V dňoch 15. a 16. novembra 2023 sa v Bratislave  uskutočnilo už 3 spoločné odborné podujatie s názvom Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023 „Posilnenie odbornej spolupráce a výmena poznatkov“ určené všeobecným lekárom a lekárom laboratórnej medicíny a laboratórnym diagnostikom. Odbornými garantmi tohto podujatia boli prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU a prof. MUDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA prednosta Ústavu chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU.

Na podujatí okrem garantov vystúpili aj viacerí naši kolegovia doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH prednosta Kliniky gastroenterológie LF SZU a UNB, PharmDr. Štefan Mátyáš, PhD., prednosta Fyziologického ústavu LF SZU, prim. MUDr. Andrea Šripeková z Katedry paliatívnej medicíny LF SZU, prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. prednosta Ústavu súdneho lekárstva, prim. MUDr. František Jurčaga, PhD. prednosta Neurologickej kliniky LF SZU a Nemocnice sv. Michala v Bratislave, doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. z Ústavu chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny.

Podujatie prospelo k multidisciplinárnemu prepojeniu klinickej a laboratórnej medicíny a poukázalo na spoločné problémy, ktoré bude v budúcnosti potrebné riešiť.