Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 20. a 21. apríla 2023 zúčastnili 5. medzinárodnej študentskej konferencie a 18. medzinárodnej konferencie Bridges in Life Sciences, spolu s ďalšou stovkou odborníkov z USA, Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. Konferencie sa konali v Budapešti. SZU tradične reprezentovali pracovníci Lekárskej fakulty prof. RNDr. S. Bopegamage, CSc., doc. Ing. E. Piecková, MPH, PHD., MUDr. J. Tulinská, PhD., Mgr. M. Borsányiová, PhD. a RNDr. M. Pospíšilová a Mgr. J. O. Mihale ako PhD-študenti. Senior researchers sa podieľali na vedení sekcií Klinický výskum a vývoj a účinky liečiv, Nanomedicína a bezpečnosť, Translačný medicínsky výskum, Infekcie a imunológia, neurodegenratívne choroby a chorby kardiovaskulárne a Zobrazovacie metódy v medicíne. Doc. Piecková prezentovala prednášku Piecková, E. et al.: Quantitative analysis of fungal bioaerosol in places with historical artefacts a Dr. Pospíšilová prednášku Pospíšilová, M. et al.: Comparison of different patients´ sera-processing techniques for the standardization of the in-house ELISA method v sekcii Klinický výskum: Infekcie a imunológia. Dr. Tulinská vystúpila s prednáškou Tulinská, J. et al.: The immune response of 4-thiazolidinone-based chemotherapeutics delivered in complexes with a PEG-containing comb-like polymeric carriers v sekcii Translačný medicínsky výskum. V prednáške zhrnula výsledky RECOOP grantu č. 017: 2019 – 2022. V rámci študentskej konferencie prezentoval Mgr. Mihale príspevok Mihale, J. O. et al.: Prescribing appropriate therapy through hepatitis C virus genotyping v sekcii Klinický výskum a vývoj a účinky liečiv. Prednáška bola v závere konferencie vyhodnotená medzi piatimi najlepšími prezentáciami PhD-študentov. Nosnou časťou konferencií boli doterajšie výsledky 29 medzinárodných projektov podporených RECOOP od r. 2020, hlavne v súvislosti s pandémiou kovid 19 (epidemiológia, vrátane detských pacientov, respiračné, kardiologické a angiologické komplikácie, komplikácie spojené s tehotenstvom, environmentálne charakteristiky spojené so šírením vírusu v celej komplexnosti problematiky), ale aj tzv. projektov solidarity s mladými ukrajinskými vedcami (3 projekty).

Na zasadnutí Valného zhromaždenia RECOOP zastupovala SZU oficiálna reprezentantka doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. Okrem predloženia a schválenia správy o činnosti asociácie za r. 2022, prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai Los Angeles podrobne referoval o stave riešenia prebiehajúcich seniorských vedeckých grantových projektov podporovaných touto organizáciou za účasti pozvaných zodpovedných riešiteľov. Vo voľbách bol dr. Vari potvrdený vo funkcii prezidenta na ďalších 5 rokov. Za viceprezidentov boli zvolení dr. Robert Gaspar z Univerzity v Szegede a dr. Matyás Murguly z Univerzity v Debrecene. Dr. Tibor Ertl z University v Pécsi bol zvolený za prezidenta Vedeckej rady RECOOP. Dr. Ed Prunchunas zo Cedars-Sinai v Los Angeles ukončil svoje pôsobenie ako finančný riaditeľ organizácie odchodom do dôchodku a na jeho miesto nastúpil David M. Wrigley, ktorý sa stručne predstavil a prezentoval svoje vízie práce.

Nasledujúca konferencia Bridges in Life Sciences a študentská medzinárodná konferencia v r. 2024 je plánovaná v Bratislave.