Medzinárodný deň študentstva bol príležitosťou pre ocenenie výnimočných pedagógov a študentov univerzity.

Na už tradičnom slávnostnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2023 v Aule rektorátu SZU, boli medzi ocenenými aj zástupcovia našej fakulty.

Ocenenými pedagógmi boli

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. za široký rozhľad v oblasti ošetrovateľstva a uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov vo vzdelávacom procese, ako aj pedagogický talent, ktoré využíva pre kvalitnú prípravu študentov. Svojou oddanosťou odboru, pravidelnou publikačnou činnosťou v databáze Web of Science, ale aj plnením zverených úloh je pozitívnym príkladom pre ostatných kolegov.

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH za dlhodobú vysokú odbornú úroveň odovzdávania svojich odborných poznatkov študentom, podieľaní sa na aktivitách v oblasti zdravotníckej edukácie, ale aj zapájania sa do dobrovoľníckej činnosti v mieste bydliska. Svoju profesiu reprezentuje doma i v zahraničí a trvalo sa podieľa na šírení ústredných myšlienok povolania sestra. Je držiteľkou profesijného ocenenia Biele srdce 2022.

RNDr. Martina Valachovičová, PhD. za dlhoročný prínos v oblasti vedy a výskumu, ktorý je, spolu so získanými najnovšími vedeckými poznatkami, zárukou kvalitnej prípravy študentov všetkých stupňov štúdia. Je iniciátorkou a hlavnou organizátorkou Detskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorej cieľom bolopútavou a hravou formou zoznámiť deti so súvisom medzi životným štýlom a zdravím, ale aj tematickými dňami o zdravých potravinách.

Medzi ocenených študentov sa zaradili

Natália Plunárová, ktorá popri vynikajúcich študijných výsledkoch dobrovoľnícky vedie tréningy gymnastickej prípravy pre zdravotne znevýhodnené deti predškolského veku, nastavuje im cvičebné plány a uplatňuje aj svoje vedomosti a zručnosti získané štúdiom. V roku 2017 získala titul Vicemajster sveta v juniorskej kategórii v súťaži SHOW DANCE a jej záujem o veci verejné bol ocenený čestným uznaním primátora Bratislavy za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy.

Perla Puterová je vzorom nielen svojimi výbornými študijnými výsledkami, ale aj ďalšími školskými a mimoškolskými aktivitami. Jej zanietenosť pre odbor pôrodná asistencia sa prejavila na fakultnom kole ŠVOČ, kde obsadila 2. miesto, ale aj na Veľtrhu práce v zdravotníctve, kde viedla tréningový modul Pôrod, ktorý bol účastníkmi akcie veľmi pozitívne hodnotený.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka