Len nedávno sa z Taiwanu vrátili naše kolegyne z Oddelenia environmentálnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva, kde sa zúčastnili v meste Kao-siung na 35. ročníku konferencie Medzinárodnej spoločnosti environmentálnej epidemiológie (ISEE).  

Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali MUDr. Ľubica Murínová a PhD. a Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ.

Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky z rôznych oblastí environmentálnej epidemiológie, napríklad o zdravotných dopadoch znečistenia ovzdušia, vplyve klimatických zmien na zdravie komunít, či vplyve expozície chemickým látkam na zdravie detí a dospievajúcich.

Do sekcie Expozícia chemickým látkam a zdravie detí aktívne prispela Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH s prednáškou Vplyv expozície polychlórovaným bifenylom a kognitívny vývoj detí v predškolskom veku.