Aplikácia diagnostických zobrazovacích metód pri lekárskych vyšetreniach využívajúcich ionizujúce žiarenie je úzko spojená s radiačnou záťažou pacientov. Indikujúci lekári majú nezastupiteľnú úlohu pri výbere a zdôvodnení vhodného typu zobrazovacej metódy potrebnej pre stanovenie diagnózy pacienta. Ich zodpovedný prístup k indikácii vyšetrenia vyžaduje dostatočné informácie o rizikách spojených s účinkami ionizujúceho žiarenia, ako aj charaktere a miery ožiarenia pri rôznych modalitách vyšetrenia.

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že Oddelenie radiačnej hygieny organizuje povinnú odbornú prípravu (kurz) v radiačnej ochrane pre všetkých lekárov, ktorí sú oprávnení indikovať lekárske ožiarenie v súlade s požiadavkami legislatívy SR pre ochranu pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia (zákon 87/2018 Z.z. a vyhl. MZ SR č.340/2019 Z.z).
Kurz poskytne základne informácie z oblasti rádiobiológie, radiačnej ochrany pacientov a personálu pri lekárskych expozíciách, osobnej dozimetrie, indikačných kritérií v rádiológii a nukleárnej medicíne.  

Výška poplatku v prípade online kurzu je stanovená na 40€. Poplatok zahŕňa teoretickú výučbu, preskúšanie a vydanie osvedčenia.

Kurz bude prebiehať online prostredníctvom Microsoft Teams.

Prvý termín tematického kurzu sa uskutoční 15.12.2021. Na kurz v trvaní 8 vyučovacích hodín, sa záujemcovia môžu prihlásiť formou prihlášky. Prihlásenie je potrebné realizovať do 08.12.2021 do 12:00 zaslaním oskenovanej prihlášky na e-mail orh.edu@szu.sk. Prihláseným záujemcom bude v dostatočnom predstihu zaslaný program a ďalšie informácie týkajúce sa kurzu.