Začiatkom marca sa v Košiciach uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa zaoberala multidisciplinárnym prístupom k otázkam prevencie. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bola jedným z organizátorov prvého ročníka tohto podujatia.

Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili akademickí funkcionári vysokých škôl. Účastníkov konferencie za FVZ SZU v zastúpení prvej pani prorektorky a dekanky FVZ SZU, Doc. MUDr. Š. Moricovej, PhD. MPH. pozdravila prof. MUDr. M. Belovičová, PhD.

Popri SZU sa o program postarali aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotníckych věd, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Michalovciach. Konferencie sa zúčastnilo 280 účastníkov.

Na konferencii odznelo 35 prednášok, ktoré boli rozdelené do 4 blokov. V bloku s problematikou verejného zdravotníctva odznelo celkovo 10 prednášok. V tomto bloku odznela prednáška Dr.hab.n.med. J. Drobnika, PhD. univ.prof. z Poľska, prof. MUDr. I, Mironyuka, PhD. z Ukrajiny. FVZ SZU bola zastúpená prednáškou Doc. PhDr. R. Ochabu, PhD.univ.prof. s tematikou užívania a spotreby alkoholických nápojov v súčasnosti a minulosti a prof. MUDr. M. Belovičovej, PhD.  ohľadne postavenia verejného zdravotníctva v rámci prevencie obezity a metabolického syndrómu.

Konferencie sa zúčastnilo celkovo 280 účastníkov, čo je na prvý ročník podujatia úctyhodný počet. Organizátori umožnili účasť na konferencii aj študentom zo strednej zdravotníckej školy v Košiciach a zároveň aj seniorom z Univerzity 3. veku v Košiciach.  Podujatie organizačne zastrešila pani Marcela Idlbeková z agentúry IDL Company, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

Konferencia umožnila účastníkom nadobudnutie celého spektra poznatkov. Bola interdisciplinárna a rozšírila náš pohľad na prevenciu. Priniesla možnosť nadviazania nových pracovných kontaktov a spolupráce.