V dňoch 29.-30. mája 2024 sa v albánskej Tirane konala ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Na tejto významnej konferencii sa zúčastnil aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v pozícii viceprezidenta SRK. Konferencia bola fokusovaná na niekoľko kľúčových tém (ehea2024tirana.al). Ide o ďalšiu konferenciu formujúcu európske politiky harmonizácie vysokého školstva v nadväznosti na Bolonskú deklaráciu spred 25 rokov, ktorá dnes združuje už 49 krajín. Ministri sa dohodli na budovaní inkluzívneho, inovatívneho a vzájomne prepojeného Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA do roku 2030 a vytvorení stáleho medzinárodného sekretariátu. Na záver rokovaní bolo vydané rozsiahle 8-stranové komuniké potvrdzujúce kľúčové záväzky, ako aj základné hodnoty. Vyzývajú v ňom na aktualizáciu kreditového systému ECTS, najmä rozšírením o mikrocertifikáty a tiež aktualizáciu štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania ESG. Zvýrazňujú celoeurópsky prístup k akreditácií spoločných študijných programov. Súčasne sa zaviazali bojovať s podvodnými praktikami pri kvalifikačných prácach, proti falošným diplomom, školám a akreditáciám, alebo podvádzaniu na zákazku. Zároveň sa taktiež ministri zaviazali merať progres v implementácii princípov a usmernení k posilneniu sociálneho rozmeru vysokoškolského vzdelávania v EHEA.