12. máj je sviatkom všetkých sestier sveta. Je príležitosťou na zamyslenie, ocenenie a definovanie významu povolania sestry v minulosti, v súčasnosti ,ale i v budúcnosti. Medzinárodná rada sestier ICN stanovila pre tento rok ústrednú tému: „Naše sestry, naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti.“

Sme hrdí na to, že sa nám darí predlžovať priemernú dĺžku života. Predlžovanie života má dve strany. Prvou je predpoklad, že všetci seniori sú v relatívne dobrom zdraví, primeranom ich veku, a tomu zodpovedá aj kvalita ich života. To je ideálny stav. Na druhej strane, s pribúdajúcom vekom, rastie chorobnosť a kvalita života a úroveň sebestačnosti sa znižuje. V prvom prípade sa od sestier očakáva edukačná podpora, profesionálne poradenstvo a aktivita  smerom k  udržaniu daného stavu. V druhom prípade, s narastajúcim počtom ľudí vyžadujúcich zdravotnú i ošetrovateľskú starostlivosť, sa od sestier očakáva vysoká odborná erudícia a kvalitná ošetrovateľská starostlivosť na úrovni poznania 21. storočia.  A tu sa dostávame k podstate ekonomickej sily starostlivosti. Veľmi často a veľmi radi hovoríme o význame práce sestry, o tom, aké sú nezastupiteľné a obávame sa ich nedostatku, čo je na niektorých miestach aj realitou. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa neustále zvyšujú a prevencia a edukácia sa nedoceňujú. Od poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti očakávame, spolu s kvalitnou liečbou, skracovanie hospitalizácie a  rýchlejšie uzdravenie. 21. storočie je aj storočím aplikácie nových metód ošetrovateľskej starostlivosti, elektronizácie i primeraného využitia umelej inteligencie, čo by v konečnom dôsledku malo znížiť chybovosť a zvyšovať kvalitu starostlivosti.

Súhlasím s tým,  že naše sestry sú naša budúcnosť, súhlasím s tým, že sestry sú súčasťou ekonomickej sily. Na sestry sú kladené vysoké nároky po stránke odbornej prípravy, ako i pri výkone ošetrovateľskej starostlivosti. Je potrebné si prácu sestry vážiť, podporovať pozitívny obraz tohto nenahraditeľného povolania v spoločnosti a v povedomí ľudí. Avšak, dôležitým prvkom prestíže, akceptácie a profesionality sú sestry samotné.

Všetkým sestrám, študentom ošetrovateľstva, ako i sestrám – učiteľom, ktorí sa podieľajú na profesionálnej príprave budúcich odborníkov ošetrovateľstva, v prvom rade ďakujem a prajem pevné zdravie a želám veľa úspechov v ich náročnej práci.

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
prorektorka SZU pre spoluprácu s výučbovými zdravotníckymi zariadeniami a rozvoj
dekanka Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici