V roku 2023 naša univerzita uzavrela memorandum o vedecko-technickej spolupráci s Výskumným ústavom stavebných hmôt (VÚSH), a. s. v Brne, ČR, ktorá bol iniciovaná mykologickým laboratóriom Ústavu mikrobiológie LF SZU. Obe pracoviská úspešne spolupracujú pri riešení problematiky vplyvu vnútorného prostredia budov na zdravie obyvateľov v praktickej rovine (aplikácia vedecko-výskumného grantu) i rovine edukačnej – školenie mikrobiologických pracovníkov VÚSH v mykologickom laboratóriu. Súčasťou tejto spolupráce je aj pravidelná prednášková činnosť na vedecko-odborných podujatiach organizovaných VÚSH.

V tomto roku bola doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. znovu pozvaná s prednáškou Obytné budovy a huby – od fasády k chorým obyvateľom na workshop Zdravé budovy ako súčasti 27. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch 14. 5. 2024 v Mikulove na južnej Morave. S veľkým ohlasom medzi účastníkmi podujatia sa stretli výsledky nášho dlhodobého komplexného výskumu vplyvu klimatických a geografických činiteľov, stavebných materiálov a charakteristík užívateľského režimu na mikroklímu obytných budov na Slovensku, ktorá favorizuje nežiaduci rast mikroskopických vláknitých húb (plesní) a produkciu ich toxických metabolitov na zdravie obyvateľov, predovšetkým najmladších vekových kategórií. Prednášateľka venovala pozornosť najmä prezentácii možných intoxikácií z respiračnej expozície hubovému bioaerosólu, vrátane tzv. syndrómu chorých budov u obyvateľov „plesnivých“ bytov v konkrétnych podmienkach naprieč Slovenskom (horské a podhorské oblasti, južné najteplejšie lokality a prostredie našich najväčších miest). V bohatej diskusii sa rozoberali experimentálne možnosti takéhoto výskumu, extrapolácia výsledkov in vitro a na laboratórnych zvieratách na človeka a možnosti a účinnosť preventívnych antifungálnych opatrení na úrovni projektovania, výstavby, zariaďovania a užívania bytov.