Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ pripravila pre svojich študentov 2. a 3. ročníka nácvik problematiky medicíny katastrof s nadväzujúcou udalosťou s hromadným postihnutím osôb (,,UHPO“) v simulovaných podmienkach.

Dňa 31. marca 2023 sa študenti zišli už v skorých ranných hodinách vo výučbových priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre – Harmónii, aby otestovali svoju pripravenosť na zásah v prípade špecifických podmienok. Počas cvičení mali možnosť preukázať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti a osvojiť si praktické zručnosti v problematike UHPO pri páde osôb z budovy, výbuchu plynového kotla počas kongresu, či pri úniku chlóru v oblasti plaveckého bazénu. Cvičenia prebiehali na piatich stanovištiach so zameraním na prvotné triedenie pacientov, vytvorenie hniezda ranených spolu s opakovaným pretriedením pacientov a následným odsunom pacientov z miesta udalosti do zdravotníckeho zariadenia.

Pedagógovia katedry – MUDr. Táňa Bulíková, PhD., Mgr. Miloš Čakloš, Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH a Mgr. Bc. Marek Ištok, ako aj odborní lektori z praxe, usmerňovali študentov počas každej simulovanej udalosti k odporúčaným postupom riešenia daných udalostí tak, aby boli zachované všetky atribúty medicíny katastrof a všetkým raneným na mieste udalosti bola poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť.

Podujatie prebehlo úspešne a, aj napriek únave, sa u študentov stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom, ktorí ho tiež hodnotili ako veľmi prínosné pre rozvoj svojich profesijných zručností.