Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Dátum vydania: 16.7.2022

Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022

Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023

Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí (ECHO) má v úmysle zverejniť oznámenie o možnosti financovania (FOA) s výzvou na podávanie žiadostí o nové študijné miesta kohorty ECHO s cieľom zväčšiť a rozšíriť kapacitu kohorty ECHO na ďalšie skúmanie úloh širokého spektra včasného vystavenie biológie zo strany spoločnosti, vrátane obdobia pred počatím, o piatich kľúčových oblastiach výsledkov ECHO v oblasti zdravia detí – pre-, peri- a postnatálne, horné a dolné dýchacie cesty, obezita, neurovývoj a pozitívne zdravie – medzi rôznymi populáciami.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz