Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 16. apríla 2021 zúčastnili 16. medzinárodnej konferencie Bridges in Life Sciences, spolu s ďalšími takmer 120 odborníkmi z USA, Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. SZU tradične reprezentovali pracovníčky Lekárskej fakulty a Fakulty verejného zdravotníctva s prednáškami v sekciách Klinický výskum, Nanomedicína a bezpečnosť, pričom boli aj členkami vedenia týchto sekcií a sekcie o Stratégii výskumu v RECOOP. Nosnou časťou konferencie boli doterajšie výsledky 6 medzinárodných projektov podporených RECOOP od minulého roka v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou kovid 19 (epidemiológia, vrátane detských pacientov, respiračné, kardiologické a angiologické komplikácie v celej komplexnosti problematiky).

Po skončení odborného programu zasadalo Valné zhromaždenie RECOOP. SZU zastupovala oficiálna reprezentantka doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. Okrem predloženia a schválenia správy o činnosti asociácie a finančnej správy za r. 2020, prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai Los Angeles podrobne referoval o stave riešenia prebiehajúcich seniorských vedeckých grantových projektov podporovaných touto organizáciou za účasti pozvaných zodpovedných riešiteľov. V tejto súvislosti účastníci vyslovili súhlas s predĺžením doby riešenia dvoch prebiehajúcich projektov na SZU. Do funkcie novej prezidentky Vedeckej rady RECOOP bola zvolená Assoc. Prof. Oksana Volod zo Cedars-Sinai. Nasledujúca konferencia Bridges in Life Sciences so širšou inklúziou študentských prác je plánovaná na jar/jeseň 2022.