V prvom májovom týždni ukončil svoj 3-mesačný pobyt na Ústave zdravotníckej etiky (ÚZE) FOaZOŠ SZU ako Fulbright Fellow ’22 významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

Náplňou jeho pobytu ako hosťujúceho profesora bola výučba medicínskej etiky pre poslucháčov medicíny v anglickom jazyku a vedecko-výskumná spolupráca a odborné konzultácie s pracovníkmi ústavu a viacerými výskumnými a pedagogickými pracovníkmi fakúlt našej univerzity. Prof. Murphy predniesol na pôde našej univerzity aj niekoľko verejných prednášok pre študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prednášal aj na marcovej konferencii Research Integrity medzinárodného projektu Doctoral Programmes in Public Health and Social Science organizovanej prof. Čižnárom a jeho spolupracovníkmi. Prof. Murphy bol počas pobytu v Bratislave veľmi aktívny. Nadviazal mnoho odborných, kultúrnych, aj osobných kontaktov, hosťoval napríklad v speváckom zbore akademického súboru Technik. Spolu s prof. Glasom pracovali na spoločnej monografii a pripravili podklady pre vydanie originálnych skrípt z medicínskej etiky pre študentov v anglickom jazyku. Prof. Murphy na viacerých slovenských aj medzinárodných fórach svoj pobyt na Slovensku a na SZU vysoko hodnotil. Osobitne ocenil veľmi priateľský, ústretový prístup, záujem, aj podmienky, ktoré počas jeho pobytu vedenie SZU, FOaZOŠ i ÚZE pre neho vytvorili. Po návrate do USA plánuje prispieť k ďalšiemu rozvoju medzinárodnej vedecko-akademickej spolupráce, ktorá by priniesla nové, konkrétne možnosti pre pracoviská našej univerzity. Na záver svojho pobytu napísal prof. Murphy ďakovný a hodnotiaci list rektorovi SZU a dekanom jej fakúlt, na ktorých pôsobil.