Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan ponuka počas leta mesačnú stáž. Program  je prispôsobený študentom (MD., BSc., MSc., PhD.) podľa ich špecializácie v lekárskych a biomedicínskych vedách (multidisciplinárny program).

Kurzy sú podporované Katedrou medicínskych laboratórnych vied a biotechnológií a akademickými programami súvisiacimi so zdravotníctvom na Yuanpei University of Medical Technology,  a zahŕňajú témy ako klinická chémia, klinická mikrobiológia, hematológia, sérológia, molekulárna diagnostika a ďalšie.

Kurz je určený pre zahraničných študentov.

Najdôležitejšie body programu:

 1. Objavte svet klinického laboratória, kde budete používať moderné prístroje a techniky na diagnostiku génov, proteínov a metabolitov spôsobujúcich ochorenia, ako aj na identifikáciu krvných buniek a patogénov. Možnosť vidieť uplatnenie modernej metodiky v moderných nemocniciach.
 2. Budete pracovať bok po boku s výskumníkmi na reálnych projektoch, získate praktické skúsenosti a mentorstvo od odborníkov z biomedicínskeho výskumu.
 3. Navštívite popredné priemyselné a klinické laboratóriá na Taiwane. Naučíte sa realizovať výskum od laboratória až k lôžku pacienta.

Ubytovanie:

Študenti budú mať k dispozícii pohodlné ubytovanie v univerzitnom internáte.

Štipendiá/granty:

 1. Uchádzač bude dostávať mesačné štipendium.
 2. Bezplatné jazykové a kultúrne kurzy na akademickej pôde pomôžu kandidátovi pochopiť čínštinu a kultúru, čo mu uľahčí adaptáciu a komunikáciu na Taiwane.
 3. Kandidátom sa ponúka bezplatná služba vyzdvihnutia z letiska.

Náklady na letenku nie sú zahrnuté, preto by si ich mal hradiť študent sám. Záujemcovia sa môžu obrátiť na dekanát. Ďalšie informácie a kontaktné údaje:

https://teep.studyintaiwan.org/program/733

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan offers an internship for 1 month during the summer. The program is tailored to students (MD., BSc., MSc., PhD,) according to their specialization in medical and biomedical sciences (multidisciplinary program).

Courses are supported by the Department of Medical Laboratory Sciences and Biotechnology and the health-related academic programs at Yuanpei University of Medical Technology, and include topics such as clinical chemistry, clinical microbiology, hematology, serology, molecular diagnostics, and more.

The course is designed for international students.

Program Highlights:

 1. Explore the world of the clinical laboratory where you will use modern tools and techniques to diagnose disease-causing genes, proteins and metabolites, as well as to identify blood cells and pathogens, and see the application of modern methodology in modern hospitals.
 2. You will work side-by-side with researchers on real projects, gaining hands-on experience and mentorship from experts in biomedical research.
 3. Visits to leading industrial and clinical laboratories in Taiwan. Learn how to take research from the lab to the patient’s bedside.

Accommodations:

Students will be provided with comfortable accommodation in the university dormitory.

Scholarships/Grants:

 1. Candidate will receive a monthly stipend
 2. Free language and cultural courses on campus will help the candidate to understand Chinese language and culture, which will make it easier for the candidate to adapt and communicate in Taiwan.
 3. Candidates are offered free airport pick-up service.

 Airfare costs are not included and should be borne by the student. Interested candidates can contact the Dean’s Office, Faculty. Further information and contact details:

https://teep.studyintaiwan.org/program/733