnych krajov.

Cieľom podujatia bolo záujemcov o rezidentské štúdium oboznámiť

  • so zaraďovaním do rezidentského štúdia,
  • s podmienkami rezidentského štúdia v zmysle platnej legislatívy,
  • s povinnosťami rezidenta počas a po ukončení rezidentského štúdia a pod.

Predstavitelia VÚC informovali o podpore jednotlivých VÚC pre rezidentov, ktorí plánujú poskytovať po ukončení rezidentského štúdia ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území príslušného kraja, vrátane pomoci  s otvorením vlastnej ambulancie. Od predstaviteľov MZ SR sa zase záujemcovia dozvedeli o možnostiach podpory z Plánu obnovy a odolnosti pri otváraní ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, ako aj o plánoch ako bude  MZ SR pokračovať v tejto podpore  po ukončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje Plán obnovy a odolnosti.

Okrem toho prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. informovala o novelizácii zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje aj niektoré aspekty rezidentského štúdia a bola schválená Národnou radou SR dňa 14.5.2024. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť v najbližšom období po podpise prezidentkou SR a proces zaraďovania do rezidentského štúdia k 1.10.2024 by už mal prebiehať v súlade s touto novelou.

Na záver sa uskutočnila diskusia, na ktorej predstavitelia SZU, MZ SR a VUC zodpovedali na otázky prítomných záujemcov o rezidentské štúdium.