Vážené študentky a vážení študenti,

12. máj je už od roku 1965 Medzinárodným dňom sestier ako pripomienka na Florence Nightingaleovú (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) – osobnosť, ktorá definovala princípy starostlivosti o pacienta platné až do súčasnosti.

Zavedenie týchto princípov azda najvýznamnejšie prispela k profesionalizácii ošetrovateľskej praxe. Svojou obetavou prácou, zavedením a dodržiavaním štandardov starostlivosti o pacienta a hygieny prispela, okrem iného, k rapídnemu zníženiu úmrtnosti vojakov na bojiskách Krymskej vojny. Nemalú zásluhu má však aj v oblasti medicíny, nakoľko sa spolupodieľala na vytvorení jednotnej kodifikácie chorôb a príčin úmrtí. V kombinácii s novými spôsobmi spracovania dát tak položila základy novému odboru – zdravotníckej štatistike. Vo svojej publikačnej činnosti venovala pozornosť aj sociálnym problémom a faktorom ovplyvňujúcim zdravie, či postavením žien v spoločnosti a starostlivosti o deti.

Kráľovná Viktória ocenila v roku 1883 prínos Florence Nightingaleovej a rozsah jej aktivít udelením Kráľovského Červeného kríža a ako prvá britská žena získala Rád za zásluhy pre britské impérium. Úlohu poskytovateľky ošetrovateľskej starostlivosti tak posunula na rešpektovanú profesiu sestry a stala sa inšpiráciou pre pracovníkov ďalších zdravotníckych povolaní.

Jej neúnavná a precízna práca, odhodlanie zlepšovať podmienky v zdravotníctve pre personál i samotných pacientov, či prenos dôležitých poznatkov z praxe do vzdelávania, sú trvalou inšpiráciou a výzvou aj pre všetkých zdravotníckych pracovníkov 21. storočia.

V týchto dňoch, vážení študenti – naše budúce kolegyne a kolegovia, predstupujete pred skúšobné komisie, aby ste na štátnej skúške preukázali vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia.

Prajem Vám úspešné zvládnutie tejto životnej etapy a následne počas výkonu svojho povolania aj veľa odvahy, empatie a stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi, vďaka čomu budete môcť úspešne nadviazať na odkaz Florence Nightingaleovej a rozvíjať svoju profesiu ako nenahraditeľnú súčasť zdravotnej starostlivosti.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka