Dňa 11. 9. 2023 prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH oficiálne vymenovala nového dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH.

Nový dekan, hneď po ujatí sa funkcie, poďakoval za záslužnú prácu kolegom a v úvode vymenoval aj nových prodekanov.

Prodekankou  pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie sa stala prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH. Prodekankou pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo je  doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo ako prodekan bude zastávať

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, univ. doc. Prodekanom pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania sa stal prof. MUDr. Ing.  Miroslav Janík, PhD., prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a pre styk  so zahraničím je MUDr. Štefan Laššan, PhD., MPH, funkciu prodekana pre vedu a výskum zastáva doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., a prodekankou pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami sa stala Mgr. Zuzana Čižmáriková, PhD., MPH.

Dekan LF SZU doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH. následne predstavil svoj plán rozvoja fakulty. Základom, na ktorej nový dekan stavia, je komunikácia a to doslova v multidisciplinárnom rozmere.  Naprieč fakultou, celou univerzitou, ale aj naprieč ostatnými lekárskymi fakultami a širokou odbornou verejnosťou. Dekan Kužela chce orientovať zámery LF SZU na kvalitu a konkurencieschopnosť vo vzdelávaní, výskume a ďalšej tvorivej činnosti, posilňovať medzinárodnú akceptáciu, internacionalizáciu a akademickú integritu a toto prispôsobiť potrebám systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Naša fakulta nemôže byť len samostatnou jednotkou bez toho, aby sme vnímali, že  s ostatnými fakultami tvoríme celok. Preto by som bol rád, ak si budeme navzájom pomáhať s výukou študentov na všetkých fakultách. Treba začať interdisciplinárnu spoluprácu. Podporiť spoluprácu s inými fakultami, či už u nás na SZU, alebo aj na iných univerzitách. Tak vieme spoločne rozšíriť vedomosti a skúsenosti našich študentov,“ prihovoril sa na úvod dekan Kužela.

Jeho cieľom bude zameranie sa  na technologický pokrok. Spoločnou víziou by malo byť aktívne sledovanie a implementovanie nových technológií, ako je napr. telemedicína a pokročilé zobrazovacie techniky, rovnako integrovať nové technológie do výskumu a podporiť vzdelávania a aj do praxe v podobe moderného simulačného centra.

„Mojou hlavnou prioritou, ako už isto viete, vždy bolo a bude zabezpečiť, aby u každého jedného lekára bol na prvom mieste pacient a komunikácia s ním. Aby každý jeden pacient bol plne informovaný nielen o svojej chorobe, ale aj o dôležitosti prevencie a celkovo o význame zdravého životného štýlu. Z pozície dekana budem mať možnosť rozširovať tieto hodnoty tam, kde je to myslím si najviac potrebné, teda nielen u medikov, ale aj u lekárov v rámci ďalšieho vzdelávania.

Rovnako vyzval svojich kolegov na aktivitu, jednotlivých predstaviteľov katedier vyzval, aby  pravidelne organizovali a viedli odborné semináre a konferencie, na ktorých dajú svojim študentom možnosť podieľať sa a rovnako otvoria im možnosti výskumu. Očakáva, že každá katedra začne pravidelne vydávať odborné publikácie pre prax a bude pracovať na klinických zručnostiach študentov.  

„Zámer LF SZU by mal byť orientovaní na kvalitu a konkurencieschopnosť vo vzdelávaní, výskume a ďalšej tvorivej činnosti, mali by sme pracovať na posilnení medzinárodnej akceptácie, internacionalizácie a ukázať akademickú integritu a toto prispôsobiť potrebám systému poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ dodáva dekan LF SZU docent Kužela.

Nemenej dôležitým princípom, o ktorom bude ešte aj osobne hovoriť so zástupcami jednotlivých katedier a aj ostatnými zamestnancami je etika. „Musíme spoločne klásť dôraz na etické hodnoty a profesionálne formovanie študentov aj lekárov. Výučba etických zásad, komunikácie s pacientmi, dôstojnosti a zodpovednosti lekára je absolútnou samozrejmosťou. Našou povinnosťou je  pripraviť študentov na etické dilemy, s ktorými sa môžu stretnúť v medicínskej praxi,“ pokračoval v predstavení nového moderného plánu rozvoja fakulty doc. MUDr. Ladislav Kužela.

Rovnako sa však dotkol aj témy rozšírených medzinárodných spoluprác, potrebného lekárskeho výskumu, spoluprácami s odbornými spoločnosťami a zavedenia klinickej výživy do riadneho vzdelávacieho procesu pre budúcich lekárov.