Vážené študentky a vážení študenti,

12. máj je už od roku 1965 Medzinárodným dňom sestier ako pripomienka na Florence Nightingaleovú (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) – osobnosť, ktorá azda najvýznamnejšie prispela k profesionalizácii ošetrovateľskej praxe. Vytvorila základy ošetrovateľského modelu a definovala princípy starostlivosti o pacienta, ktoré sú platné až do súčasnosti.

Už počas Krymskej vojny svojou obetavou prácou, zavedením a dodržiavaním štandardov starostlivosti o pacienta a hygieny prispela, okrem iného, k rapídnemu zníženiu úmrtnosti vojakov. V oblasti medicíny sa spolupodieľala na vytvorení jednotnej kodifikácie chorôb a príčin úmrtí. V kombinácii s novými spôsobmi spracovania dát tak položila základy novému odboru – zdravotníckej štatistike. Vo svojej publikačnej činnosti venovala pozornosť aj sociálnym problémom a faktorom ovplyvňujúcim zdravie, či postavením žien v spoločnosti a starostlivosti o deti.

Prínos Florence Nightingaleovej a rozsah jej aktivít ocenila aj samotná kráľovná Viktória udelením Kráľovského Červeného kríža a ako prvá britská žena získala Rád za zásluhy pre britské impérium. Úlohu samotnej poskytovateľky ošetrovateľskej starostlivosti tak nie len posunula na rešpektovanú profesiu, ale stala sa aj inšpiráciou pre ďalšie zdravotnícke povolania.

V týchto dňoch, vážení študenti – naše budúce kolegyne a kolegovia, predstupujete pred skúšobné komisie, aby ste na štátnej skúške preukázali vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia.

Prajem Vám úspešné zvládnutie tejto životnej etapy a následne počas výkonu svojho povolania aj veľa odvahy, empatie a stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi, vďaka čomu budete môcť úspešne nadviazať na odkaz Florence Nightingaleovej a rozvíjať svoju profesiu ako nenahraditeľnú súčasť zdravotnej starostlivosti.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka